Zoologisk Notat

Zoologisk Notat

"NTNU Vitenskapsmuseet Zoologisk Notat" inneholder zoologisk stoff som av ulike grunner ikke blir trykt i "NTNU Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie".  

Ofte er det rapporter fra mindre oppdrag og utredninger, foreløpige rapporter, årsrapporter eller materiale der en beregner liten spredning. I noen tilfeller er notatet unntatt fra offentlighet.

Serien er ikke periodisk, og antall nummer per år varierer. Serien startet i 1989 under navnet "Vitenskapsmuseet Notat fra Zoologisk avdeling". I åra 1997-2003 var navnet "Vitenskapsmuseet Zoologisk Notat", og fra 2004 har det vært "NTNU Vitenskapsmuseet Zoologisk Notat".

Utgiver: Institutt for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet.

Hefter kan bestilles ved å skrive, ringe eller fakse til utgiveren eller bruk e-post.

Vi tar forbehold om at enkelte hefter kan være utsolgt etter siste oppdatering av lista, mange av notata er trykt i svært små opplag. Fra og med 2004 blir alle offentlig tilgjengelige notat lagt ut som pdf-fil, og etter hvert vil også eldre notater bli lagt ut. Det kan fritt kopieres fra pdf-filene, forutsatt at kilde blir oppgitt.
Pris per hefte: kr 50 (eventuell porto kommer i tillegg).

2012

 1. Kjærstad, G. & Arnekleiv, J. V. Overvåking av vannkvalitet, elvemusling, bunndyr og ungfisk i Nåsvassdraget, 2011. 37 s.
  Notat 1 2012 i pdf-format
 2. Davidsen, J. G., Sjursen, A. D. & Rønning, L. Hindres sjøørretens gytevandring i Hinnåvassdraget på Smøla av gjengroing? 23 s.
  Notat 2 2012 i pdf-format
 3. Thingstad, P. G. & Daverdin, M. Viltområdekartlegging i Trondheim kommune. 50 s.
  Notat 3 2012 i pdf-format
 4. Thingstad, P. G. & Ødegaard, F. Rinnleiret: Zoologisk status og bidrag til skjøtselsplan for utvidet reservat. 40 s.
  Notat 4 2012 i pdf-format

2011

 1. Dolmen, D. Biomangfoldprosjektet i Nord-Trøndelag 2007-2010 med vekt på øyenstikkere og amfibier. 44 s.
  Notat 1 2011 i pdf-format
 2. Sjursen, A., Kjærstad, G., Arnekleiv, J. A. & Rønning, L. Vurdering av økologisk tilstand i utvalgte vassdrag på Smøla 2010. 49 s.
  Notat 2 2011 i pdf-format
 3. Bangjord, G. & Thingstad, P. G. Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya i Trondheim kommune 2009. 57 s.
  Notat 3 2011 i pdf-format
 4. Thingstad, P. G. Ornitologisk statusrapport fra Øvre Forra etter feltsesongen 2011. 37s.
  Notat 4 2011 i pdf-format
 5. Østerås, T. R. & Thingstad, P. G. Hekkefaunaen på Kråkøya, Vikna kommune, sommeren 2011, og mulige konflikter ved endret arealbruk. 18 s.
  Notat 5 2011 i pdf-format
 6. Husby, M. & Thingstad, P. G. E6 Trondheim - Stjørdal, parsell Værnes - Kvithammer: Umiddelbare effekter på vannfugl av ny E6 trasé og flytting av Halsøens strandsone. 35 s.
  Notat 6 2011 i pdf-format
 7. Kjærstad, G., Bergnan, M. A., Hassel, K., Thingstad, P. G., Aanes, K. J. & Arnekleiv, J. V. Biologiske og vannkjemiske undersøkelser i forbindelse med planlagt rassikring av Hofstadelva, Stjørdal. 62 s.
  Notat 7 2011 i pdf-format
 8. Davidsen, J. G., Thorstad, E. B., Baktoft, H., Aune, S., Økland, F. & Rikardsen, A. H. Vandringsatferd hos sjøørret i estuarie og nedre deler av Vefsna under dosering av CFT-Legumin (rotenon). 24 s.
  Notat 8 2011 i pdf-format

2010

 1. Sjursen, A. D., Rønning, L. & Kjærstad, G. Elver i Nord-Trøndelag – vurdering av økologisk tilstand.
  Notat 1 2010 i pdf-format
 2. Thingstad, P. G. & Aune, E. A. Biologisk konsekvensutredning –
  Helgeland Lagune, Nesna. 38 s.
  Notat 2 2010 i pdf-format
 3. Thingstad, P. G. Ornitologisk statusrapport for Ramsarområdet Øvre Forra. Situasjonen per 2010. 27 s.
  Notat 3 2010 i pdf-format 
 4. Thingstad, P. G., Skei, J. K. & Daverdin, M. Viltområdekartlegging i Malvik kommune. 42 s.
  Notat 4 2010 i pdf-format

2009

 1. Thingstad, P.G. & Frengen, O. Restaureringsprosjektet Tautra og Tautrasvaet. Status vannfugler 2008. 43 s. 
  Notat 1 2009 i pdf-format
 2. Dolmen, D. De grønne froskene på Finnøy i Rogaland. 65 s. 
  Notat 2 2009 i pdf-format
 3. Bergan, M. A. & Arnekleiv, J.V. Vurdering av økologisk tilstand i bekker og mindre elver i vannområdene Nidelva og Gaula i Sør-Trøndelag 2008.
  Notat 3 2009 i pdf-format
 4. Kraabøl, M., Arnekleiv, J.V., Johansen, S.I. & Museth, J. Nedvandring av vinterstøing og smolt av Hunderørret ved Hunderfossen kraftverk. Anbefalinger om vannslipp og lukemanøvreringer. 23 s.
  Notat 4 2009 i pdf-format

2008

 1. Koksvik, J. & Kjærstad, G. Overvåking av ungfisk, elvemusling og vannkvalitet i Nåsvassdraget, 2007. 22 s. 
  Notat 1 2008 i pdf-format
 2. Andersen, R., Thingstad, P.G. & Melis, C.Forslag til kortsiktige og langsiktige forvaltningsstrategier for mårhund i Norge. Resultater fra et arbeidsmøte på Teveltunet, Meråker, 20.-21. februar 2008. 46 s. 
  Notat 2 2008 i pdf-format
 3. Dolmen, D. Storsalamanderen Triturus cristatus i Norge – faglig bakgrunnsstoff og forslag til en forvaltningsplan. 42 s. 
  Notat 3 2008 i pdf-format
 4. Kjærstad, G. Korttidseffekter på bunndyr av kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Steinkjervassdraget og Figga, 2007. 21 s. 
  Notat 4 2008 i pdf-format
 5. Dolmen, D. Dammer i Nord-Trøndelag; biomangfoldprosjektet 2005 og 2006 – kommunene Leksvik, Mosvik, Verran, Snåsa og Namsskogan. 27 s. 
  Notat 5 2008 i pdf-format
 6. Arnekleiv, J.V., Rønning, L. & Kjærstad, G. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Rotla 2007-2008. 17 s. 
  Notat 6 2008 i pdf-format
 7. Arnekleiv, J.V., Rønning, L. & Kjærstad, G. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Åndalsvassdraget 2007. 21 s. 
  Notat 7 2008 i pdf-format
 8. Kjærstad, G. Evaluering av spesielle miljøtiltak i jordbuket (SMIL) – biologisk mangfold i dammer. 21 s. 
  Notat 8 2008 i pdf-format

2007

 1.  Thingstad, P.G., Moen, A. & Dolmen, D. Naturkvaliteter på Rinnleiret, Levanger og Verdal. 19 s. 
  Notat 1 2007 i pdf-format
 2. Kjærstad, G. & Arnekleiv, J.V. Aluminiumbehandling mot Gyrodactylus salaris i Ogna og Figga i 2006 – effekter på bunndyr. 19 s. + 4 vedl. 
  Notat 2 2007 i pdf-format
 3. Arnekleiv, J.V., Koksvik, J.I., Koksvik, J., Kjærstad, G. & Rønning, L. Fiskebiologiske undersøkelser i Limingen 2006. 26 s. 
  Notat 3 2007 i pdf-format
 4. Koksvik, J., Rønning, L. & Arnekleiv, J.V. Ungfiskundersøkelser i Toåa, Møre og Romsdal 2005 og 2006. 19 s. NB. I den først utlagte versjonen av notatet var det feil i første avsnitt i kap. 4.3 (side 12, nederst). Avsnittet ble korrigert 11.9.2008. 
  Notat 4 2007 i pdf-format
 5. Kraabøl, M. & Arnekleiv, J.V. Telemetristudier av gytevandrende hunderørret i Gudbrandsdalslågen 1990-1997; vandringsproblemer og fordeling av gytefisk. 23 s. 
  Notat 5 2007 pdf-format
 6. Thingstad, P.G.. Kunnskapsstatus for "viktige" dyrearter i Trondheim kommune, vurdering av trusler og forslag til tiltak. 65 s. 
  Notat 6 2007 i pdf-format

2006

 1. Kjærstad, G. Invertebrater og amfibier i dammer og tjern i Levanger og Verdal. 19 s. (LFI nr. 33)
  Notat 1 2006 i pdf-format
 2. Arnekleiv, J.V., Koksvik, J., Hindar, K., Rønning, L. & Kjærstad, G. Smoltundersøkelser i Driva 2005 i forbindelse med endring av manøvreringsreglement for Driva kraftverk. 23 s. (LFI nr. 34)
  Notat 2 2006 i pdf-format
 3. Thingstad, P.G. Sårbarhetsanalyse Bjørkåsen. Storfugl og hogst. 35 s.
  Notat 3 2006 i pdf-format
 4. Aagaard, K. og Dolmen, D. Biologisk mangfold i dammer i Sør-Trøndelag 2003 og 2004. 32 s.
  Notat 4 2006 i pdf-format

2005

 1. Koksvik, J. & Arnekleiv, J.V. Misfjordelva, Vestnes kommune - virkninger av planlagt minikraftverk på oppvandring og produksjon av fisk samt biologisk mangfold. 26 s.
  Notat 1 2005 i pdf-format
 2. Thingstad, P.G. & Frengen, O. Restaureringsprosjekt Tautra. Del 1: Status vannfugler. 32 s.
  Notat 2 2005 i pdf-format
 3. Kjærstad, G. & Arnekleiv, J.V. Effekter av rotenonbehandling på bunndyr i Leirelva, Leirfjord kommune. 21 s.
  Notat 3 2005 i pdf-format
 4. Koksvik, J.I. & Moen, A. Langtidsserier ved Seksjon for naturhistorie.
  18 s.
  Notat 4 2005 i pdf-format
 5. Dolmen, D., Grendstad, A., Lyngstad, A. & Nilsen, L.S. Dammer i Nord-Trøndelags kystkommuner; biomangfoldprosjektet 2003 og 2004. 55 s.
  Notat 5 2005 i pdf-format

2004

 1. Koksvik, J.I. En vurdering av fiskebestandene i Falksjøen, Tydal i forbindelse med planer om tilleggsregulering. 11 s.
  Notat 1 2004 i pdf-format
 2. Arnekleiv, J.V. & Koksvik, J.I. Leirfossene kraftverk – tiltak for bevaring av ørretbestanden og biologisk mangfold mellom fossene i Nidelva. 25 s.
  Notat 2 2004 i pdf-format
 3. Kjærstad, G. Dammer med nasjonal verdi i Levanger og Verdal. 14 s.
  Notat 3 2004 i pdf-format
 4. Kjærstad, G. & Arnekleiv, J.V. Rotenonbehandling av elver i Rana-regionen i 2003 og 2004: Effekter på bunndyr. 23 s.
  Notat 4 2004 i pdf-format
 5. Bakken, T. & Aagaard, K. Museumsnettverk i taksonomi. 14 s.
  Notat 5 2004 i pdf-format
 6. Koksvik, J. & Kjærstad, G. Elstadelva, Grong kommune – virkninger av planlagt kraftutbygging på biologisk mangfold. 22 s.
  Notat 6 2004 i pdf-format

2003

 1. Thingstad, P.G. Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) og naturfaglige verdier. 47 s. 
  Notat 1 2003 i pdf-format
 2. Thingstad, P.G. Mulige konsekvenser av vern av Vikanbukta for flytrafikken ved Trondheim lufthavn, Værnes. En naturfaglig vurdering. 17 s. 
  Notat 2 2003 i pdf-format
 3. Koksvik, J.I. Finnkoioverføringen. Betydning for ferskvannsbiologiske forhold i Lødølja. Vurdering av alternativ F. 11 s.
  Notat 3 2003 i pdf-format
 4. Koksvik, J., Arnekleiv, J.V., Rønning, L. & Kjærstad, G. Rassikring av Krogstadmarka, Meråker – Innvirkning på gyteområder, ungfisk og bunndyr. Samt forslag til kompensasjonstiltak i Stjørdalselva og Smemobekken. 30 s.
  Notat 4 2003 i pdf-format

2002

 1. Günther, M. & Thingstad, P.G. Vannfuglregistreringer i Pasvik naturreservat og omkringliggende våtmarksområder. Resultater fra 2000 og 2001 og oppsummering av prosjektarbeidet i perioden 1996-2001, samt en statusoversikt over vannfuglfaunaen i Pasvik. 66 s.
 2. Arnekleiv, J.V. & Urke, H.A. Grøa kraftverk, Sunndal kommune. Fiskeundersøkelser 1999-2001. Årsrapport 2001. 14 s.
  Notat 2 2002 i pdf-format
 3. Arnekleiv, J.V. Endring av manøvreringsreglement for Driva kraftverk - mulige konsekvenser for fiskebiologiske forhold i Driva og Gjevilvatnet. 32 s.
  Notat 3 2002 i pdf-format
 4. Kraabøl, M. & Arnekleiv, J.V. Lokkeflommer og oppvandring av gytefisk i elvesystemet Etna og Dokka i 2000. 14 s.
  Notat 4 2002 i pdf-format
 5. Thingstad, P.G. Viltbiologiske undersøkelser - overføringer av Langvella til Innerdalsmagasinet. 37 s. Sammendra
  Notat 5 2002 i pdf-format

2001

 1. Thingstad, P.G. Viltbiologiske undersøkelser - Grytendal kraftverk. 27 s.
  Notat 1 2001 i pdf-format

2000

 1. Thingstad, P.G., Günther, M., Aspholm, P.E.,Vie, G.E. & Wikan, S. Vannfuglregistreringer i Pasvik naturreservat og omkringliggende våtmarksområder. Resultater fra 1998 og 1999 og oppsummeringer fra perioden 1996-1999. 31 s.
  Notat 1 2000 i pdf-format

1999

 1. Rønning, L., Kjærstad, G., Arnekleiv,J.V. & Thingstad, P.G. Fiskebiologiske og viltbiologiskeundersøkelser i Follaelva og Brattreitelva, Nord-Trøndelag. 29 s. (LFI nr. 22)
  Notat 1 1999 i pdf-format

1998

 1. Arnekleiv, J.V. Registrering av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Tevla, Meråker. 12 s. (LFI nr. 21).
  Notat 1 1998 i pdf-format
 2. Dolmen, D. Amfibieundersøkelser m.m. ved Foldsjøen, Holmavassdraget i Malvik kommune. 18 s.
  Notat 2 1998 i pdf-format

1997

 1. Kraabøl, M. & Arnekleiv, J.V. Utvandringav vinterstøing og smolt av Hunderørret fra Gudbrandsdalslågen i relasjon til manøvrering av Hunderfossen kraftverk – pilotforsøk med radiotelemetri. 22 s. (LFI nr. 14)
  Notat 1 1997 i pdf-format
 2. Unntatt fra offentlighet
 3. Unntatt fra offentlighet
 4. Unntatt fra offentlighet
 5. Thingstad, P.G., Wikan, S., Aspholm, P.E., Günther, M. & Vie, G.E. Vannfuglregistreringer i Pasvik naturreservat og omliggende våtmarksområder 1996 og 1997. 30 s. Utgitt i samarbeid med Svanhovd miljøsenter.
  Notat 5 1997 i pdf-format
 6. Arnekleiv, J.V., Haug, A. & Rønning, L. Fiskeribiologiske suppleringsundersøkelser i Homlavassdraget, Sør-Trøndelag, 1997. 22 s. (LFI nr 18).
  Notat 6 1997 i pdf-format
 7. Haug, A., Thingstad, P.G. & Arnekleiv, J.V. Vilt- og ferskvannsbiologiske befaringer sommeren 1997 i forbindelse med planlagte tilleggsoverføringer til Kolsvik kraftverk. 24 s. (LFI nr. 19)
  Notat 7 1997 i pdf-format
 8. Unntatt fra offentlighet

1996

 1. Arnekleiv, J.V., Rønning, L. & Rikstad, A. Prosjektet "Bestand og beskatning av laks i Stjørdalselva". Rapport fra et pilotprosjekt i 1995. 11 s. (LFI nr 13)
  Notat 1 1996 i pdf-format
 2. Thingstad, P.G. Ornitologiske befaringer innen noen nordtrønderske kystbarskogslokaliteter våren/sommeren 1995. 22 s.
  Notat 2 1996 i pdf-format

1995

 1. Thingstad, P.G. & Vie, G.E. Fugl som indikatorgruppe formiljøriktig utvikling av kulturlandskapet. Et forstudie av fuglefaunaen ved Mære landbruksskole. 30 s.
  Notat 1 1995 i pdf-format
 2. Thingstad, P.G. & Husby, M. Halsøen våtmarksområde og konsekvenser av ny E6-trasé. 20 s.
  Notat 2 1995 i pdf-format
 3. Thingstad, P.G. Ny bru over Ullasundet. Mulige konsekvenser for vannfugl. 26 s.
  Notat 3 1995 i pdf-format
 4. Thingstad, P.G. Ornitologiske befaringer i norsk-russiske Pasvik naturreservat. Med forslag til oppfølgende overvåkninger av vannfuglbestanden i Fjærvannområdet. 23 s.
  Notat 4 1995 i pdf-format
 5. Thingstad, P.G. Statusrapport fra de pågående vannfuglregistreringer i Figgaoset – foreløpig konsekvensvurdering av ny utfylling og ny veitrasé. 13 s.
  Notat 5 1995 i pdf-format
 6. Hokstad, S., Strømgren, T. & Thingstad, P.G.Undersøkelser av bunnfaunaen i Tautrasvaet 1995. Mulige konsekvenser for vannfugl av endrete næringsbetingelser. 25 s.
  Notat 6 1995 i pdf-format

1994

 1. Arnekleiv, J.V. Fisk og bunndyr i Skauga 1985-1990. 23 s. (LFI nr. 10)
  Notat 1 1994 i pdf-format
 2. Koksvik, J.I. Undersøkelser av gelekreps (Holopedium gibberum) i Jonsvatn i forbindelse med planer om nytt inntak for drikkevannsforsyningen til Trondheim. 17 s.
  Notat 2 1994 i pdf-format
 3. Winge, K. & Arnekleiv, J.V. Fiskeribiologiske undersøkelser i Falningsjøen 1990. 18 s. (LFI nr 11)
  Notat 3 1994 i pdf-format
 4. Arnekleiv, J.V. Fiskebestandene i Håen, Sør-Trøndelag 1991. 13 s. (LFI nr 12)
  Notat 4 1994 i pdf-format

1993

 1. Tømmeraas, P.J. Konsekvensundersøkelser på rovfugl og kråkefugl i Alta-Kautokeino- og Reisavassdragene. Årsrapport 1992. 34 s.
  Notat 1 1993 i pdf-format
 2. Bongard, T. & Arnekleiv, J.V.Bunndyrundersøkelser i Hotranvassdraget og Årgårdsvassdraget, Nord-Trøndelag. 26 s. (LFI nr. 4)
  Notat 2 1993 i pdf-format
 3. Arnekleiv, J.V. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Hustadvassdraget, Møre og Romsdal 1992, med konsekvensvurdering av økt vannuttak. 33 s. (LFI nr. 5)
  Notat 3 1993 i pdf-format
 4. Unntatt fra offentlighet
 5. Kraabøl, M. & Arnekleiv, J.V. Telemetristudier over Gausaørretens vandringer i Lågen og Gausa. Status for prosjektarbeidet 1992. 24 s. ( LFI nr. 6)
  Notat 5 1993 i pdf-format
 6. Winge, K. & Koksvik, J.I. Bestandsparametere hosørret i et reguleringsmagasin og et tilknyttet terskelbasseng. 16 s.
  Notat 6 1993 i pdf-format
 7. Dahl, E., Hjelmseth, W. & Thingstad, P.G. Ornitologiske befaringer i verneplan I/II-vassdrag i Troms og Finnmark sommeren 1992. 45 s.
  Notat 7 1993 i pdf-format
 8. Unntatt fra offentlighet
 9. Bongard, T. & Rønning, L. Flate- og volumberegninger av elvebunn som metode for å beskrive bunndyrhabitat. 15 s. (LFI nr. 7)
  Notat 9 1993 i pdf-format
 10. Thingstad, P.G. Nordboreale fuglesamfunn og konsekvenser av hogst. Oppfølgende takseringer i Furudalen og Nordli 1993. 31 s.
  Notat 10 1993 i pdf-format
 11. Thingstad, P.G. Ornitologiske forundersøkelser i forbindelse med sikringsarbeider mot erosjon og ras i Gråelva, Stjørdal kommune. 14 s.
  Notat 11 1993 i pdf-format
 12. Dolmen, D., Olsvik, H. & Tallaksrud, P. Statusrapportøyenstikkere i Kopstadelva med omgivelser 1993. Konsekvensutredning mht. inngrep og råd om skjøtselstiltak for truete og sjeldne arter. 26 s. (LFI nr. 8)
  Notat 12 1993 i pdf-format
 13. Dolmen, D. Statusrapport om amfibier i Inderøy kommune 1993. Registreringer og råd om skjøtselstiltak. 20 s. (LFI nr. 9)
  Notat 13 1993 i pdf-format
 14. Strømgren, T. & Hokstad, S. RV 65 Skaun kommune, kartlegging og beskrivelse av de marinbiologiske forhold i Buvikfjæra. 13 s.
  Notat 14 1993 i pdf-format

1992

 1. Tømmeraas, P.J. Konsekvensundersøkelser på rovfugl og kråkefugl i Alta-Kautokeino- og Reisavassdragene. Årsrapport 1991. 34 s.
  Notat 1 1992 i pdf-format
 2. Berg, O.K. & Berg, M. Forsøk for å bedre oppgangen i fisketrappen ved Løpet kraftstasjon, Rena. 34 s.
  Notat 2 1992 i pdf-format
 3. Koksvik, J.I. Ørreten i Innerdalsvatnet i perioden 1982-1989. 21 s.
  Notat 3 1992 i pdf-format
 4. Winge, K. & Koksvik, J.I. Undersøkelser av bunnfauna og fisk i forbindelse med flytting av elveleiet i Gaula ved Støren i Sør-Trøndelag. 17 s.
  Notat 4 1992 i pdf-format
 5. Arnekleiv, J.V. Fiskeribiologiske referanseundersøkelser i Stjørdalselva 1990-91 i forbindelse med bygging av Meråker kraftverk. Statusrapport, januar 1992. 27 s. (LFI nr. 1)
  Notat 5 1992 i pdf-format
 6. Kraabøl, M. & Arnekleiv, J.V. Gytevandring til Hunderørret. Status for prosjektarbeidet 1991. 21 s. (LFI nr. 2)
  Notat 6 1992 i pdf-format
 7. Koksvik, J.I. & Arnekleiv, J.V. Verneplan IV: ferskvannbiologiske data fra et utvalg vassdrag i Troms og Finnmark. 30 s. (LFI nr. 3)
  Notat 7 1992 i pdf-format
 8. Thingstad, P.G. Ornitologiske konsekvensundersøkelser i Beiardalen i forbindelse med Stor-Glomfjord-utbyggingen. Status etter to år med forundersøkelse. 32 s.
  Notat 8 1992 i pdf-format
 9. Unntatt fra offentlighet
 10. Thingstad, P.G. Konsekvenser for det nordboreale fuglesamfunnet av ulike driftsformer i skogbruket. Status etter ett års takseringer i Furudalsområdet, Nord-Fosen. 25 s.
  Notat 10 1992 i pdf-format

1991

 1. Thingstad, P.G. Nerskogmagasinets effekter på tilgrensende fuglepopulasjoner. Sammendrag av prosjektarbeidet 1989-90. 46 s.
  Notat 1 1991 i pdf-format
 2. Thingstad, P.G. Konsekvenser for det nordboreale fuglesamfunnet av ulike driftsformer i skogbruket. Erfaringer fra et pilotprosjekt i Lierne 1989/91. 21 s.
  Notat 2 1991 i pdf-format

1990

 1. Thingstad, P.G. Oversikt over fuglefaunaen og de ornitologiske verneinteressene i Trønderske verneplan IV - vassdrag. 76 s. + 16 vedl.
  Notat 1 1990 i pdf-format
 2. Thingstad, P.G. & Dahl, E. Ornitologiske befaringer i aktuelle Verneplan IV-vassdrag i Troms sommeren 1989. 36 s.
  Notat 2 1990 i pdf-format
 3. Frengen, O. & Thingstad, P.G. Kvalitative og kvantitative observasjoner fra Tautra. 21 s.
  Notat 3 1990 i pdf-format
 4. Bangjord, G. & Thingstad, P.G. Ornitologiske befaringer i aktuelle Verneplan IV-vassdrag i Finnmark. 43 s.
  Notat 4 1990 i pdf-format

1989

 1. Thingstad, P.G., Arnekleiv, J.V. & Jensen, J.W. Zoologiske befaringer av aktuelle ilandføringssteder for gass i Midt-Norge. 20 s.
  Notat 1 1989 i pdf-format
 2. Thingstad, P.G. Kraftledning/fugl-problematikk i Grunnfjorden naturreservat, Øksnes kommune, Nordland. 18 s.
  Notat 2 1989 i pdf-format
 3. Thingstad, P.G. Konsekvenser for marint tilknyttete fuglearter ved eventuell utfylling av Levangersundet. 21 s.
  Notat 3 1989 i pdf-format