Vitenskapsmuseet åpner delvis fra 2. juni

Velkommen tilbake til NTNU Vitenskapsmuseet!

Utstillingene og butikken på NTNU Vitenskapsmuseet er nå åpnet. Museet ivaretar alle retningslinjer i forhold til smittevern. Mere info om åpning og smitteverntiltak finner du her.

Heisen i Gunnerushuset på NTNU Vitenskapsmuseet skal skiftes ut, og er derfor ute av drift i ukene 30 til 46. Det vil medføre at publikum som er avhengig av heis, kun vil ha mulighet til å se utstillingene i 1. etasje og middelalderutstillingen i Suhm-huset. Vi har dessverre ingen steder publikum kan sette fra seg barnevogn, heller ikke utendørs. Selv om det foregår arbeid med heisen vil garderobe, toaletter og alle våre utstillinger være tilgjengelig via trappoppgang. HC-toalett med stellebord er tilgjengelig i Suhm-huset. Byggeprosessen kan medføre noe støy til tider, og arbeidere å se i ulike deler av utstillingene. Vi beklager ulempene dette skaper.

Vi har dessverre også problemer med telefonen vår for tiden, så vi må kontaktes på e-post. 

Vi tar dessverre ikke imot skole- og barnehagegrupper, før høstsemesteret starter i uke 34.

Skolekarusell

  •  

Videregående skole: Formidlingsprogram skoleåret 2020-2021

NTNU Vitenskapsmuseet:

Videregående skole: Formidlingsprogram skoleåret 2020-2021

Skolegrupper har fri adgang til de fleste av NTNU Vitenskapsmuseets utstillinger og formidlingstilbud. Kontakt skoletjenesten for avtale. 

Våre åpningstider er tirsdag - fredag kl. 10 - 16 (museet har stengt på mandager)
Påmeldte skoleklasser kan starte fra kl. 9:30.

Se nærmere informasjon angående våre utstillinger

Vi gjør skolen oppmerksom på at det kan i perioder være begrenset tilgang i ulike utstillinger på grunn av undervisning mot skoleklasser.

 

FUTURUM - En utstilling om framtida

FUTURUM er en framtidsrettet utstilling om det grønne skiftet og hvordan vi kan nærme oss lavutslippssamfunnet mot 2050. Et mangfoldig utvalg fagmiljø på NTNU med eksterne samarbeidspartnere viser frem eksempler fra sitt arbeid om klimaendringer og omleggingen til en mer bærekraftig framtid. Utstillingen er satt sammen av flere moduler som omfatter 4 hovedtema;

  • Klimaendringer
  • Framtidas by
  • Bærekraftig livsstil
  • Framtidas mat

Se informasjon om modulene i utstillingen.

Utstillingen skal lettfattelig vise en mulig verden i 2050, der vi mennesker har lært oss å leve mer i pakt med naturen. Her kan man reise inn i framtida, se i virtuell virkelighet hvordan havet stiger og hvordan flom og ekstrem nedbør rammer Trondheim sentrum. Her kan du finne ut hvordan du kan leve bærekraftig, finne ut hvor mye du selv forurenser og lære om hvordan insekter kan bli både menneskemat og dyrefôr. Dette er en interaktiv utstilling, som viser nye formidlingsmetoder, opplevelser, kunnskap og refleksjon rundt noen av fremtidens største utfordringer.

Motivasjonen er å gi de unge håp, ikke dynge katastrofene i hodet på dem og få dem til å tro at alt er håpløst. Utstillingen vil isteden gi svar på hva som skjer og hvorfor, men også hva hver enkelt av oss kan bidra med.

I museets formidlingstilbud møter vi elevene med en innledende samtale over utstillingens tema. Deretter utforsker de utstillingen med hjelp av oppgaver, utfordringer og prøving av interaktive elementer. Til slutt diskuterer vi mulige framtidsscenarioer og løsningstiltak.

Klassen kan selv velge om de vil se på egen hånd eller melde seg på formidlingsopplegg. Begge valg krever forhåndspåmelding til skoletjenesten.

Hva kan du bidra med for å skape en bedre framtid?

Periode: Skoleåret 2020/2021
Tidspunkter: kl. 9.45 og 11.45
Varighet: 1,5 timer
Antall elever: Maks 30

 

Klemenskirken: Der Olav Haraldsson ble Olav den Hellige

Foto: Åge Hojem, NTNU VitenskapsmuseetI 2016 skulle et nytt næringsbygg oppføres i en bakgård i Søndre gate. Fordi dette var et sentralt område i den gamle Kaupangen, var det stor spenning knyttet til den arkeologiske utgravningen.

Gradvis avdekkes en mengde steinfragmenter som blir tolket som spor etter en kirke. Man finner også en rekke gjenstander; deriblant rester etter et stort steinalter, fragmenter av en døpefont, et krusifiks, deler av en brønn og flere skjeletter fra en tilstøtende kirkegård.

Dateringene forteller at kirken må være reist rundt år 1015, og at det høyst sannsynlig må være Olav Haraldssons Klemenskirke. I denne kirken ble Olav Haraldsson til ”Olav den Hellige” da helgenkongens skrin høytidelig ble plassert på høyalteret den 5. august 1031. Nå var stedet endelig lokalisert!

Vi inviterer til formidling og samtale rundt et av Norges viktigste arkeologiske funn. Vi snakker om middelalderens Trondheim, landskap og tidsånd. Møt menneskene som levde, bygget og døde her og ikke minst Olav Haraldsson selv, Norges evige konge.

Periode: Hele året. Fortrinnsvis fredager høsthalvåret.
Varighet: Ca. 45 minutter
Antall elever: Maks 25

 

Arken: Fra Noas Ark til dobbel Helix

Foto: Arild Juul

  • Om jordas historie og livets utvikling
  • Verdensbilde og vitenskap
  • Evolusjon - artenes utvikling og tilpasning

Bli med inn i "Arken" - på en reise i tid om hvordan tro, vitenskap og teknologisk utvikling har virket inn på vår kultur og samfunnsutvikling.

Elevene blir utfordret på tanker om jordas og livets opprinnelse, og ikke minst på - Hvor kommer mennesket fra? I en del av utstillingen presenteres menneskeapenes utvikling og det moderne menneskets vandringsveier ut fra Afrika.

Periode: Hele året unntatt ukene 38, 44 og 45
Varighet: 1 – 1,5 timer, formidling med oppgaver
Antall elever: Maks 30

 

Dødelig handel - Hvordan ulovlig handel kan true arters eksistens

35.000 arter er vernet under konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES). Det er viktig med regulering av internasjonal handel med truede arter, og med levende ikke-truede arter, både av hensyn til bestandene og økosystemet i eksportlandet og i importlandet. Utstillingen tar for seg temaer som CITES, svart marked, faunakriminalitet, truede arter, tømmer fra regnskog, handel med planter, og hva som er lov hvis du gjør det riktig.

Mange kjøper med seg suvenirer fra utenlandsopphold, i god tro om at de ikke har gjort noe ulovlig. Hva er reglene her? Krypskyting av neshorn og elefanter er et økende problem og derfor har neshornet en sentral plass i utstillingen. I tillegg viser utstillingen bla. hornfugler, apollosommerfugler, mungo og hvit jaktfalk. Man får også se flere beslaglagte gjenstander, preparater m.m. som er utlånt fra Miljødirektoratet.

Periode: hele året
Varighet: 20-30 minutter 
Antall elever: maks 30

 

Natur- og miljøutstilling

Om ulike naturtyper og økosystemer på land og i vann. Hvert diorama gir et innblikk i samspillet mellom jordsmonn, plante- og dyrelivet i de ulike naturmiljøene.

Stikkord er; økosystem, næringskjeder, biologisk mangfold, forvaltning av kulturlandskap og ulike miljøutfordringer.

Periode: Hele året unntatt ukene 38, 44 og 45.
Varighet: 1 time formidling med oppgaver
 Antall elever: maks 30 elever.

 

1760 - Opplysningstid i Trondheim

Utstillingen viser 1700-tallet som en brytningstid mellom middelalderens verdenssyn, dominert av kirken, og starten på den moderne tid – opplysningstiden og den vitenskapelige revolusjon.

Her gis et bilde av Trondhjem på 1700-tallet, det tidlige lærdomsmiljøet og forutsetningene for dannelse av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS). Om astronomi, helse, kartoppmåling, teknologiske nyvinninger og samfunnsomveltninger, samt DKNVS virke og utstillingsvirksomhet.

Utstillingen imøtekommer Kunnskapsløftet på flere plan innenfor fagene norsk, samfunnsfag, historie og naturfag.

Periode: Fredager på høsten, alle dager fra medio februar.
Varighet: 1 time. Formidlingsrunde med oppgaver
Antall elever: Maks 30 

 

Middelalder

Bli med inn i Kaupang! Se arkeologiske funn fra byens gater og rekonstruksjon av byens første handelsgate, Kaupmannastretet, med laftede tømmerhus, handelsboder, folk og dyr.

Her fortelles historien om Olav Tryggvason og Olav den Hellige, og hvordan byens innbyggere og pilegrimer levde i middelalderen. Både arkeologiske og historiske kilder kan hjelpe oss med å forstå fortidens samfunn bedre.

Periode: Hele skoleåret. Svært begrenset tilgang i uke 11 og 12.
Varighet: 1 time, formidling med oppgaver
Antall elever: maks 30 

 

02 jul 2020

Påmelding til Skoletjenesten

Påmelding til Skoletjenesten

Skoletjenestens e-post:
skoletjenesten@vm.ntnu.no

Solbjørg Pedersen
Tlf: 992 55 360

Lise Mariann Alsli
Tlf: 97198557

Vi nås best på e-post.
Se for øvrig lenker på vår nettside www.ntnu.no/museum  for ytterligere informasjon om våre utstillinger og åpningstider.

Velkommen!


Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Av hensyn til brannforskrifter og elevenes sikkerhet ber vi om at elevene går i grupper og til enhver tid oppholder seg i samme rom som en lærer/voksen, hvis ikke annet er avtalt.

Vi ber om at elevene går rolig og unngår løping i museets utstillinger.
 
All lyd på mobiltelefoner skal være avslått ved besøk i utstillingene.
 
Det er den enkelte lærers ansvar å holde ro og orden.
 
Det er bare å spørre hvis det er noe dere lurer på. Vi håper dere får et hyggelig besøk hos oss!

 


Matpakkerommet

Matpakkerommet

Matpakkerommet finner du i kjelleren i Gunnerushuset.

Her kan dere spise matpakken i trivelige omgivelser, med fargerike bilder på veggene og spennende dekor på bordene.

Samtidig er her utstillinger som viser dyr fra norsk natur og arkeologiske funn fra forhistorisk tid.

Vi ber om forståelse for at det i perioder med mye skole- og barnehagebesøk kan bli noe venting før ledig plass blir tilgjengelig. Kontakt museumsvertene ved ankomst for tilrettelegging av matpakkespising.