Skogen_bilde

Flyfoto over Ringve. Foto: Ringve Museum

Skogen

Skogen

Viltvoksende skog – der naturen får bestemme selv.

I et belte langs Ringves grense mot øst, vokser selvsådd løvskog. Dette beltet var beitemark da det var gårdsdrift på Ringve, og av gamle bilder ser vi at området var busk- og tresatt også da. Etter at beitet opphørte og dyr ikke lenger holder oppslag nede, har området gjennomgått en naturlig suksesjon, altså at det har vokst tettere til med busker og trær. Men mens de eldre trærne i området er bjørk, rogn, osp og hegg, som er viltvoksende treslag i Norge, er det platanlønn som dominerer den yngre tilveksten av trær. Platanlønn er innført som prydtre til hager og parker siden 1700-tallet, og har de siste 100 år hatt effektiv etablering også i viltvoksende natur. Skogen på Ringve er derfor et interessant område der man kan studere resultatet av konkurranse mellom ulike treslag, og se hvordan skogsmiljøet som helhet varierer avhengig av hvilket treslag som dominerer.

I Skogen får knekte greiner og falne trær ligge og råtne, noe som skaper leveområder for ulike lav, sopp og moser, samt insekter og andre dyr. Det går en sti gjennom Skogen, mellom trekonstruksjonen bak Renessansehagen og hagens nordre inngang.

Skogen er et motstykke til de andre anleggene i hagen, og området brukes til formidling om økologiske forhold i skog, om konkurranseforhold mellom plantearter og om hvordan innførte arter kan bli invaderende og endre stedegen natur. Området har høy verdi for fugler og annet dyreliv.

Skogen_småbilder

Skogen. Foto: Vibekke Vange / NTNU Vitenskapsmuseet

Platanlønn. Foto: Vibekke Vange / NTNU Vitenskapsmuseet