NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat

NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat

Dette er en elektronisk serie fra 2013 som erstatter tidligere Botanisk notat og Zoologisk notat.  Notatserien benyttes til rapportering fra mindre prosjekter og utredninger, datadokumentasjon, statusrapporter, samt annet materiale som ikke har en endelig bearbeidelse. Serien er ikke periodisk, og antall utgivelser per år varierer. Utgiver: Institutt for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet.

2024

 1. Øien, D.-I. Sølendet naturreservat og Tågdalen naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2023
  Notat 1 2024 i pdf-format
 2. Sjursen, A. D., Rønning, L., Eldøy, S. & Davidsen, J. G. Overvåkning av anadrome laksefisk i Hopvassdraget, Nordland
  Resultater fra 2023 og vurdering av fiskebestandene ut ifra resultatene i 2022 og 2023
  Notat 2 2024 i pdf-format

 

2023

 1. Lyngstad, A., Davidsen, A. G. & Øien, D.-I. Skjøtselsplaner for Saupøyvollen og slåttemyrer ved Husmannsberget, Meråker kommune. 44 s.
  Notat 1 2023 i pdf-format
 2. Øien, D.-I. Sølendet naturreservat og Tågdalen naturreservat
  Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2022. 39 s.
  Notat 2 2023 i pdf-format
 3. Lyngstad, A. Overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2022. 19 s.
  Notat 3 2023 i pdf-format
 4. Sjursen, A. D., Rønning, L. & Davidsen, J. G. Overvåkning av anadrome laksefisk i
  Hopvassdraget, Nordland. Resultater fra overvåkningen i 2022. 22 s.
  Notat 4 2023 i pdf-format
 5. Sjursen, A. D., Kjærstad, G. & Davidsen, J. G. Biologiske undersøkelser i Strømselva, Averøy kommune. 23 s.
  Notat 5 2023 i pdf-format
 6. Øien, D. -I. & Anonby, J. Tvinna naturreservat, Stryn. Overvaking av viktige naturverdiar i myr. 25 s.
  Notat 6 2023 i pdf-format
 7. Sjursen, A. D., Rønning, L. & Davidsen, J. G. Overvåkning av anadrome laksefisk i Drevja, Nordland. Resultater fra videoovervåkning 2022. 20 s.
  Notat 7 2023 i pdf-format
 8. Hårsaker, K. & Davidsen, A. G. Planktonundersøkelser i Jonsvatnet Årsrapport 2022. 33 s.
  Notat 8 2023 i pdf-format
 9. Kjærstad, G., Hårsaker, K., Davidsen, A. G. & Koksvik, J. I. Kartlegging av zooplankton, littorale småkreps og bunndyr i Gjertrudvatnet, Hitra og Storvatnet, Melhus, i forbindelse med planlagt rotenonbehandling. 23 s.
  Notat 9 2023 i pdf-format
 10. Kjærstad, G., Sjursen, A. D., Rønning, L. & Davidsen, A. G. Ferskvannsbiologiske og vannkjemiske undersøkelser i Nåsvassdraget, Hustadvika kommune. 31 s.
  Notat 10 2023 i pdf-format
 11. Sjursen, A. D., Rønning, L. & Davidsen, J. G. Overvåkning av anadrome laksefisk i Fjærevassdraget, Nordland. Resultater fra videoovervåkning 2022. 23 s.
  Notat 11 2023 i pdf-format
 12. Kjærstad, G., Sjursen, A. D., Rønning, L., Davidsen, A. G., Davidsen, J. G., Daverdin, M., Hårsaker, K. & Arnekleiv, J. V. Ungfiskundersøkelse og gytegrop-registrering i Nidelva, Trondheim. Årsrapport for 2022. 34 s.
  Notat 12 2023 i pdf-format
 13. Kjærstad, G., SJursen, A. D., Rønning, L., Daverdin, M. & Arnekleiv, J. V. Gytegropregistreringer og evaluering av habitattiltak for laksefisk i Skauga, Indre Fosen kommune, 2022. 35 s.
  Notat 13 2023 i pdf-format
 14. Eldøy, S. H., Davidsen, J. G. & Sjursen, A. D. Kartlegging av fangsttrykket på sjøørret fra Beiarelva i 2023. 16 s.
  Notat 14 2023 i pdf-format

 

2022

 1. Davidsen, J. G., Rønning, L. & Sjursen, A. D. Vandringer til sjøørret i Fustavassdraget, Nordland. 19 s.
  Notat 1 2022 i pdf-format
 2. Øien, D.-I. Sølendet naturreservat og Tågdalen naturreservat - Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2021. 37 s.
  Notat 2 2022 i pdf-format
 3. Kjærstad, G., Sjursen, A. D., Rønning, L., Davidsen, A. G., Davidsen, J. G., Daverdin, M., Hårsaker, K. & Arnekleiv, J. V. Ungfiskundersøkelse og gytegropregistrering i Nidelva, Trondheim. Årsrapport for 2021. 30 s.
  Notat 3 2022 i pdf-format
 4. Hårsaker, K., Davidsen, A. G. & Aspaas, A. M. Planktonundersøkelser i Jonsvatnet Årsrapport 2021. 30 s.
  Notat 4 2022 i pdf-format
 5. Kjærstad, G. & Davidsen, A. G. Klorbehandling av Driva mot Gyrodactylus salaris. Effekter på bunndyr. 21 s.
  Notat 5 2022 i pdf-format
 6. Prestø, T. & Lyngstad, A. Skogen ved bergkunstfeltet Bølareinen, Steinkjer kommune. 18 s.
  Notat 6 2022 i pdf-format
 7. Prestø, T. & Hassel, K. Klostertustmose på Reinsklostret, Indre Fosen. 82 s.
  Notat 7 2022 i pdf-format
 8. Øien, D.-I. Prioriterte setervoller i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde
  Status for botaniske verdier og råd om skjøtsel. 33 s.
  Notat 8 2022 i pdf-format
 9. Øien, D.-I. Oppfølging av faste prøveflater i beita tørrengvegetasjon i Tautra naturreservat, Frosta. 22 s.
  Notat 9 2022 i pdf-format
 10. Lyngstad, A. Skjøtselsplaner for Stormoen, Svensk-moen og Stubbslåtten, Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. 74 s.
  Notat 10 2022 i pdf-format

 

2021

 1. Øien, D. I. Sølendet naturreservat og Tågdalen naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2020. 39 s.
  Notat 1 2021 i pdf-format
 2. Kjærstad, G., Koksvik, J. I., Hårsaker, K., Kielland, Ø. N. & Davidsen, A. G. Zooplankton, littorale småkreps og bunndyr i Korstjønna og omkringliggende ferskvannslokaliteter i Holtålen. 22 s.
  Notat 2 2021 i pdf-format
 3. Sjursen, A. D., Rønning, L. & Davidsen, J. G. Overvåkning av anadrome laksefisk i Drevja, Nordland. Resultater fra videoovervåkningen i 2020. 18 s.
  Notat 3 2021 i pdf-format
 4. Hårsaker, K., Davidsen, A. G., Davidsen, J. G., Koksvik, J. I. & Reinertsen, H. Planktonundersøkelser i Jonsvatnet Årsrapport 2020. 27 s.
  Notat 4 2021 i pdf-format
 5. Lyngstad, A. Sårbarhetsvurdering av stilei mellom Heglesvollen og Roknesvollen, Øvre Forra naturreservat. 24 s.
  Notat 5 2021 i pdf-format
 6. Kjærstad, G., Hårsaker, K. & Koksvik, J. I. Zooplankton, littorale småkreps og bunndyr i Gillsvannet, Kristiansand. 21 s.
  Notat 6 2021 i pdf-format
 7. Davidsen, A. G., Koksvik, J. I., Hårsaker, K. & KJærstad, G. Kartlegging av vannvegetasjon,
  planktonkreps, littorale småkreps og bunndyr i kroksjøer langs Orkla. 35 s.
  Notat 7 2021 i pdf-format
 8. Lyngstad, A. Overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2020. 18 s.
  Notat 8 2021 i pdf-format
 9. Kielland, Ø. N., Davidsen, J. G., Davidsen, A. G., Rønning, L. & Kjærstad, G. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Grøa, Sunndal kommune. Årsrapport for 2020. 26 s.
  Notat 9 2021 i pdf-format
 10. Lyngstad, A. & Øien, D.-I. Skjøtselsplaner for fire slåttemyrer i Stjørdal og Lierne kommuner. 69 s.
  Notat 10 2021 i pdf-format
 11. Hårsaker, K. & Aagaard, K. Dvergblåvinge (Cupido minimus) i Grønlia på Lade, Trondheim 2019 - 2021. 23 s.
  Notat 11 2021 i pdf-format
 12. Lyngstad, A., Grenne, S. N. & Øien, D.-I. Skjøtselsplaner for ti kulturmarkslokaliteter i Trøndelag 2020-2021. 208 s.
  Notat 12 2021 i pdf-format
 13. Dolmen, D., Tilseth, E. & Sesseng, H. Handlingsplantiltak for storsalamander Triturus cristatus i Trøndelag – Trondheim, Malvik og Bjugn kommuner. 212 s.
  Notat 13 2021 i pdf-format
 14. Lyngstad, A. Overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2021. 20 s.
  Notat 14 2021 i pdf-format

 

2020

 1. Kjærstad, G. Kristensen, T. Urke, H. A., Skei, B. B. & Arnekleiv, J. V. Metaller fra gruveavrenning og påvirkninger på bunndyr og fisk i Stjørdalsvassdraget. 26 s.
  Notat 1 2020 i pdf-format
 2. Øien, D.-I. Sølendet naturreservat og Tågdalen naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2019. 44 s.
  Notat 2 2020 i pdf-format
 3. Sjursen, A. D., Rønning, L., Kjærstad, G. & Davidsen, J. G. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Fuglevågvassdraget, Smøla kommune. Vurdering av effekter av økt vannuttak fra Storvatnet på fisk og bunndyr. 23 s.
  Notat 3 2020 i pdf-format
 4. Hårsaker, K., Aspaas, A. M., Davidsen, J. G., Koksvik, J. I. & Reinertsen, H. Planktonundersøkelser i Jonsvatnet. Årsrapport 2019. 26 s.
  Notat 4 2020 i pdf-format 
 5. Sjursen, A. D., Rønning, L., Friis, M. E. L. & Davidsen, J. G. Overvåkning av anadrome laksefisk i Botnvassdraget, Nordland. Resultater fra overvåkningen i 2019. 24 s.
  Notat 5 2020 i pdf-format
 6. Davidsen, J. G. & Kjærstad, G. Oppdrett av laksefisk i åpne anlegg i Skjerstadfjorden. Konsekvenser for villaks, sjøørret og sjørøye. 18 s.
  Notat 6 2020 i pdf-format
 7. Kjærstad, G., Koksvik, J. I., Arnekleiv, J. V. & Davidsen, A. G. Etterundersøkelser av zooplankton, bunndyr og amfibier i 2019 i forbindelse med rotenonbehandling i Bymarka, Trondheim. 40 s.
  Notat 7 2020 i pdf-format
 8. Kielland, Ø. N., Davidsen, A. G., Røning, L. & Kjærstad, G. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Grøa, Sunndal kommune. Årsrapport for 2019. 21 s.
  Notat 8 2020 i pdf-format
 9. Lyngstad, A. Overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2019. 17 s.
  Notat 9 2020 i pdf-format
 10. Øien, D.-I., Lyngstad, A., Kolstad, A. L. Naturtypekartlegging i fire områder i Trøndelag med vekt på de utvalgte naturtypene slåttemark og slåttemyr. 44 s.
  Notat 10 2020 i pdf-format
 11. Davidsen, J. G., Husby, M. & Foldvik, A. Konsekvenser for sjøørret, villaks og fugl ved utfylling av deler av elveosen til Stjørdalselva. Kunnskapsoppsummering og foreløpige forslag til avbøtende og kompenserende tiltak. 36 s.
  Notat 11 2020 i pdf-format
 12. Øien, D.-I. Oppfølging av skjøtsel og faste vegetasjonsflater i Garbergmyra naturreservat, Orkland. 36 s.
  Notat 12 2020 i pdf-format
 13. Bakken, T., Kongshavn, K., Martell, L., Alvestad, T. & Kongsrud, J. A. Feltarbeid i Saltstraumen marine verneområde. Utfordringer og metodikk for observasjon og skånsom innsamling av marin fauna i en av verdens sterkeste tidevannsstrømmer. 30 s.
  Notat 13 2020 i pdf-format

 

2019

 1. Sjursen, A. D., Rønning, L., Kjærstad, G. & Davidsen, J. G. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Rimstadelva i Tingvoll kommune. Vurdering av effekter av vannuttak på fisk og bunndyr. 24 s.
  Notat 1 2019 i pdf-format
 2. Øien, D.-I. Sølendet naturreservat og Tågdalen naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2018. 54 s.
  Notat 2 2019 i pdf-format
 3. Kjærstad, G., Skei, B. B. & Arnekleiv, J. V. Vurdering av økologisk tilstand i bekker og elver i Meråker og Stjørdal. 44 s.
  Notat 3 2019 i pdf-format
 4. Kjærstad, G., Koksvik, J. I. & Arnekleiv, J. V. Etterundersøkelser av zooplankton, bunndyr og amfibier i 2018 i forbindelse med rotenonbehandling i Bymarka, Trondheim. 40 s.
  Notat 4 2019 i pdf-format
 5. Kjærstad, G., Koksvik, J. I., Arnekleiv, J. V. & Hårsaker, K. Forundersøkelse av zooplankton, bunndyr og amfibier i Sikavassdraget og Ålvatnet i Orkdal kommune i forbindelse med rotenonbehandling. 28 s.
  Notat 5 2019 i pdf-format
 6. Lyngstad, A. Reviderte skjøtselsplaner for kystlynghei på Kalvøya, Vikna i Trøndelag. 42 s.
  Notat 6 2019 i pdf-format
 7. Sjursen, A. D., Rønning, L., Kjærstad, G. & Davidsen, J. G. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Auretjørnelva i Namsos kommune. Vurdering av effekter av vannuttak på fisk og bunndyr. 22 s.
  Notat 7 2019 i pdf-format
 8. Sjursen, A. D., Rønning, L., Kjærstad, G. & Davidsen, J. G. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Survikelva i Namsos kommune. Vurdering av effekter av vannuttak på fisk og bunndyr. 22 s.
  Notat 8 2019 i pdf-format
 9. Lyngstad, A. Overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2018. 24 s.
  Notat 9 2019 i pdf-format
 10. Ekrem, T. & Majaneva, M. DNA-metastrekkoding til undersøkelser av invertebrater i ferskvann. 60 s.
  Notat 10 2019 i pdf-format
 11. Vange, V. & Nilsen, S. P. Hage- og landskapsverdier på Midtsand gård, Malvik kommune. 22 s.
  Notat 11 2019 i pdf-format
 12. Øien, D.-I. & Lyngstad, A. Bevaringsstatus for fire naturtyper listet under Bernkonvensjonen. 58 s.
  Notat 12 2019 i pdf-format
 13. Davidsen, J. G. & Kjærstad, G. Oppdrett av laksefisk i åpne anlegg i Bindalsfjorden og Tosenfjorden. 24 s.
  Notat 13 2019 i pdf-format
 14. Øien, D.-I. & Davidsen, A. G. Revegetering langs Sørabekken, Trondheim. Registreringer i 2019 og sluttrapport fra prosjektet. 24 s.
  Notat 14 2019 i pdf-format
 15. Øien, D.-I., Aagaard, K., Berggren, K., Davidsen, A. G. & Hårsaker, K. Kulturlandskap i Storlia, Leksvik. Status for naturverdier i 2019 og revisjon av skjøtselsplan. 64 s.5
  Notat 15 2019 i pdf-format
 16. Hårsaker, K., Aspaas, A. M., Koksvik, J. I. & Reinertsen, H. Planktonundersøkelser i Jonsvatnet - Årsrapport 2018. 26 s.
  Notat 16 2019 i pdf-format
 17. Lyngstad, A., Grenne, S. N., Thorvaldsen, P., Velle, L. G. & Øien, D.-I. Revidering av skjøtselsplaner for kulturmark i Trøndelag i 2019. 402 s.
  Notat 17 2019 i pdf-format

 

2018

 1. Øien, D.-I. Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer. Oppfølgende undersøkelser i 2015-2017. 50 s.
  Notat 1 2018 i pdf-format
 2. Øien, D.-I. Sølendet naturreservat og Tågdalen naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2017. 40 s.
  Notat 2 2018 i pdf-format
 3. Lyngstad, A. Overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2017. 20 s.
  Notat 3 2018 i pdf-format
 4. Arnekleiv, J. V. & Rønning, L. Habitattiltak i Dalåa, Meråker kommune – langtidseffekt av restaureringstiltak på utsatt laks – en oppsummering. 44 s.
  Notat 4 2018 i pdf-format
 5. Fandrem, M & Øien, D.-I. Kartlegging og forslag til restaurering av myrarealer på Stamselvmyra ved Rusasetvatnet, Ørland. 30 s.
  Notat 5 2018 i pdf-format
 6. Kjærstad, G., Arnekleiv, J. V., Prestø, T. & Frisch, A. Kvernbekken i Meråker – registrering av fisk, bunndyr, moser og lav. 24 s.
  Notat 6 2018 i pdf-format
 7. Kjærstad, G., Arnekleiv, J. V. & Koksvik, J. I. Virkning av rotenonbehandling på zooplankton, bunndyr og amfibier i Bymarka i Trondheim. 46 s.
  Notat 7 2018 i pdf-format
 8. Sjursen, A. D., Kjærstad, G., Daverdin, M. & Davidsen, J. G. Effekter av økt vannuttak om sommeren fra Rovatnet i Hemne kommune på laks, sjøørret, bunndyr og elvemusling. 24 s.
  Notat 8 2018 i pdf-format
 9. Lamberg, A., Sjursen, A. D. & Davidsen, J. G. Overvåkning av laks, sjøørret og sjørøye i Åbjøra- og Urvoldvassdraget 2017. 44 s.
  Notat 9 2018 i pdf-format
 10. Øien, D.-I. Botaniske undersøkelser i Folvikbukta, Stjørdal. 18 s.
  Notat 10 2018 i pdf-format
 11. Øien, D.-I. & Johansen, M. D. Revegetering langs Sørabekken, Trondheim. 34 s.
  Notat 11 2018 i pdf-format
 12. Hårsaker, K., Aspaas, A. M., Koksvik, J. I., Reinertsen, H. & Davidsen, J. G. Planktonundersøkelser i Jonsvatnet Årsrapport 2017. 30 s.
  Notat 12 2018 i pdf-format
 13. Lyngstad, A. Forundersøkelser til myrrestaurering i Kvamsfjellet naturreservat, Trøndelag. 26 s.
  Notat 13 2018 i pdf-format
 14. Arnekleiv, J. V., Kjærstad, G., Koksvik, J. I. & Hårsaker, K. Faunakartlegging i Gjettjønna, Røros kommune og Glennsettjønna, Trondheim kommune, i forbindelse med søknad om rotenonbehandling. 30 s.
  Notat 14 2018 i pdf-format
 15. Lyngstad, A. Brandrud, T. E., Moen, A. & Øien, D.-I. Norsk rødliste for naturtyper 2018 – Våtmark. 122 s.
  Notat 15 2018 i pdf-format

 

2017

 1. Øien, D.-I. Sølendet naturreservat og Tågdalen naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2016. 56 s.
  Notat 1 2017 i pdf-format
 2. Kjærstad, G., Sjursen, A. D. & Arnekleiv, J. V. Overvåking av vannkvalitet, elvemusling, bunndyr og ungfisk i Nåsvassdraget, 2016. 36 s.
  Notat 2 2017 i pdf-format
 3. Øien, D.-I. & Fandrem, M. Oppfølging av faste prøveflater og evaluering av skjøtsel i tørrengvegetasjon i
  Tautra naturreservat, Frosta. 28 s.
  Notat 3 2017 i pdf-format
 4. Lyngstad, A., Fandrem, M. & Øien, D.-I. Kartlegging av naturtyper på Fuglmyra, Postmyra, Gaddmyra og Svemyra, Klæbu kommune. 34 s.
  Notat 4 2017 i pdf-format
 5. Lyngstad, A., Øien, D.-I. & Fandrem, M. Forundersøkelser til myrrestaurering i Hildremsvatnet, Høydalmoan og Nordelva naturreservater, Sør-Trøndelag. 44 s.
  Notat 5 2017 i pdf-format
 6. Davidsen, J. G. & Lamberg, A. Overvåkning av gytefisk i Åbjøra- og Urvoldvassdraget i 2016. 42 s.
  Notat 6 2017 i pdf-format
 7. Thingstad, P. G. Endringer siden 1960/70-tallet i fuglesamfunnene på myr og i fjellbjørkeskog ved Nedalsmagasinet, Tydal. 32 s.
  Notat 7 2017 i pdf-format
 8. Lyngstad, A. Skjøtselsplaner for seks voller i Øvre Forra naturreservat. 60 s.
  Notat 8 2017 i pdf-format
 9. Lyngstad, A. Overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2015 og 2016. 22 s.
  Notat 9 2017 i pdf-format
 10. Øien, D.-I. & Fandrem, M. Skjøtselsplaner for slåttemyr og slåttemark ved Vester-Vallervatnet i Røyrvik, Nord-Trøndelag. 34 s.
  Notat 10 2017 i pdf-format
 11. Øien, D.-I. & Fandrem, M. Slåttemyr på Beitlandet, Stjørdal. 18 s.
  Notat 11 2017 i pdf-format
 12. Øien, D.-I. & Fandrem, M. Revidering av skjøtselsplaner for slåttemyr i landskapet vest for Rosåsen, Høylandet. 48 s.
  Notat 12 2017 i pdf-format
 13. Davidsen, A. G. & Kjærstad, G. Kartlegging av biologisk mangfold i kalksjøer og elvetilknyttede vannforekomster i Nord-Trøndelag 2015 og 2016. 52 s.
  Notat 13 2017 i pdf-format
   

2016

 1. Øien, D.-I. Sølendet naturreservat og Tågdalen naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2015. 48 s.
  Notat 1 2016 i pdf-format
 2. Lyngstad, A., Moen, A. & Øien, D.-I. Evaluering av naturtyper i Emerald Network. Gjenvoksingsmyr, aapamyr, rikmyr, alpine rikmyrer og pionersamfunn. 56 s.
  Notat 2 2016 i pdf-format
 3. Kjærstad, G., Arnekleiv, J. V., Koksvik, J. I. & Dolmen, D. Kartlegging av ferskvannsinvertebrater og amfibier i Bymarka i Trondheim i forbindelse med planlagt rotenonbehandling. 32 s.
  Notat 3 2016 i pdf-format
 4. Arnekleiv, J. V., Kjærstad, G., Rønning, L. & Sjursen, A. D. Fiskebiologiske undersøkelser i Skauga, Rissa kommune, 2014. 38 s.
  Notat 4 2016 i pdf-format
 5. Sjursen, A. D. & Kjærstad, G. Vurdering av økologisk tilstand i elver og bekker i Nord-Trøndelag, 2015. 88 s.
  Notat 5 2016 i pdf-format
 6. Arnekleiv, J. V., Sjursen, A. D., Davidsen, J. G., Koksvik, J. I. & Rønning, L. Fiskebiologiske undersøkelser i lakseførende del av Nidelva, Trondheim. Årsrapport 2015. 58 s.
  Notat 6 2016 i pdf-format
 7. Lyngstad, A. & Hassel, K. Kartlegging av karplanter og moser i Botn, Røkkesdalen – Skogndalen naturreservat. 24 s.
  Notat 7 2016 i pdf-format
 8. Hassel, K. Buttblomstermose Schistidium atrofuscum i Malvik kommune, Sør-Trøndelag. 18 s.
  Notat 8 2016 i pdf-format
 9. Davidsen, J. G. & Lamberg, A. Statusrapport for overvåkingen av gytefisk i Åbjøra- og Urvoldvassdraget i 2015. 28 s.
  Notat 9 2016 i pdf-format
 10. Øien, D. -I. Botanisk mangfold og skjøtsel i beitemark på Høstad, Trondheim. 30 s.
  Notat 10 2016 i pdf-format
 11. Kjærstad, G. & Arnekleiv, J. V. Bunndyrundersøkelser i Rauma i 2013–2015 i forbindelse med rotenonbehandling. 30 s.
  Notat 11 2016 i pdf-format
   

2015

 1. Øien, D.-I. & Moen, A. Sølendet naturreservat og Tågdalen naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2014. 48 s.
  Notat 1 2015 i pdf-format
 2. Sjursen, A. D. & Kjærstad, G. Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Trøndelag, 2014. 28 s.
  Notat 2 2015 i pdf-format
 3. Øien, D. -I. Etablering av faste prøveflater for overvåking av svartkurle Nigritella nigra i Kvikne-fjella, Tynset. 22 s.
  Notat 3 2015 i pdf-format
  Errata Notat 3 2015
 4. Lyngstad, A. Overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2014. 26 s.
  Notat 4 2015 i pdf-format
 5. Prestø, T. & Hassel, K. Når samlet vi den mosen sist? Mosestatistikk for herbarium TRH. 42 s.
  Notat 5 2015 i pdf-format
 6. Davidsen, A. G. & Kjærstad, G. Kartlegging av biologisk mangfold i kroksjøer i Nord-Trøndelag, 2014. 38 s.
  Notat 6 2015 i pdf-format
 7. Thingstad, P. G., Bakken, T. & Stokland, Ø. Ramsarområdet Tautra med Svaet: Respons hos vannfugl og bunndyrfauna på bruåpningen i veimoloen ut til Tautra. 56 s.
  Notat 7 2015 i pdf-format
  Vedlegg notat 7 2015
 8. Arnekleiv, J. V., Davidsen, J. G., Sjursen, A. D., Koksvik, J. I. & Rønning, L. Fiskebiologiske undersøkelser i lakse-førende del av Nidelva, Trondheim. Årsrapport 2014. 50 s.
  Notat 8 2015 i pdf-format
 9. Thingstad, P. G. Fuglesamfunn på myr og i fjellbjørke-skogen ved Nedalsmagasinet 2015 – endringer siden 1960/70-tallet. 32 s.
  Notat 9 2015 i pdf-format
 10. Sjursen, A. D., Arnekleiv, J. V. & Kjærstad, G. Undersøkelse av vannmiljøet i Kaldvella, Melhus kommune. 24 s.
  Notat 10 2015 i pdf-format
   

2014

 1. Øien, D.-I. & Moen, A. Sølendet naturreservat - Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2013. 49 s.
  Notat 1 2014 i pdf-format
 2. Thingstad, P. G. & Gjershaug, J. O. Norwegian Environmental Agency's «baseline studies 2013» - pilot sub-project: Bird surveys in Natmataung national park. 68 s.
  Notat 2 2014 i pdf-format
 3. Thingstad, P. G. & Øien, D.-I. Status for de biologiske verneverdiene per 2013 for fuglefredningsområdene Giplingøya og Vaggen i Beitstadfjorden, Nord-Trøndelag. 26 s.
  Notat 3 2014 i pdf-format
 4. Lyngstad, A. Overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2013. 20 s.
  Notat 4 2014 i pdf-format
 5. Arnekleiv, J. V., Davidsen, J. G., Sjursen, A. D., Koksvik, J. I. & Rønning, L. Fiskebiologiske undersøkelser i lakse-førende del av Nidelva, Trondheim. Årsrapport 2011-2012. 56 s.
  Notat 5 2014 i pdf-format
 6. Thingstad, P. G., Kjærstad, G. & Øien, D.-I. Flakkan og Øyvatnets våtmarkslokaliteter på Høylandet – naturfaglig status 2013. 46 s.
  Notat 6 2014 i pdf-format
 7. Hassel, K. & Holien, H. Botanisk kartlegging i Markhus naturreservat. 30 s.
  Notat 7 2014 i pdf-format
 8. Lyngstad, A. Evaluering av naturtyper i Emerald Network. Høgmyr, terrengdekkende myr og palsmyr. 48 s.
  Notat 8 2014 i pdf-format
 9. Arnekleiv, J. V., Sjursen, A. D., Davidsen, J. G., Koksvik, J. I. & Rønning, L. Fiskebiologiske undersøkelser i lakse-førende del av Nidelva, Trondheim. Årsrapport 2013. 48 s.
  Notat 9 2014 i pdf-format
 10. Prestø, T., Lüth, M. & Hassel, K. Bryophytes of the Longyearbyen area. 72 s.
  Notat 10 2014 i pdf-format
 11. Ulvund, J. B., Kristensen, T., Urke, H. A., Daae, K. B. & Alfredsen, J. A. Sjøauren i Lærdalselvi; opphaldstid og djupnepreferansar i sjø 2008-2010. 42 s.
  Notat 11 2014 i pdf-format
 12. Thingstad, P. G., Kjærstad, G. & Øien, D. -I. Biologisk status og skjøtselsplan for Måsdammen på Tautra, Frosta kommune. 26 s.
  Notat 12 2014 i pdf-format
 13. Øien, D.-I. Oppfølging av faste prøveflater i Garbergmyra naturreservat, Meldal, og forslag til revidert skjøtselsplan. 30 s.
  Notat 13 2014 i pdf-format
 14. Øien, D.-I. Ask i Hindrum naturreservat, Leksvik. Status og vurdering av skjøtselstiltak. 16 s.
  Notat 14 2014 i pdf-format
   

2013

 1. Holien, H.,Gjestland, M. & Solem, T. Inventering av sopp i beitemark, Tromsdalen gård, Verdal, Nord-Trøndelag 2012. 14 s.
  Notat 1 2013 i pdf-format
 2. Øien, D.-I. Kartlegging av slåttemyr og slåttemark i Melhus kommune, Sør-Trøndelag 2011-2012. 34 s.
  Notat 2 2013 i pdf-format
 3. Berger, H. M., Arnekleiv, J. V., Lehn, L. O., Bergan, M. A., Berggård, O. K. & Rønning, L. Bonitering av fysiske forhold og egnethet for fiske i Forra og Sona i Stjørdal kommune. 56 s.
  Notat 3 2013 i pdf-format
 4. Arnekleiv, J. V. & Rønning, L. Kraftverkene i Meråker - resultater av habitattiltak og laksekultivering, og plan for kompensasjonsutsetting av laks i sideelver i Meråker. 30 s.
  Notat 4 2013 i pdf-format
 5. Arnekleiv, J. V. & Kjærstad, G. Bunndyrundersøkelser i Bævra. Årsrapport 2012. 37 s.
  Notat 5 2013 i pdf-format
 6. Davidsen, A. G. & Kjærstad, G. Kartlegging av biologisk mangfold i kalksjøer i Nord-Trøndelag. 26 s.
  Notat 6 2013 i pdf-format
 7. Øien, D.-I. & Aagaard, K. Kulturlandskap i Storlia Leksvik Status for de botaniske verdiene i 2013, samt kartlegging av dagsommerfugler og råd om videre skjøtsel. 34 s.
  Notat 7 2013 i pdf-format
 8. Øien, D.-I., Lyngstad, A. & Moen, A. Oversikt over anvendte myrprosjekter ved NTNU Vitenskapsmuseet og sluttrapport for prosjektet «Kunnskap om myr» 2011-2013. 22 s.
  Notat 8 2013 i pdf-format
01 feb 2024