Kulturminner under vann

Kulturminner under vann

Under vann, både i sjø og vassdrag, skjuler det seg et stort mangfold av kulturminner fra steinalderen og frem til tidlig 1900-tall, med skipsvrak som de mest kjente kulturminnene.

Dykker under vann. Foto Nils Aukan.
Foto: Nils Aukan

​​​​​​​​​​​​​​Kulturminner under vann er beskyttet gjennom kulturminneloven §§4 og 14. Vi gjør spesielt oppmerksom på at skipsfunn, i motsetning til automatisk fredete kulturminner, har en fredningsgrense på 100 år.

NTNU Vitenskapsmuseet har faglig ansvar for forvaltning av kulturminner under vann fra Vestnes kommune i sør til Rana kommune i nord, og magasinering/konservering av gjenstandsmateriale. Dette omfatter alle kulturminner i vann, vassdrag og sjøareal fra svenskegrensa til offshore havområder.

Som finner har du et særskilt ansvar for å ta vare på vår felles kulturarv, dette gjøres ved å snarest mulig melde fra om funnet. Når du melder fra gjør du ikke bare det loven sier, du sørger for at kulturminnene under vann blir registrert og dermed sikret. Du skal derfor alltid ta kontakt med fylkeskommunen eller NTNU Vitenskapsmuseet når du finner noe du mistenker kan være et kulturminne på sjøbunnen. Det er viktig å ikke ta opp gjenstander eller deler av vrak, dette kan kun gjøres når det er avtalt med rette myndighet. Husk god posisjonering av funnstedet, og ta bilder og video som viser hva som er funnet.

Hva er kulturminner under vann? For enkelhets skyld, kan vi dele de inn i tre hovedgrupper:

  1. Skipsfunn eldre enn 100 år​​​​​​​: Kulturminneloven §14 verner alle skipsfunn eldre enn 100 år fra byggedato. Med «skipsfunn» menes både selve skipskonstruksjonen (skrog, rigging etc.) og alt som har vært om bord (last, tilbehør, personlig utstyr mm.). Løsfunn (enkeltgjenstander uten synlig kontekst) vil som regel også omfattes av loven. Selv om en gjenstand i utgangspunktet ikke kan knyttes til et spesifikt vrak, kan den være å regne som et lovmessig beskyttet kulturminne ved at den er kastet/tapt fra et fartøy. Ofte kan kun enkelte gjenstander være bevart (eksempelvis anker), mens selve vraket er nedbrutt og tapt.
  2. Havnefunn: Mens skipsfunn er resultat av enkelthendelser (forliset), vil områder i sjø hvor det har vært aktivitet over lengre tid resultere i at materiale ender opp på sjøbunnen. Det kan være områder brukt til lossing og lasting, eller ankringssteder. Matavfall og annet organisk materiale vil medføre at det dannes kulturlag på bunnen, og tykkelsen avhenger av omfanget av aktiviteten. Her vil man kunne finne både gjenstander som er omfattet av kulturminneloven §14 og eldre objekter som er automatisk fredet (§4). Dessuten kan kulturlagene i seg selv være automatisk fredet.
  3. Annet​​​​​​​: I tillegg til disse kategoriene, finnes det et mylder av ulike typer kulturminner og lokaliteter under vann. Disse kan være knyttet til samferdsel (f.eks. bruer og båtstøer), innretninger eller objekter knyttet til fangst og fiske (f.eks. garn/fiskesøkker og ledegjerder), forsvarsverk (f.eks. seilsperringer). Det kan også være boplasser fra steinalder som senere er oversvømt. Det er stor variasjon i typer avhengig av geografisk plassering og om de er lokalisert i sjø, vann eller vassdrag. Alle objekter, lokaliteter og konstruksjoner eldre enn 1537 er automatisk fredet (kulturminneloven §4).

Kontakt

Har du funnet noe?

Har du funnet noe?

Funn av kulturminner under vann skal meldes snarest mulig til fylkeskommunen hvor funnet er gjort. Følg lenke under til riktig nettside: