Kulturminner under vann

Kulturminner under vann

Et kulturminne under vann kan være funn av et båtvrak, deler av skipsskroget og/eller last, tilbehør og annet som har vært ombord slik som nevnt i kulturminneloven §14.

Selv om gjenstanden ikke kan knyttes til et vrak, kan den være å regne som et lovmessig beskyttet kulturminne ved at den er kastet/tapt fra et fartøy. Slike funn kan gi verdifull kulturhistorisk informasjon om funnstedet, som for eksempel om eldre havneaktivitet.

Ta derfor alltid kontakt med museet når du finner noe du mistenker kan være et kulturminne på sjøbunnen. Automatisk fredede kulturminner, som nevnt i kulturminneloven §4, kan man finne på sjøbunnen, det være seg på kysten eller i vann og vassdrag i innlandet. Ta kontakt med NTNU Vitenskapsmuseet eller det museet som har det geografiske ansvarsområdet for funnet. Museene bruker et felles funnskjema, hvor det blir spurt om relevante opplysninger om funnet. Opplysningene blir behandlet konfidensielt, og vil etter kontroll av marinarkeologer bli lagt inn i Sjøfunnregisteret.

Ta vare på vår kulturhistorie ved å sikre at kulturminner på sjøbunnen blir registrert!

Fyll ut skjema med melding om sjøfunn.

Bilde under vann

 Foto: Nils Aukan.