Skolekarusell

  •  

Grunnskole: Formidlingsprogram skoleåret 2019-2020

NTNU Vitenskapsmuseet:

Grunnskole: Formidlingsprogram skoleåret 2019-2020

Skolegrupper har fri adgang til de fleste av NTNU Vitenskapsmuseets utstillinger og formidlingstilbud. Kontakt skoletjenesten for avtale. 

Våre åpningstider er tirsdag - fredag kl. 10 – 16 (stengt på mandager).
Påmeldte skoleklasser til formidlingstilbud kan starte fra kl. 9:30.

Se nærmere informasjon angående våre utstillinger.
Vi gjør skolen oppmerksom på at det kan i perioder være begrenset tilgang i ulike utstillinger på grunn av undervisning mot skoleklasser.

 


FUTURUM - En utstilling om framtida

FUTURUM er en framtidsrettet utstilling om det grønne skiftet og hvordan vi kan nærme oss lavutslippssamfunnet mot 2050. Et mangfoldig utvalg fagmiljø på NTNU med eksterne samarbeidspartnere viser frem eksempler fra sitt arbeid om klimaendringer og omleggingen til en mer bærekraftig framtid. Utstillingen er satt sammen av flere moduler som omfatter 4 hovedtema;

  • Klimaendringer
  • Framtidas by
  • Bærekraftig livsstil
  • Framtidas mat

Se informasjon om modulene i utstillingen.

 

Utstillingen skal lettfattelig vise en mulig verden i 2050, der vi mennesker har lært oss å leve mer i pakt med naturen. Her kan man reise inn i framtida, se i virtuell virkelighet hvordan havet stiger og hvordan flom og ekstrem nedbør rammer Trondheim sentrum. Her kan du finne ut hvordan du kan leve bærekraftig, finne ut hvor mye du selv forurenser og lære om hvordan insekter kan bli både menneskemat og dyrefôr. Dette er en interaktiv utstilling, som viser nye formidlingsmetoder, opplevelser, kunnskap og refleksjon rundt noen av fremtidens største utfordringer.

 

Motivasjonen er å gi de unge håp, ikke dynge katastrofene i hodet på dem og få dem til å tro at alt er håpløst. Utstillingen vil isteden gi svar på hva som skjer og hvorfor, men også hva hver enkelt av oss kan bidra med.

I museets formidlingstilbud møter vi elevene med en innledende samtale over utstillingens tema. Deretter utforsker de utstillingen med hjelp av oppgaver, utfordringer og prøving av interaktive elementer. Til slutt diskuterer vi mulige framtidsscenarioer og løsningstiltak.

Klassen kan selv velge om de vil se på egen hånd eller melde seg på formidlingsopplegg. Begge valg krever forhåndspåmelding til skoletjenesten.

Hva kan du bidra med for å skape en bedre framtid?

Periode: Skoleåret 2019/2020
Tidspunkter: Tirsdag-Fredag kl. 9.45 og 11.45. Andre tidspunkter kan avtales.
Målgruppe: 7.-10. trinn
Varighet: 1,25-1,5 timer
Antall elever: 20-25, Maks 30

 

Den fantastiske skogen

Gaupe Foto: Øylov Cyvin, NTNU VitenskapsmuseetSkogen er rik på biologisk mangfold og naturgoder som vi mennesker har nytte av. I utstillingen får du vite mer om Bymarka i Trondheim og den boreale regnskogen i Midt-Norge. Visste du at Trøndelag, og sør i Nordland, har Europas eneste boreale regnskog - kystgranskogen? Bærekraftig bruk og bevaring av skogen er avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål. Spesielt angående klimaendringer og tap av biologisk mangfold. 

Hvorfor er skogen viktig? 
Hva betyr skogen for deg?
Hvordan skal vi ta vare på skogen i fremtiden?  

Gjennom fem moduler tas du med inn i skogsnaturen. Her gis et innblikk i dyre- og planteverdenen, om truede arter, økosystem, miljømessig bærekraft, og om menneskenes bruk og nytte av skogen. I et dypdykk inn i mikroverdene blir du kjent med bjørnedyret.

Vi håper utstillingen, med interaktive elementer og forskerspirelab, kan bidra til læring, gi grunnlag for refleksjoner, samt aktivisere nysgjerrigheten.

Tema i utstillingen imøtekommer flere av læreplanens kompetansemål, spesielt i naturfag men også i samfunnsfag.

Periode: Hele året unntatt ukene 44 og 45
Målgruppe: 5.-7. trinn, men kan tilpasses andre trinn ved behov.
Varighet: 1 time med oppgaver
Antall elever: Maks 25

 

Arken: Om livet på jorda

Bli med inn i "Arken" - på en reise i tid om hvordan tro, vitenskap og teknologisk utvikling har virket inn på vår kultur, samfunnsutvikling og verdensbilde. Med dyrene i Arken som eksempel kommer vi inn på tema som artenes opprinnelse, dyrenes utvikling og tilpasning i naturen –Evolusjon. Vi ser på hva kroppsform, størrelse, øyne og tenner kan fortelle om dyrenes levemåte. Elevene blir utfordret på tanker om jordas og livets opprinnelse, og - Hvor kommer mennesket fra? Hva er likheten mellom et menneske og en sjiraff? Hva bruker elgoksen geviret til?

Produksjon i DKS Trondheim med åpen påmelding rettet mot 10.trinn. 

Periode: Hele året, unntatt ukene 44 og 45. Tidspunkter avtales.
Målgruppe og varighet:

  • 1.-6. trinn: Trinntilpasset formidling 0,5 – 1 time.
  • 7.-10 trinn: Evolusjon, formidling med oppgaver 1 – 1,5 timer.

Antall elever: Maks 30

 

Dypdykk

Hopp i havet! Finn ut hva som finnes under vann. 

I tørrakvariet kan du studere ulike arter som lever i havet utenfor trøndelagskysten, samt se eksemplarer av eksotiske besøk. Hvem er havets konge? I taket henger en gammel kjenning – kjempeblekkspruten. Utstillingen viser også marine organismer fra våre vitenskapelige samlinger og vrakfunn av fregattskipet Perlen. En fin utstilling å se i på egen hånd. Det blir begrenset tilgang til denne utstillingen ukene 44 og 45.

 

Natur- og miljøutstilling

Om ulike naturtyper og økosystemer på land og i vann. Hvert diorama gir et innblikk i samspillet mellom jordsmonn, plante- og dyrelivet i de ulike naturmiljøene. Stikkord er; økosystem, næringskjeder, biologisk mangfold, ulike miljøutfordringer og forvaltning av kulturlandskap.

Periode: Hele året unntatt ukene 44 og 45
Målgruppe: Tilpasses alle trinn
Varighet: 1 time med oppgaver
Antall elever: Maks 30
Ressursark På sporjakt 1. - 3.trinn

På sporjakt: Bli bedre kjent med museets Natur- og miljøutstilling.
Gå på sporjakt og finn ut hvilke dyr sporene tilhører. Benytt spørsmålene og faktaopplysningene på ressursarket til samtale og undring over tema som: Hvem bor hvor? Hvem spiser hva? Hvorfor ser dyrene ut som de gjør? Se lenker nedenfor.

Last ned sporarket og klipp ut deres egne spor. Laminer og ta de med til sporjakten på museet. God tur!

Spor-ark
Ressursark «På sporjakt»

 

Jernalder/Vikingtid

Foto: Åge Hojem, NTNU VitenskapsmuseetVi inviterer elevene med på en tidsreise rundt menneskenes liv i overgang fra jegersamfunn til jordbrukssamfunn. Dette ved å studere utstillingens arkeologiske materiale og samtale rundt hva dette materialet kan fortelle oss. Blant annet var vikingtiden full av symbolbruk, spesielt av dyremotiver. Vi setter fokus på norrøn symbolikk og skrift, og elvene får selv prøve å risse runer på merkepinne.

Periode: Fra medio februar
Målgruppe: 4. - 6.trinn
Varighet: 1 - 1,5 timer
Antall elever: Maks 25

 

Steinalder - Spor i jord

Produksjon i Den Kulturelle Skolesekken Trondheim kommune rettet mot 3.trinn høsten 2019 frem til medio februar 2020. Se turnéplan på DKS nettside. Formidlingsopplegget er tilgjengelig også for andre klasser på fredager fra medio oktober 2019 og alle dager fra mars 2020.

Elevene inviteres med på en utforsking og samtale rundt menneskenes liv i steinalderen. Hvordan levde de første «Trønderne»? Hvordan bodde de og hva jaktet de på? Hvorfor risset de inn figurer på stein og berg? Ville de fortelle noe, eller var det rett og slett kunst?
Det settes fokus på eleven som forskerspire. Gjennom oppgaver og aktivitet får elevene innblikk i hvordan arkeologene tidfester, tolker og bevarer gjenstandsmaterialet.

Målgruppe: 2. – 4. trinn
Varighet: 1 – 1,5 timer           
Antall elever: 20 - 25

 

Kaupang - Middelalderbyen Trondheim

Bli med inn i Kaupang! Vi tar turen fra vikingtid og inn i middelalderbyen Trondheim. Her får du høre om Olav Tryggvason og Olav den Hellige samt vite mer om hvordan byens innbyggere og pilegrimer levde i middelalderen. Både arkeologiske og historiske kilder kan hjelpe oss med å forstå fortidens samfunn bedre. Se arkeologiske funn fra byens gater og rekonstruksjon av byens første handelsgate, Kaupmannastretet, med laftede tømmerhus, handelsboder, folk og dyr. Hvordan kan vi vite at det for mange hundre år siden fantes en gutt som het Ivar som likte å leke med sverd?

Produksjon i DKS Trondheim med åpen påmelding rettet mot 6.trinn.
Tilgjengelig for alle klassetrinn. Andre starttidspunkter kan avtales.

Periode: Hele året, tirsdag-fredag kl. 9.45 og 11.45
Målgruppe: Tilpasses alle trinn
Varighet: 1-1,5 timer med oppgaver
Antall elever: maks 30

 

Hvem eier historien?

Runebomme. Foto. Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

6. februar 2017 var det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble avholdt. Dette møtet fant sted i Trondheim (Tråante). Utstillingen «Hvem eier historien?» er NTNU Vitenskapsmuseets bidrag til feiringen av dette viktige nasjonale jubileet.

Elevene blir tatt med på en spennende formidlingsrunde der vi viser unike sør-samiske gjenstander som ikke har vært utstilt i Trøndelag tidligere. Nye arkeologiske funn og nye forskningsmetoder viser samisk tilstedeværelse i Sør-Norge langt tidligere enn det som hittil har vært hevdet. 

Vi samtaler med elevene om hvordan samene levde før og i dag, hvilke utfordringer den samiske befolkningen hadde i møtet med nordmenn, og på hvilken måte nyere forskningsmetoder og arkeologiske funn kan gi ny kunnskap og bygge nye holdninger i dag.

Vi samtaler også om språk, samiske ildsted og bosted, og ikke minst om de fantastiske samiske trommene som nesten ble borte under fornorskingsperioden.

Periode: Januar - mars 2020
Tidspunkt: Tirs - fred, kl. 9.45 og 11.45
Målgruppe: 6. trinn, men passer også for 7.-10. trinn
Varighet: 1-1,5 timer med oppgaver
Antall elever: 25

10 des 2019 Lise M Bolstad Alsli

Påmelding til Skoletjenesten

Påmelding til Skoletjenesten

Skoletjenestens e-post:
skoletjenesten@vm.ntnu.no

Solbjørg Pedersen
Tlf: 992 55 360

Lise Mariann Alsli
Tlf: 97198557

Vi nås best på e-post.
Se for øvrig lenker på vår nettside www.ntnu.no/museum  for ytterligere informasjon om våre utstillinger og åpningstider.

Velkommen!