Diversitet av flerbørstemark i Norskehavet

Diversitet av flerbørstemark i Norskehavet

Flerbørstemark er en av de dominerende organismegruppene i sedimenter på havbunnen. I norske farvann er det kjent nesten 800 arter, og mange uoppdagete. Hovedmålet med forskningen er å bidra med ny kunnskap om biologisk mangfold av flerbørstemark fra kyst til dyphav. Taksonomiske utfordringer, arter med uklar status med tanke på navnebruk og identitet studeres med bruk av morfologisk identifikasjon og beskrivelse, og DNA-baserte metoder. Arters utbredelse og mekanismer for dette er viktige elementer i ny kunnskap. 

Pseudopotamilla sp. Foto: Sabine Cochrane

Vi oppdager stadig nye arter flerbørstemark. Data viser at 15-25 % av børstemarkartene in Norge er ukjent eller har uklar taksonomisk status. Spesielt ser vi at kontinentalskråningen har en rik diversitet som tidligere er oversett. Her møtes arter som har sin hovedutbredelse på kontinentalsokkelen arter som hovedsakelig finnes i dyphavet i Norskehavet. 

Viktige mål er å bidra med ny kunnskap om dårlig kjente arter eller artsgrupper av flerbørstemark. Kunnskap om arters identitet, forskjellen mellom dem, artsavgrensing, slektskap og evolusjonær historie er tema som blir belyst. Dette gir også grunnlag for å studere arters utbredelse. DNA strekkoding er et viktig element, en aktivitet som gjøres gjennom Norwegian Barcode of Life (NorBOL). Dette bidrar til å dokumentere diversitet og kryptiske arter. I tillegg bidrar dette til å bygge bibliotek med DNA strekkode for flerbørstemark fra norske farvann.

De vitenskapelige samlingene ved universitetsmuseene er et viktig utgangspunkt for studiene. Her finner vi materiale samlet inn over mer enn 150 år. Sammen med individer hentet inn fra små og store prosjekter gjennom tiden, er dagens innsamlinger en rik kilde til ny kunnskap. Innsamling av nytt materiale brukes også strategisk til å bygge de vitenskapelige samlingene. Feltarbeid er viktig for å hente inn ny kunnskap. I tillegg til egen virksomhet er prosjekter støttet av Artsdatabanken og det tverrfaglige programmet for kartlegging av havbunn gjennom MAREANO (Marine AREAl database for NOrwegian waters) viktig for tilfang av materiale. 

Forskningen har en internasjonal forankring i samarbeid med kolleger verden over, da gjerne om konkrete artsgrupper og deres systematikk. 

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

  • Eivind Oug, Norwegian Institute for Water Research (NIVA)
  • Jon Anders Kongsrud, University Museum of Bergen, University of Bergen
  • Tom Alvestad, University Museum of Bergen, University of Bergen
  • Nataliya Budaeva, University Museum of Bergen, University of Bergen
  • Maria Capa, University of Balearic Islands, Spain
  • Arne Nygren, University of Gothenburg, Sverige
  • Robin Wilson, Museums Victoria, Australia 
  • Chris Glasby, Museum and Art Gallery of the Northern Territory, Australia
  • Cinthya Santos, Universidade Federal Fluminense, Brazil
  • Carol Simon, Stellenbosch University, South Africa