Diversitet av flerbørstemark i Norskehavet

Taksonomi, systematikk, og evolusjonær historie

Diversitet av flerbørstemark i Norskehavet

– fra kyst til dyphav

Flerbørstemark er en av de dominerende organismegruppene i sedimenter på havbunnen. I norske farvann er det kjent mer enn 700 arter, og mange uoppdagete. Hovedmålet med prosjektet er å bidra med ny kunnskap om biologisk mangfold av flerbørstemark fra kyst til dyphav. Taksonomiske utfordringer og arter med uklar status med tanke på navnebruk og identitet søkes løst med bruk av morfologisk identifikasjon og beskrivelse, og DNA-baserte metoder. Arters utbredelse og mekanismer for dette er viktige elementer i ny kunnskap.

Pseudopotamilla sp. Foto: Sabine Cochrane

Vi oppdager stadig nye arter flerbørstemark. Data viser at 15-25 % av børstemarkartene er ukjent eller har uklar taksonomisk status. Spesielt ser vi at kontinentalskråningen har en rik diversitet som tidligere er oversett. Her møtes arter som har sin hovedutbredelse på kontinentalsokkelen arter som hovedsakelig finnes i dyphavet.

De vitenskapelige samlingene ved universitetsmuseene er et viktig utgangspunkt for studiene. Her finner vi materiale samlet inn over mer enn 150 år. Sammen med individer hentet inn fra små og store prosjekter gjennom tiden, er dagens innsamlinger en rik kilde til ny kunnskap. En viktig kilde er de pågående innsamlingene som gjøres gjennom det tverrfaglige programmet for kartlegging av havbunn gjennom MAREANO (Marine AREAl database for NOrwegian waters).

Viktige mål er å bidra med ny kunnskap om dårlig kjente arter eller artsgrupper av flerbørstemark i dybdetransekter fra kyst til dyphav. Kunnskap om arters identitet, forskjellen mellom dem, slektskap og evolusjonær historie er tema som blir belyst. Dette gir også grunnlag for å studere arters utbredelse. DNA strekkoding vil være et viktig element i prosjektet, en aktivitet som gjøres gjennom Norwegian Barcode of Life (NorBOL). Dette vil bidra til å dokumentere diversitet og kryptiske arter. I tillegg vil det gis en DNA strekkode for en lang rekke arter flerbørstemark fra norske farvann.

Vi har tidligere hatt støtte fra Artsprosjektet og Norsk dypvannsprogram. 

Kontaktperson

Kontaktperson

Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Eivind Oug, Norsk institutt for vannforskning

Jon Anders Kongsrud, Universitetsmuseet i Bergen Universitetet i Bergen

Maria Capa, NTNU Vitenskapsmuseet

Arne Nygren, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg 

Nyheter

Nyheter

  • September 2016 – sluttrapport for Artorposjektet om flerbrøstemark i Norskehavet ble levert.
  • 1st-5th August - The 12th International Polychaete Conference in Cardiff, UK, med flere presentasjoner og postere.
  • 1. September 2015 - 14th Deep-Sea Biology Symposium in Portugal, med flere presentasjoner og postere.