Sesjoner LKS 2020

Sesjoner LKS 2020

Torsdag kl. 14.15


Sesjon 1A: Eleven som utviklingsagent i skolen – Det gjør en forskjell

Rom: Møterom Stiklestad

Hvordan kan rektor legge til rette for et læringsfellesskap der elevene er utviklingsagenter sammen med sine lærere og ledere? Gjennom et formelt og systematisk samarbeid mellom tillitselevene og kontaktlærere, medvirker elevene og deltar bevisst i arbeidet med å skape et godt læringsmiljø og bidrar i læringsfellesskapet. Eleven som utviklingsagent kan være et bidrag til å forsterke elevens rett til medansvar og medvirkning, en rettighet som er nedfelt i Formålsparagrafen og i Overordna del – prinsipper og verdier (2017).

Rektor Sylvi Johansen
Lakselv videregående skole

Førstelektor Kjell Atle Halvorsen
NTNU

Sesjon 1B: Skoleeier 360: Ryggen rak og blikket fram – Om å være skoleeier i en liten kommune

Rom: Møterom Hell (2. etg.)

Norsk skole er i sterk endring. Fagfornyelsen stiller krav om klar- og framsyn til skoleeiere og skoleledere. Skoleeier må sørge for at skoler i en kommune og/eller en region henger sammen i et godt system. Dette er krevende i en hektisk hverdag med knappe ressurser. Samordning og lagspill blir da ekstra viktig. En tidligere skoleeier innenfor grunn- og videregående skoler deler erfaringer og refleksjoner om livet som skoleeier i dag.

Ass. Fylkesmann Øystein Johannessen
Fylkesmannen i Trøndelag

Sesjon 1C: Fagfornyelsen – om ledelse av og i profesjonelle læringsfellesskap

Rom: Hell Congress Hall

En studie blant skoleledere som i arbeidet med ny overordnet del av læreplanen har brukt lærende møter som metode både på kommunale ledermøter og i felles planleggingstid ute på skolene. Mine data er skoleledernes egne refleksjoner om ledelse av og i lærende møter som bidrag til å utvikle et profesjonsfaglig fellesskap. Et samarbeid der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis.

Dosent Nils Ole Nilsen
Nord Universitet

Fredag kl. 11.15

Sesjon 2A: Skoleeier og skoleutvikling. Fra nasjonale satsinger til regionalt arbeid, en case med fire kommuner

Rom: Hell Congress Hall

Søkelyset rettes mot administrativ skoleeiers rolle i utvikling i skolen før, under og etter ungdomstrinn i utvikling (UiU). Funn i gjennomført studie viser at skoleeier i mindre grad bidrog til utvikling i skolen før UiU, men i betydelig større grad under og etter UiU. I forlengelsen av dette: Hvordan kan regionalt samarbeid være til støtte for skoleeier i utvikling i skolen? Det handler om samskapt læring og endringsledelse, der endringsledelse er selve driveren i samskapt læring.

Nestleder Hilde Andersen
Nettverk Nord-Møre

Dosent Gunnar Engvik
NTNU

AVLYST! Sesjon 2B: «SFO» i videregående skole – Et godt sted å treffes

Denne sesjonen går dessverre ut.

Sesjon 2C: Skoleledere som tilretteleggere for god skriveopplæring

Rom: Møterom Stiklestad

Skriving er en grunnleggende ferdighet fordi skriving er et viktig verktøy for læring og kommunikasjon. Hvordan kan skoleledere legge til rette for at elevene får utviklet skrivekompetanse? Dette innlegget vil ta utgangspunkt i noen sentrale prinsipper for god skriveopplæring og vise at noen av disse prinsippene forutsetter et godt profesjonelt fellesskap ved den enkelte skolen.

Senterleder Arne Johannes Aasen
Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning

Påmelding RSB

 

Påmelding til LKS 2021 åpner i høst

RSB arrangør

Arrangør

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Del

Del