Plenum

Plenum - LKS 2022

p1

Åpningsplenum

Torsdag 9. februar kl. 10:00–11:55

Ledelse som praksis. Å utvikle skolen gjennom lærende møter og prosesser

I implementering av Fagfornyelsen stilles det forventinger til skoleledere om å lede langsiktig pedagogisk utviklingsarbeid tett på skolens undervisningspraksis. Det vil si at det knyttes sterke forventinger til ledelse av kollektivt kunnskapsarbeid og kunnskapsutvikling. I slikt utviklingsarbeid synes det å gi større effekt om ledere og ansatte legger opp til samhandling, utforsking og involvering. Lærende møter og prosesser, en syklus av læringsfremmende aktiviteter, holdes fram som en arbeidsmåte for å oppnå dypere læring i skolen.

Forskningen på ledelse i og av profesjonelle læringsfelleskap i skoler viser stor variasjonsbredde, og noe av denne variasjonen skyldes et ferdighetsgap i praksis. I dette innlegget presenteres og utprøves konkrete metoder og verktøy for modellering, lærende prosessarbeid og innovasjon. Faglige og teoretiske introduksjoner settes sammen med praktiske øvinger og beskrivelser av verktøy som kan anvendes i praktisk ledelse.

Portrettbilde Pål Riis Pål Riis er skoleleder og fagbokforfatter. Han har 16 års erfaring som rektor, blant annet fra Ullern videregående skole, og har også vært direktør for videregående skoler i Oslo. Han er nå daglig leder i Riis Skoleutvikling og ledelse og er også knyttet til FIKS ved Universitet i Oslo. Han er nå ute med ny fagbok sammen med professor Jan Merok Paulsen: Ledelse som praksis. Å utvikle skolen gjennom lærende møter og prosesser. (Universitetsforlaget 2022)

p2

Plenum 2

Torsdag 9. februar kl. 14:15–15:00

HOMO APPIENS -lederutfordringer i en stadig mer digital tid

Portrettbilde Arne KrokanArne Krokan
Les mer om Arne Krokan her

p3

Plenum 3

Torsdag 9. februar kl. 15:20–16:50

Skolelederskap – hva skal vi egentlig med det?

Hva betyr skolelederskap for lærerne, og hvordan ønsker skolelederne egentlig å lede? Nyere forskning viser at problemet i dag ser ut til å være at skolelederne må bruke tida si på ting verken de selv eller lærerne ønsker at de skal bruke tida si på. Kanskje dette er en del av forklaringen på den høye utskiftingen av skoleledere?

Panel:

portrettbilde Rudi Kirkhaug Rudi Kirkhaug er professor ved UiT.
 
portrettbilde Renate GaareRenate Gaare, ass. utdanningssjef Troms og Finnmark fylkeskommune.
 
Portrettbilde Lars Petter EggesbøLars Petter Eggesbø, rektor Lade skole
 
portrettbilde Caarl Fredrik DonsCarl Fredrik Dons, dosent NTNU
 

p4

Plenum 4

Fredag 10. februar kl. 09:00–10:45

Ledelse og myndiggjøring i profesjonsfellesskapet

Ved Ullern videregående skole har innføringen av faglederrollen vært viktig for å myndiggjøre lærere. Faglederne tar ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid i samarbeid med avdelingsledere og rektor. De forankrer utviklingsarbeid i profesjonsfellesskapet, og de bidrar til å "lime løse koplinger" på betydningsfulle måter. Vi viser til eksempler på hvordan ledelse utøves på ulike arenaer i skolen, og vi tematiserer utfordringer og muligheter når lærere tar ledelsesoppgaver utover klasserommet.

portrettbilde Kristin Helstad Kristin Helstad er professor ved OsloMet og ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser i lærerutdanningen og skolelederutdanningen. Forskningsinteressene hennes er knyttet til skoleutvikling og profesjonsarbeid, og undervisning, læring og ledelse i skolen og i høyere utdanning.

 

portrettbilde Norhild Joleik Norhild Joleik har hovedfag i medievitenskap. Hun har vært ansatt ved Ullern videregående skole siden 2007 og assisterende rektor fra 2017. Ullern VGS har siden 2016 utviklet en egen faglederrolle med lærere som drivere av pedagogisk utviklingsarbeid innen ulike fagfelt. Skolen er deltaker i NFR-prosjektet ChangeLead.

 

Kristin Helstad og Norhild Joleik har skrevet både bokkapitler og artikler sammen.

p5

Plenum 5

Fredag 10. februar kl. 11:15–12:00

Kunnskapsgrunnlag for kvalitetsutvikling - hva så for utdanningslederes handlingsrom?

I dette to-delte innlegget vil Tine S. Prøitz først presentere Kvalitetsutviklingsutvalgets delinnstilling og kunnskapsgrunnlag om kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling.

Kvalitetsutviklingsutvalget har fått i mandat å innen januar 2023 levere en delinnstilling som beskriver styrkene og utfordringene i dagens kvalitetsvurderingssystem og gi en analyse av hvilke behov ulike nivå har for informasjon og støtte for å drive kvalitetsutvikling. I andre del av innlegget vil Prøitz diskutere kunnskapsgrunnlaget sett i lys av forskningsprosjektet CLASS der vi studerer handlingsrommet til ledere i skoler og i kommuner i tre land (Norge, Sverige og Tyskland)

portrettbilde Tine Prøitz Tine S. Prøitz er professor ved Universitetet i Sørøst-Norge

p6

Avslutningsplenum

Fredag 10. februar kl. 12:20–14:00

Elevmedvirkning: Hvordan får vi det til i skolen?

Elevmedvirkning er et sentralt, men vanskelig tema i LK20. Forskning og erfaringer fra flere samarbeidsprosjekter gjort av Jones viser at skolene sliter, både med å forstå elevmedvirkning og med å involvere elever. Samtidig er det noen skoler som får det til. Dette innlegget tar utgangspunktet i spørsmålet: hva er de nødvendige betingelsene for elevmedvirkning i skolen? Hva kreves det av skolen som organisasjon, ledere og andre voksne i skolen, og ikke minst, elevene?

portrettbilde Mari-Ana Jones Mari-Ana Jones er førsteamanuensis ved NTNU og har skrevet doktorgrad om utdanningsledelse og skoleutvikling ved NTNU, med temaet elevmedvirkning og konsekvenser for skoleutvikling og ledelse. Jones har vært lærer og skoleleder siden 2002 og har erfaring fra skoler i England og Norge.

 

Kan innovasjoner i skolen planlegges?

Innovasjoner er oftest omtalt som bidrag til merverdi gjennom vesentlige endringer av produkter, tjenester, prosesser eller produksjonsmåter. Forståelse av fenomenet innovasjon i skolen, krever en annen inngang. Kanskje kan Peder Serdyukovs påstand om at innovasjon er menneskeskapte endringer som fører til en merverdi gjennom å sikre menneskers livslange læring, være en inngang til forståelse av innovasjonsledelse i skolen? Innovasjoner i form av endring av det etablerte gjennom å innføre noe nytt kan være både planlagt og uplanlagt. Med utgangspunkt i studier av skoleledelse under Covid 19, DEKOM og følgeforskning av KS oppvekstprogram ABSOLUTT vil jeg i dette foredraget reflektere over innovasjonsledelse og innovasjonskultur relatert til planlagte og uplanlagte innovasjoner.

portrettbilde Carl Fredrik Dons Carl Fredrik Dons er dosent i utdanningsledelse og pedagogikk ved NTNU. I løpet av de senere år har Dons ledet NTNUs Rektorutdanning, men underviser nå på master i skoleutvikling og utdanningsledelse med faglig ansvar for emnet Digitalisering og ledelse. Carl Fredrik Dons ledet NTNUs følgeforskning knyttet til KS oppvekstprogram ABSOLUTT og deltar i NTNUs forskningsprosjekt Ledelse i Covid 19. Dons er også involvert i flere DEKOM prosjekter med et særlig ansvar for ledelsefeltet.

 

Avslutning

Avrunding av konferansen før vi går til lunsj.

RSB arrangør

Arrangør:

NTNU - kunnskap for en bedre verden