Archives

 • Læring om læring vol 10
  Vol. 10 No. 1 (2023)

 • Læring om læring vol 9
  Vol. 9 No. 2 (2022)

 • Læring om læring vol 8
  Vol. 8 No. 1 (2022)

  Velkommen til den åttende utgaven av Læring om læring.

  Artiklene kommer fra mange fagområder, og har ulike innretninger i spennet mellom refleksjon, konkrete tips og forskning fra større utviklingsprosjekt. Vi takker alle forfatterne for gode bidrag!

  Noe som trer fram som fellesnevner er ønsket om at studentene skal lykkes, og ønsket om at arbeidet som er gjort skal kunne bidra også ut over eget prosjekt og fagfelt.

  Dette er verdier vi også ønsker å fremme gjennom Læringsfestivalen.

  God lesing!

  Ole K. Solbjørg, Redaktør

  Trondheim 22. april 2022

   

 • Læring om læring vol 7
  Vol. 7 No. 2 (2021)

  Velkommen til årets andre utgave, som kommer i forbindelse med Webinarfestivalen.

  Vi publiserer her en artikkel fra et undervisningssamarbeid mellom Høyskolen Kristiania og treningskjeden SATS. De har omarbeidet en fysisk, studentaktiv dag til heldigitalt opplegg for 500 studenter. I tillegg til å gi fin innsikt i prosessen med planlegging av dagen, valg av aktiviteter og utvikling av materiell, deler de også erfaringer med hva som ikke fungerte slik de tenkte. Det er verdifullt for delingskulturen og for sammen å lære mest mulig, at man våger å ikke bare vise fram alle de gode resultatene.

  Vi publiserer også en artikkel som er skrevet i rammen av NTNUs Uniped-program. Her beskrives systematisk bruk av evalueringsresultater for å utvikle kvaliteten i etikkundervisningen i sykepleierutdanning ved NTNU.

   

  Ole Kristen Solbjørg, Redaktør

 • Læring om læring vol 6
  Vol. 6 No. 1 (2021)

  Kjære lesere!

  Velkommen til denne sjette utgaven av Læring om læring, som publiseres i tilknytning til Læringsfestivalen 10. og 11. mai.

  Alle ansatte og studenter ved universitet og høgskoler har vært berørt av pandemien, i hver sin hverdag og i fellesskapet rundt undervisning, læring, veiledning og vurdering.

  Sektoren har opplevd «sjokkdigitalisering» og blitt utfordret av «de svarte skjermene», og forventningen er stor til at erfaringer og endringer vi har gjort i dette annerledesåret, skal føre til varig utvikling.

  Da er det avgjørende at erfaringene og refleksjonene blir dokumentert og delt med andre, slik at de blir en del av vår kollektive kunnskap og kan benyttes og videreutvikles av andre.

  Derfor vil vi takke bidragsyterne til denne utgaven av Læring om læring spesielt, for at de har lagt ned ekstrainnsats for fellesskapet ved å skrive disse artiklene, i tillegg til ekstrainnsatsen de har lagt ned for studentene våre.

  Ole K. Solbjørg

  Redaktør

 • Læring om læring vol 5
  Vol. 5 No. 1 (2020)

  Kjære leser!

  Denne 5. utgaven av Læring om læring representerer en ny retning for tidsskriftet og arbeidet vårt for erfaringsdeling rundt undervisning i norsk UH-sektor.

  Læring om læring nummer 5 har som tidligere artikler knyttet til konferansebidrag. Samtidig har vi et rikt utvalg av bidrag fra undervisere ved NTNU, som deler sine erfaringer fra prosjekt de har gjennomført som del av sin utvikling av utdanningsfaglig kompetanse.

  Dokumentasjon av utviklingsarbeid og refleksjoner over erfaringer er en viktig del av systematisk kompetanseutvikling. Systematisk kompetanseutvikling på utdanningsområdet får nå stadig større verdi for karriereutvikling, formalisert gjennom etablering av ordninger for utdanningsfaglig merittering og ny forskrift for ansettelse og opprykk. I tillegg til erfaringsdeling i form av konferanser som Læringsfestivalen og Webinarfestivalen, håper vi at skriftliggjøring i form av bidrag til dette tidsskriftet vil være et bidrag til å gi arbeidet deres økt egenverdi og spredning.

  Vi vil takke bidragsyterne for innhold av høy kvalitet, som bør leses med stor interesse i sektoren, og som vi også håper dere vil få personlig glede av å ha delt.

  Når jeg sier «vi», vil jeg rette en stor takk til Patric Wallin ved Seksjon for universitetspedagogikk ved NTNU, som er medredaktør for denne utgaven.

  Ole Kristen Solbjørg, redaktør

  NTNU Drive / Avdeling for utdanningskvalitet

  Trondheim, 23. november 2020

 • Forside Læring om læring nummer 4

  Proceedings fra Læringsfestivalen 2020
  Vol. 4 No. 1 (2020)

  Proceedings fra Læringsfestivalen 2020

 • Proceedings fra Læringsfestivalen 2019
  Vol. 3 No. 1 (2019)

  Proceedings fra Læringsfestivalen 2019

 • Forsiden til Læring om læring vol 2, med nøkkelordene Aktivt læringsmiljø, Medstudentvurdering og Digitale læringsrom

  Proceedings fra Læringsfestivalen 2018
  Vol. 2 No. 1 (2018)

  Proceedings fra Læringsfestivalen 2018