Archives

 • Early view

  Articles accepted for publication in Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics are published on EiP Early view ahead of publication in an issue. EiP Early view articles are copy edited, typeset and approved by authors and editors before being published as PDF and searchable HTML files. Articles on EiP Early view can be cited using the article’s Digital Object Identifier (DOI) which will always resolve to the latest version.

 • Early view 2022

  Early view (2022)

  Articles accepted for publication in Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics are published on EiP Early view ahead of publication in an issue. EiP Early view articles are copy edited, typeset and approved by authors and editors before being published as PDF and searchable HTML files. Articles on EiP Early view can be cited using the article’s Digital Object Identifier (DOI) which will always resolve to the latest version.

 • No. 2 (2021)

  This special issue of Etikk i Praksis – Nordic Journal of Applied Ethics features four articles that address a number of urgent ethical issues that arise in the COVID-19 pandemic. 

 • No. 1 (2021)

  This open issue consists of four papers that discuss topics covering fetal diagnostics ethics, value conflicts in the use of artificial intelligence, abortion and population ethics. It also includes a book review.

 • No. 2 (2020)

  Special Issue: Justice of Others: Arbitrary Law-making in Contemporary Migration Policy

  Patricia Mindus, Guest Editor

 • No. 1 (2020)

  This open issue consists of four papers that discuss vaccination, sustainability, development ethics research and family ethics. It also includes a book review.

 • The cover of the November issue shows the horizon on the Fraser river in B.C. viewed to the west.

  No. 2 (2019)

  Taking issue with sustainable governance involves careful consideration of social, economic, and environmental dimensions of sustainability, and the interplay of those dimensions in political processes and decision-making. The current issue of Etikk i Praksis contributes to this task by offering analysis of central concepts in the discourse of sustainability, as well as examinations of political and moral issues raised by pressing environmental challenges such as climate change.

 • No. 1 (2019)

  This issue features papers that directly or indirectly discuss methods used in applied ethics. The choice of method, or combination of methods, should be done in a way that can most effectively help to achieve reflective balance. This can help enhance our understanding of all considerations relevant to a given situation. As with tools, we select particular methods because they are well suited to the task we seek to accomplish.

   

 • No. 2 (2018)

  Special Issue on Globalization, Cosmopolitanism, and Migration: Ethics of Inclusion and Exclusion

 • Photo of Terra Incognita – Den hvite plassen memorial park in Trondheim, Norway

  No. 1 (2018)

  Open issue on respect, trust, care and interconnectedness

 • Etikk i praksis Nr 2 2017

  No. 2 (2017)

  Etikk i praksis gjennom 10 år (2007-2017): 
  10 years of Nordic applied ethics

 • Family Ethics, Etikk i praksis Nr. 1 2017

  No. 1 (2017)

  Family Ethics

 • Special Issue Nr. 2 2016

  No. 2 (2016)

  Realizing Global Justice:
  Theory and Practice

 • Public Domain and Democracy in the Digital Age

  No. 1 (2016)

  Public Domain and Democracy in the Digital Age

 • Åpent nummer om profesjonsetikk

  No. 2 (2015)

  Dette nummeret av tidsskriftet er et åpent nummer. Der fire av fem bidrag handler om profesjonsetikk. Ett av disse drøfter profesjonsetikk mer generelt, mens de andre tre fokuserer på bestemte profesjoner. Det ene bidraget drøfter spionvirksomhet, mens de andre to ser på toppfotball  og global helseetikk. I tillegg har vi et bidrag som sammenlikner etikk og identitetsbygging innenfor ulike nasjonale kontekster.

  Publiseringsdato  2015-11-09

 • The normative dimensions of new technologies

  No. 1 (2015)

  This special issue features papers that articulate and discuss approaches and methodology that seek to make normative research activity and research output productive in contexts of ongoing societal and technological decision-making.

  Both context-sensitivity and awareness of the theoretical concerns, principles and values that we bring with us to the field, is required for a precise grasp of the normative issues at stake in targeting the normative dimensions of technology development and implementation.

  Central question include: What are the adequate methods for answering the normative challenges posed by emerging technologies? How do we combine empirical methods and philosophical theories in answering particular research questions related to technology development? How do we work with technology partners and policy makers, in committees and advisory boards, in a way that is philosophically fruitful? What kind of contributions should we aim to provide?

  Publiseringsdato  2015-05-09

 • «etikkbølgen» i yrkesutdanning og -praksis

  No. 2 (2014)

  Høstens utgave av Etikk i praksis er et temanummer om «etikkbølgen» innen yrkesutdanning og -praksis, altså tendensen til å gjøre etikk til et eksplisitt tema for fag, kurs, kodekser og retningslinjer innen ulike profesjoner og utdanningsløp. Den tematiske delen består av fire artikler som omhandler ulike yrkesgruppers møte med «etikkbølgen». I den åpne delen har vi to artikler: en som drøfter vårens store profesjonsetiske slag i norsk politikk, nemlig fastlegenes reservasjonsrett, og en som tar for seg en ofte oversett side ved global rettferdighet, nemlig de fattige landenes forpliktelser.

 • EiP 1/2014

  No. 1 (2014)

  Dette nummeret av Etikk i praksis – Nordic Journal of Applied Ethics er et temanummer om styring av naturressurser. Den tematiske delen inneholder tre artikler, mens den åpne delen har to artikler som drøfter svært dagsaktuelle tema.

  Publiseringsdato 2014-05-13

 • EiP 2/2013

  No. 2 (2013)

  Dette nummeret av Etikk i praksis – Nordic Journal of Applied Ethics er kommet i stand i stafettpinneskiftet mellom avtroppende og påtroppende redaksjon. Vi byr på bidrag fra et variert utsnitt av det mangfoldige forskningsfeltet som omfattes av anvendt etikk. Tematisk er det bredde i utvalget, men felles for alle bidragene er at de drøfter svært relevante tema som også er til stede i offentlige medier.

 • EiP 1/2013

  No. 1 (2013)

  Mat er så mangt, som David Kaplan påpeker i innledningen til The Philosophy of Food, blant annet næring, natur, kultur, et sosialt gode, åndelighet, begjærsgjenstand og estetisk objekt. Ikke minst er det et politisk tema på så mange måter. Derfor inviterte vi til et temanummer om matens etikk, for det er lite som berører våre liv så sterkt og fundamentalt som mat. Det er et område som til alle tider har hatt tydelige etiske regler, både hva man kan og ikke kan spise, men også hvordan man skal behandle mat. I Første Mosebok står det: «Med svette i ansiktet skal du spise ditt brød». Vi gjør oss fortjent til å spise gjennom vårt arbeid. Til det er det også knyttet sterke tradisjoner rundt det å dele mat, takke for den, behandle den med respekt og ikke la noe gå til spille. Dette er tradisjoner som står stadig svakere ettersom vår kontakt med opphavet til mat i jordbruk, jakt og fiske blir svekket. Vi står ikke lenger i et direkte og intimt forhold til maten i vår del av verden, og det får betydning for matens etikk.

  Publiseringsdato 2013-05-14

 • EiP 2/2012

  No. 2 (2012)

  Dette nummeret av Etikk i praksis består av to deler, en temadel og en åpen del. Nummerets temadel dreier seg om irregulær migrasjon. Irregulære migranter skaper etiske, rettslige og politiske utfordringer for liberale velferdsstater i Europa. En irregulær migrant oppholder seg nemlig innenfor en stats grense, men er uten oppholdstillatelse. Dersom man aksepterer at stater har suveren rett til å bestemme over hvem som kvalifiserer seg til oppholdstillatelse og ikke, vil personer uten lovlig opphold reise følgende spørsmål: Har staten et ansvar for å ivareta denne gruppens sikkerhet og velferd? Det er viktig å påpeke at irregulære migranter i liberale velferdsstater ikke er fullstendig rettighetsløse. De fleste liberale velferdsstater anerkjenner at de har sivile rettigheter samt et minimum av sosiale og økonomiske rettigheter.1 Territorielt og til en viss grad juridisk befinner de seg altså innenfor staten. Samtidig er de ekskludert fra de fleste sosiale og økonomiske rettigheter, og kan i prinsippet sendes ut av landet når som helst. På denne måten befinner de seg allikevel utenfor staten. I praksis er irregulære migranter altså på samme tid både innenfor og utenfor staten. Dette nummerets temadel inviterer til en normativ diskusjon om liberale velferdsstaters politikk overfor irregulære migranter. Og, ikke minst, hvordan samfunnet bør behandle denne gruppen innbyggere.

  Publiseringsdato 2012-11-13

1-25 of 35