Norge er blitt et mer mangfoldig samfunn. Innvandrere som kommer hit har med seg sine egne kulturer og språk. Dette betyr at engelsklærere møter en økt grad av kulturelt og språklig mangfold i klasserommene sine siden mange av elevene er flerspråklige, det vil si at de snakker flere enn to språk. Tidligere forskning viser at engelsklærere i Norge ikke er tilstrekkelig foreberedt på å arbeide med flerspråklige elever, og det trengs derfor mer arbeid for å hjelpe lærerne med å møte behovene til sine flerspråklige elever. Engelsk er et verdensspråk og det mest brukte språket til interkulturell kommunikasjon. Det er derfor spesielt viktig at de flerspråklige elevene har en lik mulighet til å lære og bruke engelsk som andre. I prosjektet Acquisition of English in the Multilingual classroom som er finansiert av Norges Forskningsråd, undersøker forskerne Eivind Nessa Torgersen og Anna Krulatz ved Institutt for lærerutdanning hvordan unge flerspråklige elever lærer engelsk og hvordan de utvikler språket gjennom skolegangen.

Skilt med bokstavene K og L. foto

Eivind Nessa Torgersen og Anna Krulatz har med seg en postdoktor og to doktorgradsstipendiater i prosjektet. Vi undersøker hva elevene er i stand til å gjøre på engelsk, både skriftlig og muntlig, og hvordan de er i stand til å bruke sine flerspråklige ferdigheter til å oppnå kompetansemålene i læreplanen for engelskfaget. Engelsklærere trenger også å vite mer om tilegnelse av engelsk og språkutvikling, og vi arbeider derfor med faglig og profesjonell utvikling sammen med lærerne. Vi ønsker å finne ut hvilke ferdigheter og hvilken kompetanse lærerne trenger for å gjøre språkundervisningen blant flerspråklige elever mer effektiv, og hvordan de kan utnytte elevenes egne språklige ressurser i klasserommet. I prosjektet samler vi inn data fra både fra klasserommet og lærerne. Vi organiserer jevnlige workshops om ulike tema relatert til flerspråklighet som kognitive og samfunnsmessige aspekter ved flerspråklighet, men også aktiviteter som kan brukes i engelskfaget som fremmer og tar hensyn til flerspråklig kompetanse hos elevene.

Flerspråklighet er også et fokusområde i den nye grunnskolelærerutdanningen med master i engelsk ved NTNU, og våre resultater vil ha en direkte påvirkning på undervisningen vår. Forskningsprosjektet er tilknyttet forskningsgruppen Multilingualism and intercultural education: On the path between home, school and university ved Institutt for Lærerutdanning.

Plakat der det står "Hei" på mange forskjellige språk. Illustrasjon
Bilde av Eivind Nessa Torgersen. foto
Eivind Nessa Torgersen
Professor ved NTNU | Nettside

Eivind Nessa Torgersen er professor i engelsk språk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.