Chicago-eksempler

Chicago-eksempler

Velg hvilke materialtyper du ønsker å se eksempel fra.

Eksempelet viser hvordan du skriver referanser i teksten og i referanselisten, og også hvilke referansetype du bør velge ved bruk av EndNote.

English version: Chicago-examples

Ikon for oppgaveskriving: blå sirkel med blyant på midten Se også: Oppgaveskriving og les mer om Chicago-stilen.

viko - css for referanse-eksempler med innrykk (apa, chicago)

viko - chicago-eksempler

Struktur/mal

En forfatter: 

Etternavn, Fornavn. År. Tittel på bok i kursiv. Utgave – hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver.

Flere forfattere:

Etternavn, Fornavn og Fornavn Etternavn. År. Tittel på bok i kursiv. Utgave – hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver.

I referanselista

En forfatter:

Fedorak, Shirley. 2000. Popular culture: the culture of everyday life. Toronto: University of Toronto Press.

Flere forfattere:

Dybvig, Dagfinn D. og Magne Dybvig. 2003. Det tenkende mennesket: filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori. 2. utg. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

I teksten

En forfatter:

(Fedorak 2000)

Flere forfattere:

(Dybvig og Dybvig 2003, 50)

I EndNote

Bok: Legges inn som "book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Publisher

E-bok: Legges inn som "Electronic Book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, URL.

Struktur/mal

Etternavn forfatter, Fornavn. År. "Tittel på kapittel." I Tittel på bok i kursiv, redigert av bokens redaktør(er), sidetall. Utgave. Sted: Utgiver.

I referanselista

Thorsrud, Einar og Fred E. Emery. 2015. "Feltforsøk i bedriftslivet som ledd i samarbeidsprosjektet." I Veivisere i norsk organisasjonsforskning: organisasjonsfaglig kanon, redigert av Jan Erik Karlsen, 88-103. Bergen: Fagbokforlaget.

I teksten

(Thorsrud og Emery 2015)

I EndNote

Legges inn som "Book Section".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Book title, Place published, Publisher, Pages.

Struktur/mal

Etternavn, Fornavn, red. År. Tittel på bok i kursiv. Utgave – hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver.

I referanselista

Fermann, Gunnar, red. 1997. International politics of climate change: key issues and critical actors. Oslo: Scandinavian University Press.

I teksten

(Fermann 1997)

I EndNote

Legges inn som "Book Edited book".

Fyll ut feltene: Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place published, Publisher.

Struktur/mal

Etternavn, Fornavn. År. "Tittel på artikkel." Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (nummer): sidetall. doi.

Dersom du ikke finner doi i tidsskriftartikkelen, oppgi URL:

Etternavn, Fornavn. År. "Tittel på artikkel." Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (nummer): sidetall. Hentet dato. URL.

I referanselista

Kwan, Irene og James Mapstone. 2004. "Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of randomised controlled trials." Accident Analysis & Prevention, 36(3): 305-312. doi: 10.1016/S0001-4575(03)00008-3.

I teksten

(Kwan og Mapstone 2004, 309)

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift: Legges inn som "Journal article". 

Artikkel hentet fra internett: Legges inn som "Electronic article".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, Doi (eller evt URL hvis hentet fra internett, men DOI er å foretrekke).

Struktur/mal

Behandles som artikler i bøker.

Etternavn forfatter, Fornavn. År. "Tittel på konferansepaper." I Tittel på bok i kursiv, redigert av bokens redaktør(er), sidetall. Sted: Utgiver.

I referanselista

Nørvåg, Kjetil. 2003. "Space-Efficient Support for Temporal Text Indexing in a Document Archive Context." I Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 7th European Conference, ECDL 2003 Trondheim, Norway, August 17-22, 2003 Proceedings, redigert av Traugott Koch og Ingeborg Torvik Sølvberg, 511-522. Berlin: Springer.

I teksten

(Nørvåg 2003, 519)

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Conference Name, Conference Location.

Struktur/mal

Etternavn, Fornavn. År. "Tittel på artikkel". Navn på avis i kursiv, dato.

I referanselista

Ringen, Stein. 2004. "La ikke Erna Solberg rasere det lokale folkestyre". Aftenposten, 25. mars.

I teksten

(Ringen 2004)

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Fyll ut feltene: Reporter, Year, Title, Newspaper, Pages, og Issue date.

Struktur/mal

Forfatternavn. År. "Tittel på artikkel" Navn på avis i kursiv, dato. Hentet dato. URL 

I referanselista

Ringen, Stein. 2004. "La ikke Erna Solberg rasere det lokale folkestyre" Aftenposten.no, 25. mars. Hentet 24. november 2016. http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/La-ikke-Erna-Solberg-rasere-det-lokale-folkestyre-512300b.html

I teksten

(Ringen 2004)

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Fyll ut feltene: Reporter, Year, Title, Newspaper, Pages, Issue date og URL.

Struktur/mal

Etternavn, Fornavn. År. "Tittel på avhandling eller oppgave." Type avhandling/oppgave, Institusjon.

I referanselista

En forfatter:

Hasund, Ingrid Kristine. 2003. "The discourse markers like in English and liksom in Norwegian teenage language: a corpus-based, cross-linguistic study." Dr.art. avhandling, Universitetet i Bergen.

Flere forfattere:

Berg, Stig Rune og Heming Kornstad. 2013. "Prosjektlederes valg av lederrolle i tverrfaglige prosjekter." Masteroppgave, HiST Handelshøyskolen i Trondheim. Hentet 21. november 2016. http://hdl.handle.net/11250/148928.

I teksten

En forfatter:

(Hasund 2003, 45)

Flere forfattere:

(Berg og Kornstad 2013, 34)

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, University, Degree (her legges også institusjonen inn).

Struktur/mal

Departement eller utvalg. År. Tittel i kursiv. Dokumentnummer – hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver.

I referanselista

Helse- og omsorgsdepartementet. 2010. Arbeid for helse: Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. NOU 2010: 13. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.
Helse- og omsorgsdepartementet. 2013. Morgendagens omsorg. Meld. St. 29 (2012–2013). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 2016. Digital agenda for Norge: IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Meld. St. 27 (2015-2016). Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hentet 20. oktober 2016.  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/. 

I teksten

(Helse- og omsorgsdepartementet 2010)
(Helse- og omsorgsdepartementet 2013)
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016)

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene: Author (legg inn navnet på NOU/St. meld nr med komma til slutt for å unngå invertering), Year, Title, Place Published, Publisher.

Struktur/mal

Etternavn, fornavn. År. Rapporttittel. Rapportserietittel og nummer. Sted: Utgiver. Hentet dato. URL 

I referanselista

Bø, Tor Petter og Inger Håland. 2016. Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2016. SSB-rapporter 2016/33. Oslo: SSB. Hentet 2. desember 2016. http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/285538?_ts=15890976618. 

I teksten

(Bø og Håland 2016)

I EndNote

Fra internett: Legges inn som: "Electronic book"

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Secondary title (serietittel for rapporten), Publisher, Volume og URL.

Struktur/mal

I Chicago-stilen er det ikke vanlig å oppgi lover i referanselisten, du henviser kun i løpende tekst. Bruk gjerne korttittelen istedenfor full tittel dersom det ikke er sentralt å få med full tittel eller sanksjonsdato. Vær presis; er det flere lover med samme navn, ta med årstall.

Struktur/mal

Etternavn, fornavn. År. "Tittel." Hentet dato. URL.

I referanselista

Fugelsnes, Elin. 2004. "Oppvarmet støv kan gi økte helseplager." Hentet 1. april 2004. http://www.forskning.no/Artikler/2004/mars/1079517069.32.

I teksten

(Fugelsnes 2004)

I EndNote

Legges inn som: "Web page"

Fyll ut feltene: Author (trykk enter mellom hvert navn hvis flere, hvis institusjonsnavn skriv komma til slutt for å unngå invertering), Year, Title, Last Update Date, Access year, URL.

Struktur/mal

Ansvarshavende/navn på organisasjon. År. "Tittel." Hentet dato. URL.

I referanselista

NTNU Vitenskapsmuseet. 2016. "Ringve botaniske hage." Hentet 20. oktober 2016. https://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/ringve-botaniske-hage.

I teksten

(NTNU Vitenskapsmuseet 2016)

I EndNote

Legges inn som: "Web page"

Fyll ut feltene: Author (institusjonsnavnet med komma etter for å hindre invertering), Year, Title, Access Date, Access Year, URL.

Struktur/mal

Etternavn, fornavn. År. "Tittel på bloggpost". Tittel på blogg i kursiv, dato. Hentet dato. URL.

I referanselista

Chaffey, Paul. 2016. "Flere kommuner sier ja". Chaffeys blogg, 24. november. Hentet 2. desember 2016. https://paulchaffey.blogspot.no/2016/11/flere-kommuner-sier-ja.html.

I teksten

(Chaffey 2016)

I EndNote

Legges inn som: "Blog"

Fyll ut feltene: Author, Year, Title of Entry, Access year, Date, URL.

Struktur/mal

I Chicago-stilen er det ikke vanlig å oppgi artikler fra oppslagsverk i referanselisten, det er mest vanlig å kun henvise i løpende tekst, eksempel: Ifølge Wikipedias artikkel om aksjeselskap skal et selskaps styre ha minst tre medlemmer, dersom aksjekapitalen til selskapet er 3 millioner kroner eller mer.

Dersom du ønsker innførsel blir det etter denne malen:

Med personlig forfatter: 

Etternavn, Fornavn. "Tittel på innførsel". I Tittel på oppslagsverk i kursiv, Utgave. Sted: Utgiver, År. Hentet dato. URL. 

Uten personlig forfatter:

Tittel på oppslagsverket i kursiv, s.v. "Artikkeltittel", hentet dato, URL.

I referanselista

Med personlig forfatter: 

Knudsen, Gudmund. "Aksjeselskap". I Store Norske Leksikon. Hentet 15. november 2012. http://snl.no/aksjeselskap.
Dennis, Michael Aaron og Robert Kahn. "Internet." I Encyclopaedia Britannica, 10. utg. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2010. Hentet 21. februar 2017. https://www.britannica.com/technology/Internet.

Uten personlig forfatter:

Wikipedia, s.v. "Bedriftsøkonomi". Hentet 20. november 2016, http://no.wikipedia.org/wiki/Bedriftsøkonomi.

I teksten

Med personlig forfatter:

(Knudsen, "Aksjeselskap")
(Dennis og Kahn, "Internet")

Uten personlig forfatter:

(Wikipedia, s.v. "Bedriftsøkonomi", 2016)

Struktur/mal

I Chicago-stilen er det ikke vanlig å oppgi artikler fra oppslagsverk i referanselisten, det er mest vanlig å kun henvise i løpende tekst, eksempel: Ifølge Wikipedias artikkel om aksjeselskap skal et selskaps styre ha minst tre medlemmer, dersom aksjekapitalen til selskapet er 3 millioner kroner eller mer.

Dersom du ønsker innførsel blir det etter denne malen:

Med personlig forfatter: 

Etternavn, Fornavn. "Tittel på innførsel". I Tittel på oppslagsverk i kursiv, Utgave. Sted: Utgiver, År. 

Uten personlig forfatter:

Tittel på oppslagsverket i kursiv, s.v. "Artikkeltittel".

I referanselista

Med personlig forfatter: 

Howitt, Peter. "Money illusion." I The New Palgrave: A Dictionary of Economics, redigert av John Eatwell, Murray Milgate og Peter Newman. London: Macmillian Press, 1987.

Uten personlig forfatter:

Filosofileksikon, s.v. "Idealtype."

I teksten

Med personlig forfatter:

(Howitt, "Money illusion")

Uten personlig forfatter:

(Filosofileksikon, s.v. "Idealtype")

Eksempel på referanseliste i Chicago

Eksempel på referanseliste i Chicago

Bø, Tor Petter og Inger Håland. 2016. Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2016. SSB-rapporter 2016/33. Oslo:SSB. Hentet 2.desember 2016. http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/285538?_ts=15890976618
Chaffey, Paul. 2016. "Flere kommuner sier ja". Chaffeys blogg, 24. november. Hentet 2. desember 2016. https://paulchaffey.blogspot.no/2016/11/flere-kommuner-sier-ja.html.
Dybvig, Dagfinn D. og Magne Dybvig. 2003. Det tenkende mennesket: filosofi- og 
vitenskapshistorie med vitenskapsteori. 2. utg. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Fedorak, Shirley. 2000. Popular culture: the culture of everyday life. Toronto: University of
Toronto Press.
Fugelsnes, Elin. 2004. "Oppvarmet støv kan gi økte helseplager." Hentet 1. april 2004.
http://www.forskning.no/Artikler/2004/mars/1079517069.32.
Helse- og omsorgsdepartementet. 2010. Arbeid for helse: Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. NOU 2010: 13. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.
Helse- og omsorgsdepartementet. 2013. Morgendagens omsorg. Meld. St. 29 (2012–2013). Oslo:
Helse- og omsorgsdepartementet.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 2016. Digital agenda for Norge: IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Meld. St. 27 (2015-2016). Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hentet 20. oktober 2016.  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/.
Knudsen, Gudmund. 2011. Aksjeselskap, Store Norske Leksikon. Hentet 15. november 2012.
http://snl.no/aksjeselskap.
Kwan, Irene og James Mapstone. 2004. "Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of randomised controlled trials." Accident Analysis & Prevention, 36(3): 305-312. doi: 10.1016/S0001-4575(03)00008-3.
NTNU Vitenskapsmuseet. 2016. "Ringve botaniske hage." Hentet 20. oktober 2016.
https://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/ringve-botaniske-hage.
Nørvåg, Kjetil. 2003. "Space-Efficient Support for Temporal Text Indexing in a Document ArchiveContext." I Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 7th European Conference, ECDL 2003 Trondheim, Norway, August 17-22, 2003 Proceedings, redigert av Traugott Koch og Ingeborg Torvik Sølvberg, 511-522. Berlin: Springer.
Ringen, Stein. 2004. "La ikke Erna Solberg rasere det lokale folkestyre". Aftenposten, 25. mars.
Thorsrud, Einar og Fred E. Emery. 2015. «Feltforsøk i bedriftslivet som ledd i samarbeidsprosjektet.» I Veivisere i norsk organisasjonsforskning: organisasjonsfaglig kanon, redigert av Jan Erik Karlsen, 88-103. Bergen: Fagbokforlaget.
Wikipedia, s.v. "Bedriftsøkonomi". Hentet 20. november 2016,
http://no.wikipedia.org/wiki/Bedriftsøkonomi.

Kontakt

Kontakt

For mer veiledning kontakt ditt lokale bibliotek.

Meld feil og forbedringsforslag til viko@ub.ntnu.no