APA-eksempler

APA-eksempler

Velg hvilke materialtype du ønsker å se eksempel fra.

Eksempelet viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselisten, og også hvilke referansetype du bør velge ved bruk av EndNote. EndNote-stil for norsk APA.

Du finner flere eksempler i Norsk APA-manual

English version: APA-examples

Ikon for oppgaveskriving: blå sirkel med blyant på midten Se også: Oppgaveskriving og Les mer om APA-stilen.

viko - css for referanse-eksempler med innrykk (apa, chicago)

viko - apa-eksempler

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på bok i kursiv (Utgave – hvis tilgjengelig). Sted: Utgiver.

I referanselista

Dybvig, D. D. & Dybvig, M. (2003). Det tenkende mennesket: Filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori (2. utg.). Trondheim: Tapir akademisk.

Ta med informasjon om utgave dersom det er kommet flere utgaver. Oppgi den utgaven du har brukt.

Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2017). Deep learning. Cambridge, MA: MIT Press.

I teksten

(Dybvig & Dybvig, 2003, s. 50)
(Goodfellow, Bengio & Courville, 2017) Deretter: (Goodfellow et al., 2017)

Dersom det er tre til fem forfattere, oppgi alle forfatterne i første henvisning i teksten. Oppgi deretter første forfatter etterfulgt av et al. 

I EndNote

Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Publisher, Edition (hvis aktuelt).

Struktur/mal

E-bok med DOI:

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på bok i kursiv. DOI

Oppgi DOI slik: https://doi.org/...

E-bok uten DOI:

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på bok i kursiv. Sted: Utgiver. Hentet fra https://...

Dersom e-boka ikke har DOI, oppgi URL: Hentet fra https://...

I referanselista

E-bok med DOI:

Wilbur, J. (2014). A grammar of Pite Saami. https://doi.org/10.17169/langsci.b17.34

E-bok uten DOI:

Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep learning [Kindle]. Cambridge, MA: MIT Press. Hentet fra https://www.amazon.com

Kindle er oppgitt i skarpe klammer etter tittelen siden e-boka er begrenset til lesing på dette lesebrettet.

I teksten

(Wilbur, 2014)
(Goodfellow, Bengio & Courville, 2016, kap. 1, avsn. 3)

I EndNote

Legges inn som "Electronic Book".

E-bok med DOI: Fyll ut feltene Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, DOI.

E-bok uten DOI: Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place Published, Publisher, URL.

(Bruk feltet Type of Medium dersom e-boka er begrenset til lesing på et spesielt lesebrett).

Struktur/mal

Etternavn forfatter, Initial(er). (År). Tittel på kapittel. I Initial(er) Etternavn redaktør (Red.), Tittel på bok i kursiv (Utgave – hvis tilgjengelig, sidetall). Sted: Utgiver.

I referanselista

Beizer, J. L. & Timiras, M. L. (1994). Pharmacology and drug management in the elderly. I P. S. Timiras (Red.), Physiological basis of aging and geriatrics (2. utg., s. 279-284). Boca Raton, FL: CRC Press.

I teksten

(Beizer & Timiras, 1994)

I EndNote

Legges inn som "Book Section".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Book Title, Place Published, Publisher, Pages, Edition (hvis aktuelt).

Dersom du skal referere til et kapittel i en redigert bok, se eksempel bokkapittel.

Struktur/mal

Etternavn redaktør, Initial(er). (Red.). (År). Tittel på bok i kursiv (Utgave – hvis tilgjengelig). Sted: Utgiver.

I referanselista

Fermann, G. (Red.). (1997). International politics of climate change: Key issues and critical actors. Oslo: Scandinavian University Press.

I teksten

(Fermann, 1997)

I EndNote

Legges inn som "Edited Book".

Fyll ut feltene: Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Publisher, Edition (hvis aktuelt).

Struktur/mal

Trykt tidsskrift:

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift i kursiv, volum i kursiv(nummer), sidetall.

Elektronisk tidsskrift med DOI:

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift i kursiv, volum i kursiv(nummer), sidetall. DOI

Oppgi DOI slik: https://doi.org/...

Elektronisk tidsskrift uten DOI:

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift i kursiv, volum i kursiv(nummer), sidetall. Hentet fra https://...

Dersom artikkelen ikke har DOI, oppgi URL: Hentet fra https://...

APA anbefaler å oppgi URL til tidsskriftets nettsted for å unngå «råtne» lenker, f.eks.: Hentet fra https://samtiden.no

I referanselista

Trykt tidsskrift:

Audunson, R. (2016). Offentlighetens akvarium. Bok og bibliotek, 83(6), 20–21.

Elektronisk tidsskrift med DOI:

Kwan, I. & Mapstone, J. (2004). Visibility aids for pedestrians and cyclists: A systematic review of randomised controlled trials. Accident Analysis & Prevention, 36, 305-312. https://doi.org/10.1016/S0001-4575(03)00008-3

Heftenummer er ikke tatt med siden tidsskriftet har kontinuerlig paginering.

Elektronisk tidsskrift uten DOI:

Flø, B. E. (2018). Av svik kom mistru sigande. Samtiden, 128(1), 54–61. Hentet fra https://samtiden.no

I teksten

(Audunson, 2016, s. 20)
(Kwan & Mapstone, 2004)
(Flø, 2018, s. 58)

I EndNote

Trykt tidsskrift: Legges inn som "Journal Article". 

Elektronisk tidsskrift: Legges inn som "Electronic Article" eller "Journal Article".

Trykt tidsskrift: Fyll ut feltene Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Journal, Volume, Issue (hvis aktuelt), Pages.

Elektronisk tidsskrift: Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue (hvis aktuelt), Pages, DOI (eller URL dersom DOI mangler).

Struktur/mal

Etternavn forfatter, Initial(er). (Utgivelsesår). Tittel på paper. I Initial(er) Etternavn redaktør (Red.), Tittel på konferanse i kursiv (sidetall). Sted: Utgiver.

I referanselista

Nørvåg, K. (2003). Space-efficient support for temporal text indexing in a document archive context. I T. Koch & I. Sølvberg (Red.), Research and Advanced Technology for Digital Libraries, 7th European Conference, ECDL 2003 (s. 511-522). Berlin: Springer.

I teksten

(Nørvåg, 2003)

I EndNote

Legges inn som "Book Section".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Book Title, Place Published, Publisher, Pages.

Struktur/mal

Ta med seksjon i avisa om nødvendig for å skille mellom ulike deler eller utgaver, f.eks.: Aftenposten, Kultur.

Trykt avis:

Etternavn, Initial(er). (År, dato). Tittel på artikkel. Navn på avis i kursiv, sidetall.

Avis på Internett:

Etternavn, Initial(er). (År, dato). Tittel på artikkel. Navn på avis i kursiv. Hentet fra https://...

APA anbefaler å oppgi URL til avisas nettsted for å unngå «råtne» lenker, f.eks.: Hentet fra https://www.aftenposten.no

I referanselista

Trykt avis:

Skjeggestad, H. (2018, 14. mai). Gi lærerne ansvaret de så gjerne vil ha. Aftenposten, Kommentar, s. 3.

Avis på Internett:

Knapstad, M. L. (2018, 9. mai). En jafs av Bergen. Aftenposten, A-magasinet. Hentet fra https://www.aftenposten.no

I teksten

(Skjeggestad, 2018)
(Knapstad, 2018)

I EndNote

Legges inn som "Newspaper Article".

Fyll ut feltene: Reporter (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Newspaper, Pages (hvis trykt avis), Issue Date, URL (hvis avis på Internett).

Struktur/mal

Trykt avhandling:

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på avhandling eller oppgave i kursiv (Doktoravhandling). Institusjon, Sted.

Avhandling på Internett eller i institusjonelt arkiv:

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på avhandling eller oppgave i kursiv (Doktoravhandling, Institusjon). Hentet fra https://...

I referanselista

Trykt avhandling:

Hasund, I. K. (2003). The discourse markers like in English and liksom in Norwegian teenage language: A corpus-based, cross-linguistic study (Doktoravhandling). Universitetet i Bergen, Bergen.

Avhandling på Internett eller i institusjonelt arkiv:

Jerpseth, H. (2017). Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making: A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians (Doktoravhandling, Universitetet i Oslo). Hentet fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58501

I teksten

(Hasund, 2003)
(Jerpseth, 2017, s. 40)

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Trykt avhandling: Fyll ut feltene Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, University, Thesis Type.

Avhandling på Internett: Fyll ut feltene Author, Year, Title, Thesis Type (ta med institusjon), URL.

Struktur/mal

NOU år: nummer. (År). Tittel i kursiv. Sted: Utgiver.
NOU år: nummer. (År). Tittel i kursiv. Hentet fra https://...

I referanselista

NOU 2010: 13. (2010). Arbeid for helse: Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.
NOU 2015: 7. (2015). Assimilering og motstand: Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag. Hentet fra https://www.regjeringen.no

I teksten

(NOU 2010: 13)
(NOU 2015: 7, s. 18)

I EndNote

Trykt utgave: Legges inn som "Book".

Elektronisk utgave: Legges inn som "Electronic Book".

Trykt utgave: Fyll ut feltene Author (legg inn NOU år: nummer som forfatter med et komma til slutt), Year, Title, Place Published, Publisher.

Elektronisk utgave: Fyll ut feltene Author (legg inn NOU år: nummer som forfatter med et komma til slutt), Year, Title, URL.

Struktur/mal

Departement. (År). Tittel i kursiv (Meldingsnummer (sesjon)). Hentet fra https://...

I referanselista

Helse- og omsorgsdepartementet. (2013). Morgendagens omsorg (Meld. St. 29 (2012–2013)). Hentet fra https://www.regjeringen.no 

I teksten

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2013)

Bruk betegnelsen St.meld. på meldinger som er lagt fram før oktober 2009, f.eks. St.meld. nr. 30 (2008-2009).

I EndNote

Legges inn som "Report" eller "Government Document".

Fyll ut feltene: Author (med et komma etter departementsnavnet), Year, Title, Report Number, URL.

Struktur/mal

Korttittel. (År). Tittel (datokode). Hentet fra https://... 

I referanselista

Åndsverkloven. (2018). Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (LOV-2018-06-15-40). Hentet fra https://lovdata.no/lov/2018-06-15-40

Bruk Lovdata (https://lovdata.no) for å finne korttittel og datokode til loven. Klikk på «del dokument» øverst til høyre i Lovdata for å finne en kort URL til loven.

I teksten

(Åndsverkloven, 2018)
(Åndsverkloven, 2018, § 2)

Ta med paragraf i henvisningen i teksten ved behov.

I EndNote

(tilpasset EndNote-stil for norsk APA)

Legges inn som "Legal Rule or Regulation".

Fyll ut feltene: Author (korttittelen til loven), Year, Title (full tittel), Rule Number (datokode), URL.

Struktur/mal

Organisasjon. (År). Tittel på standard i kursiv (Standard nr.). Hentet fra https://...

I referanselista

International Organization for Standardization. (2005). Industrial sewing machines: Safety requirements for sewing machines, units and systems (ISO Standard nr. 10821). Hentet fra http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=113554

I teksten

(International Organization for Standardization, 2005)

I EndNote

Legges inn som "Report".

Fyll ut feltene: Author (med et komma etter organisasjonsnavnet eller institusjonsnavnet), Year, Title, Report Number, URL.

Struktur/mal

Trykt rapport:

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på rapport i kursiv (Rapport nr.). Sted: Utgiver.

Elektronisk rapport:

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på rapport i kursiv (Rapport nr.). Hentet fra https://...

I referanselista

Trykt rapport:

Holm, A. (2016). Nye standarder i gamle bygg (NIBR-rapport 2016:14). Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR.

Elektronisk rapport:

 

Bergan, M. A. (2017). Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2017: Ungfisktellinger og problemkartlegging knyttet til fiskeforsterkende tiltak og sjøørret (NINA Rapport 1392). Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2485755

I teksten

(Holm, 2016)
(Bergan, 2017, s. 15)

I EndNote

Legges inn som "Report". 

Trykt rapport: Fyll ut feltene Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Institution, Report Number.

Elektronisk rapport: Fyll ut feltene Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Report Number, URL.

 Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel. Hentet fra https://...

Oppgi publiseringstidspunkt eller tidspunkt for siste oppdatering av innholdet.

Hentet dato (lesedato) er kun nødvendig dersom innholdet på nettsiden blir endret ofte. Oppgi i så fall lesedato slik: Hentet 20. mai 2018 fra https://...

I referanselista

Fugelsnes, E. (2004, 22. mars). Oppvarmet støv kan gi økte helseplager. Hentet fra https://www.forskning.no

I teksten

(Fugelsnes, 2004)

I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Last Update Date (hvis publiseringsdato er oppgitt i tillegg til publiseringsår), URL.

(Fyll også ut Access Year og Access Date hvis lesedato skal med).

Struktur/mal

Organisasjon eller Institusjon. (År). Tittel. Hentet fra https://...

Oppgi publiseringstidspunkt eller tidspunkt for siste oppdatering av innholdet.

Hentet dato (lesedato) er kun nødvendig dersom innholdet på nettsiden blir endret ofte. Oppgi i så fall lesedato slik: Hentet 20. mai 2018 fra https://...

I referanselista

Helsedirektoratet. (2016, 24. oktober). Kostråd fra Helsedirektoratet. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet

I teksten

(Helsedirektoratet, 2016)

I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Author (med et komma etter organisasjonsnavnet eller institusjonsnavnet), Year, Title, Last Update Date (hvis publiseringsdato er oppgitt i tillegg til publiseringsår), URL.

(Fyll også ut Access Year og Access Date hvis lesedato skal med).

Se eksempel bokkapittel for innførsel i trykt oppslagsverk.

Struktur/mal

Med forfatter:

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på innførsel. I Initial(er) Etternavn redaktør (Red.), Tittel på oppslagsverk i kursiv (Utgave – hvis tilgjengelig, sidetall). Hentet fra https://...

Uten forfatter:

Tittel på innførsel. (År). I Initial(er) Etternavn redaktør (Red.), Tittel på oppslagsverk i kursiv (Utgave – hvis tilgjengelig, sidetall). Hentet fra https://...

I referanselista

Med forfatter:

Berg, O. T. (2016, 8. november). Stemmerett. I Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/stemmerett

Uten forfatter:

Tautersau. (u.å.). I Wikipedia. Hentet 20. mai 2017 fra https://no.wikipedia.org/wiki/Tautersau

Hentet dato (lesedato) er tatt med siden innholdet på wiki-sider kan bli endret ofte.

Betegnelsen u.å. (uten år) er brukt siden publiseringstidspunkt er ukjent.

I teksten

Med forfatter:

(Berg, 2016)

Uten forfatter:

(“Tautersau”, u.å.)

I EndNote

(tilpasset EndNote-stil for norsk APA)

Legges inn som "Encyclopedia".

Fyll ut feltene: Author (hvis innførselen har forfatter), Year, Title, Editor (hvis aktuelt), Encyclopedia Title, Edition (hvis aktuelt), Pages (hvis aktuelt), Date (hvis publiseringsdato er oppgitt i tillegg til publiseringsår), URL.

(Fyll også ut feltet Access Date hvis lesedato skal med).

Struktur/mal

Institusjon. (År som planen gjelder fra). Tittel i kursiv (plankode). Hentet fra https://...

I referanselista

Læreplan (f.eks. Kunnskapsløftet):

Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf

Bruk departement som forfatter av overordnet del av Kunnskapsløftet.

Utdanningsdirektoratet. (2013). Læreplan i naturfag (NAT1-03). Hentet fra http://data.udir.no/kl06/NAT1-03.pdf

Bruk direktorat som forfatter av læreplaner for fag.

Rammeplan:

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no 

I teksten

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 7)
(Utdanningsdirektoratet, 2013)
(Utdanningsdirektoratet, 2017, Demokrati) 

(Dersom sidetall mangler, bruk kapittel/del og/eller avsnittsnummer i henvisningen). 

I EndNote

Legges inn som "Report" eller "Government Document".

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Report Number (plankode), URL.

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År, dato publisert). Tittel på blogginnlegg [Blogginnlegg]. Hentet fra https://....

I referanselista

Chaffey, P. (2016, 24. november). Flere kommuner sier ja [Blogginnlegg]. Hentet fra https://paulchaffey.blogspot.no/2016/11/flere-kommuner-sier-ja.html

I teksten

(Chaffey, 2016)

I EndNote

Legges inn som "Blog".

Fyll ut feltene: Author, Year, Title of Entry, Type of Medium, Last Update Date (hvis publiseringsdato er oppgitt i tillegg til publiseringsår), URL.

Struktur/mal

Hovedansvarlig(e) for filmen. (Funksjon). (År). Filmens tittel i kursiv [Spillefilm eller mer presis materialbetegnelse]. Produksjonssted: Filmstudio. 

Hovedansvarlige vil være regissør, produsent osv. 

I referanselista

Spillefilm:

Hitchcock, A. (Produsent & Regissør). (1958). Vertigo [Spillefilm]. USA: Paramount.

Bruk land som produksjonssted og studio som utgiver for spillefilm i kinodistribusjon.

Film på DVD, Blu-ray eller liknende:

Holst, P. (Produsent), Helgeland, A. (Produsent) & Bornedal, O. (Regissør). (2002). Jeg er Dina [DVD]. Oslo: Egmont Entertainment. 
Tati, J. (Produsent & Regissør). (2001). Mon oncle [DVD]. New York, NY: Criterion Collection. (Opprinnelig utgitt 1958) 

Bruk by som produksjonssted og distributør av den spesifikke utgivelsen som utgiver. Bruk også årstall for den spesifikke utgivelsen. 

I teksten

(Hitchcock, 1958)
(Holst, Helgeland & Bornedal, 2002) 
(Tati, 1958/2001)

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual Material".

Fyll ut feltene: Author (se eksempel nedenfor), Year, Title, Place Published, Publisher, Type.

Bruk to komma etter etternavn når funksjon er inkludert i Author-feltet. Eksempel Author-felt: Hitchcock,, A. (Produsent & Regissør)

Videoklipp på YouTube eller liknende

Struktur/mal

Ansvarlig person eller institusjon [brukernavn]. (År, dato publisert). Tittel i kursiv [Videoklipp]. Hentet fra https://...

Ansvarlig person kan eksempelvis være regissør eller produsent, eventuelt den som lastet opp videoklippet. 

Finn den korte URL-en ved å klikke på Del.

I referanselista

University of Bergen UiB. (2010, 27. mai). Et plagieringseventyr [Videoklipp]. Hentet fra https://youtu.be/Mwbw9KF-ACY
Lady Gaga. (2016, 20. september). Perfect illusion [Videoklipp]. Hentet fra https://youtu.be/Xn599R0ZBwg

(Artistnavn er brukt siden det er vanskelig å finne informasjon om regissør eller liknende i kilden).

 I teksten

(University of Bergen UiB, 2010, 2:44)
(Lady Gaga, 2016)

I EndNote

(tilpasset EndNote-stil for norsk APA)

Legges inn som "Audiovisual Material".

Fyll ut feltene: Author (med et komma slutt hvis ikke ordinært personnavn), Year, Title, Date, Type, URL. 

Struktur/mal

Etternavn kunstner, Initial(er). (År). Tittel på verk i kursiv [Medium]. Sted: Institusjon.
Etternavn kunstner, Initial(er). (År). Tittel på verk i kursiv [Medium]. Hentet fra https://...

Dersom institusjonen har et nettsted hvor bildet blir vist, kan du oppgi nettstedets URL i referansen, f.eks. Hentet fra https://www.moma.org/collection/

I referanselista

Condo, G. (2009). The fallen butler [Maleri]. New York: Museum of Modern Art.

I teksten

(Condo, 2009)

I EndNote

(tilpasset EndNote-stil for norsk APA)

Legges inn som "Artwork".

Fyll ut feltene: Artist, Year, Title, Type of Work, Place Published, Publisher.

Dersom institusjonen har nettsted med bildet: Fyll ut feltene Artist, Year, Title, Type of Work, URL.

Eksempel på referanseliste i APA

Eksempel på referanseliste i APA

Beizer, J. L. & Timiras, M. L. (1994). Pharmacology and drug management in the elderly. I P. S. Timiras (Red.), Physiological basis of aging and geriatrics (2. utg., s. 279-284). Boca Raton, FL: CRC Press.
Dybvig, D. D. & Dybvig, M. (2003). Det tenkende mennesket: Filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori (2. utg.). Trondheim: Tapir akademisk.
Kwan, I. & Mapstone, J. (2004). Visibility aids for pedestrians and cyclists: A systematic review of randomised controlled trials. Accident Analysis & Prevention, 36, 305-312. https://doi.org/10.1016/S0001-4575(03)00008-3

 

Kontakt

Kontakt

For mer veiledning kontakt ditt lokale bibliotek.

Meld feil og forbedringsforslag til viko@ub.ntnu.no