Internasjonal idékonkurranse om NTNU campus

Dato: 
13/01/2017 - 23:00
Hvem er arrangementet for: 
Studenter
Arbeidsgivere
Faglærere

NTNU skal i perioden 2016-2025 samle campus i Trondheim i området rundt Gløshaugen. Fredag 11. november inviterte NTNU til en totrinns idé- og plankonkurranse for å utvikle og utarbeide en fysisk plan for samla campus.

I tråd med NTNUs visjon har Campusprosjektet valgt å bruke idé- og plankonkurranse for å komme frem til den beste løsningen. På den måten får vi fram mest mulig kunnskap og gode idéer før vi velger løsning og leverandør til å utarbeide den fysiske planen.

I første trinn etterspør vi et konsept for en overordnet struktur og lokalisering av arealene som NTNU har behov for. Konseptet skal støtte opp under de vedtatte prinsippene for kvaliteter vi skal ha i campus. Det skal løses innenfor vedtatt område for lokalisering og i samvirke med den eksisterende bystrukturen i området.

Vi ber om inntil fire plansjer som demonstrerer konseptet. Konseptet skal:

  • Vise hvordan bebyggelse, byrom og park/grønt kan plasseres og formes innenfor den eksisterende bystrukturen, inkludert Gløshaugen, slik at nytt og eksisterende henger godt sammen.
  • Gi en struktur for hvordan alle deler av campus skal henge sammen innbyrdes og knyttes til byen for øvrig.
  • Vise et mobiltetssystem for gående og syklende som binder sammen NTNUs nye og eksisterende arealer, herunder NTNUs lokaler på Kalvskinnet, og andre viktige målpunkter og servicetilbud. Mobilitetssystemet skal også vise hvordan man skal ta seg til/fra campus.
  • Peke ut hvor viktige knutepunkter, byrom og møteplasser skal ligge.
  • Løse barrierevirkningen av høydeforskjellen mellom Gløshaugenplatået og Elgeseter.
  • Ivareta behovet for grønt, slik at eventuelle inngrep i grøntområder vurderes erstattes med grønt andre steder og/eller kompenseres med økt kvalitet og brukbarhet av de grønne områdene.
  • Være et robust og gjennomførbart konsept som tåler justeringer og tilpasninger i senere planlegging og utbygging.

 

Frist for første trinn er 13. januar 2017.

Forslagene bedømmes av en jury som i januar vil velge ut de 3-5 beste. I tillegg til juryens arbeid skal det kåres en folkets favoritt basert på elektronisk avstemming. Etter planen skal den elektroniske avstemmingen foregå i samarbeid med Adresseavisen.

Vinnerne vil få tilbud om å videreutvikle idéene til planforslag i konkurransens andre trinn. En vinner vil til slutt få oppdraget med å ferdigstille fysisk plan for samla campus i Trondheim i løpet av høsten 2017.  

Konkurransen ble 11. november kunngjort i NTNUs anbudssystem Amesto, og lyses videre ut nasjonalt gjennom den offentlige anbudsportalen DOFFIN og i Europa gjennom Tenders Electronic Daily (TED). 

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Prosjektoppgave

Prosjektoppgaven er ofte en kortere forstudie for en bachelor- eller masteroppgave, eller gruppearbeid tilknyttet et praksisprosjekt. Prosjektoppgaven går vanligvis over en kortere periode. Mange studenter skriver prosjektoppgave og masteroppgave om samme tema. Noen kobler også prosjektoppgaven til en sommerjobb. Prosjektoppgaven kan brukes for å løse konkrete oppgaver eller gjøre en forstudie for et større prosjekt.

Praksis

Praksis kan være både lønnet og ulønnet. Mange studieløp krever at studenten gjennomfører 6-12 uker praksis i tillegg til studiene. Andre har praksis eller feltarbeid som del av fag. Innholdet i en praksisperiode kan derfor variere fra ren yrkestrening til arbeid med et faglig sluttprodukt. Praksis kan gjennomføres som enkeltprosjekt, eller gjennom fast praksisavtale med et institutt.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

Annet

Oppdrag som ikke passer inn i de øvrige kategoriene. Ulønnede verv og frivillig arbeid hører inn her.

×