Norge er bygd på ressurser fra havet og en sjønasjon med lange tradisjoner. Vi kan skipsfart og skipsbygging. Transport av varer og folk, innaskjærs og utaskjærs.  Nå skjer det et grønt skifte i blå sektor. Trondheim og Trøndelag kan spille en avgjørende rolle i dette arbeidet.

Når Ocean Space Senter bygges i Trondheim, gjør det oss modigere og tryggere. Modigere fordi kreativiteten vil øke og ideene blir flere. Tryggere fordi vi bedre kan teste hvilke ideer, løsninger, skip og teknologier som holder vann.

Som professorer i marin robotikk og tekniske sikkerhetssystemer ønsker vi å stå til rors når ny teknologi skal utvikles. Målet er bærekraftige og mer miljøvennlige løsninger til havs, løsninger som skal kunne gi grunnlag for nye bedrifter, økt konkurransekraft til eksisterende næringsliv og bidra til at Norge kan  styrke sin posisjon som en ledende både sjøfartsnasjon og havnasjon.  

Ny teknologi gir nye muligheter. Kysten skal digitaliseres og skipene elektrifiseres.  Digitalisering gjør at vi både kan bygge og (styre) operere fartøy smartere. Dermed blir økonomien bedre samtidig som vi blir bedre i stand til å unngå ulykker og havari. Vi kan få til bedre samspill mellom mennesker, skip og havner. Vi kan overvåke og planlegge på helt nye måter, noe som legger grunnlaget for en mer miljøvennlig drift. Dess mer vi vet og dess bedre vi blir i stand til å passe på, dess bedre blir både økonomi og sikkerhet.

Havet har vi felles. «Vi kan ikke se noen grenser under vann» sa den russiske ubåtkapteinene i Harald Heide Steen juniors skikkelse. Kanskje er det  først og fremst vår generasjon som husker figuren, men budskapet gjelder. 70 prosent av kloden består av hav og havet og ressursene skal vi forvalte i fellesskap. Derfor er EU svært aktive på dette området. De ønsker klimanøytral skipstransport innen 2050. De gamle forurensende skipene skal erstattes eller få ny mer miljøvennlig motorkraft. Nye løsninger skal ikke bare forurense mindre, de skal også være mindre arbeidskrevende.  Det skal satses på grønnere havner og grønnere transport i kanaler og mellom kontinenter.

For oss i Midt-Norge betyr det tilgang på penger til forskning, utvikling og omstilling. 

For ett år siden fikk vi finansiering til å etablere et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) for autonome skip. Det betyr skip som helt eller delvis styres fra land.

Trondheim har hatt sin Fløttmann, Bergen sin Beffen, og Kristiansund sin Sundbåt. Båter som har fraktet folk over kanelen, vågen eller mellom bydelene. I framtida kan dette skje ved hjelp av ubemannede ferjer. Det vil gi uante muligheter for persontrafikk over hele verden da mange av verdens byer ligger ved sjøen eller ved ei elv.

I utkantene er utfordringene helt motsatt. Her bor det få folk – og derfor lite grunnlag for ferje eller hurtigbåttrafikk. Med ubemannede ferjer, du kan kalle på ved hjelp av en app, opprettholdes muligheten til fleksibel ferdsel i grisgrendte strøk på kysten. 

Sjøvegen er også velegnet for transport av gods. Dette kan også skje ved hjelp av ubemannede skip og da på en billigere og tryggere måte enn i dag. Dette kan skje mellom store havner og ved at små båter fra en utkant henter gods fra det fjernstyrte skipet.

Ocean Space Senter vil være helt avgjørende i et slikt arbeid.  I dag er vi langt framme i bruk av datasimulering i testing og utvikling av ny teknologi. Vi lager digitale tvillinger av et fartøy, en oljeinstallasjon eller et kaianlegg.  Da mates små og store data inn i et dataverktøy. Slik får vi en digital tro kopi av originalen – en tvilling. Så kan vi utsette tvillingen for påkjenninger eller hendelser som kan skje i det virkelige livet, og på denne måten ha en enestående innsikt i hvordan nye produkter eller tjenester bør utformes og tilrettelegges.  

Like fullt er det helt avgjørende også å kunne gjennomføre tester i vannet. Vi må ha fysisk infrastruktur. I en tank kan vi i kontrollerte former utsette modeller av skip og havner for ulike former for strøm, vind og andre ytre påkjenninger. Vi får kunnskap om det som skjer over vann og under vann. Her kan vi teste, skrog, styring, navigering, styrke og energiforbruk. Dette gir økt sikkerhet både faktisk, praktisk og økonomisk. 

Regjeringa har denne våren satt ned en gruppe som skal se på hva slags kompetanse og kunnskap som trengs for å få fart på det grønne skiftet i maritim sektor.  Dette arbeidet blir ledet av en av kronikkforfatterne. Målet er at politikk, samfunn, forskning, utdanning og maritim næring sammen skal treffe bærekraftige valg.  

Når vi i Trondheim skal få et nytt Ocean Space Senter, er det langt mer enn nye laboratorier for forsøk i tank. Et slikt senter skal også bli senter der nye ideer og bedrifter kan vokse fram. Målet er at studenter fra mange fagområder kan bli inspirert i Ocean Space senter og bidra til verdiskapning også innen IKT, elektrifisering og elektroniske systemer. 

Vi er heldige som har havet. Som sjøfartsnasjon, havbruksnasjon og energinasjon, har vi både tradisjoner og evne til å bidra til framtidsrettede valg. Gode valg for regionen, for nasjonen og de vi deler havet med.

Kronikken ble først publisert på Midt-Norsk debatt 12.06.21.