Transportmodeller

Transportmodeller

Bilde av kart over Europa med lys

Hva er transportmodeller?

Transportmodeller beskriver sammenhenger mellom reiseetterspørselen (reiser), og transporttilbudet (veier, kollektivruter, gang- og sykkelanlegg, mm.). Disse sammenhengene utledes fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen: basert på reisedagene man har registrert kan man utlede befolkningens preferanser for ulike sider ved transporttilbudet. Transportmodeller kan beskrive hvor ofte man reiser, når på dagen, hvor man velger å dra, med hvilket reisemiddel, og hvilken rute man velger med det reisemiddelet.

Hva brukes de til?

Når man har en modell som beskriver dagens situasjon godt, kan man også bruke den til å prognostisere hvordan en endring i transporttilbudet vil påvirke etterspørselen. Om man for eksempel oppgraderer en vei, vil en modell kunne anslå hvor mange flere som velger å kjøre på den, og hvor mye tid de sparer. Hvis reisetidsbesparelsen og eventuelt andre gevinster fra oppgraderingen veier opp for kostnadene, kan man si at oppgraderingen har positiv nytte.

Regional persontransportmodell (RTM) er en slik transportmodell som er utarbeidet av transportetatene. RTM brukes hyppig i evaluering av prosjekter i Nasjonal transportplan. Det er derfor viktig at datagrunnlaget for RTM, den nasjonale reisevaneundersøkelsen, representerer hele befolkningen og gir et riktig bilde av deres reisemønster