Studentaktiv samarbeidslæring på tvers av ulike profesjonsutdanninger – til barn og unges beste

Authors

  • Ragnhild Evensen Universitetet i Sørøst-Norge
  • Cecilie Torvik Politihøgskolen

Abstract

Vold og overgrep mot barn og unge kan avdekkes tidligere enn det vi gjør i dag og for at det skal skje, må profesjonsutøverne ha en handlingskompetanse. På bakgrunn av forskning og erfaringsbasert kunnskap har prosjektgruppa SAMOT «Samhandling mot vold og overgrep mot barn og unge» kommet frem til at studentene på de ulike profesjonsutdanningene bør ha en felles kjernekunnskap om vold og overgrep, samt kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid. For å imøtekomme behovet for felles kjernekunnskap, har prosjektgruppen utarbeidet to tiltak; en tverrprofesjonell fagdag og SAMOT nettside (https://samot.nettressurs.org/). I denne teksten diskuteres hvordan SAMOT nettside og tverrprofesjonell fagdag kan bidra til studentaktiv undervisning og læreprosesser om tema vold og overgrep, samt tverrprofesjonelt samarbeid. Teoretisk bygger teksten på sosiokulturell læringsteori og studentaktive læringsformer som verktøy for å lære. Studentaktive læringsformer består av mange ulike aktiviteter som casebasert læring og ulike former for omvendt undervisning.  SAMOT nettside har læringsressurser som legger til rette for denne type læringsaktiviteter. Fagdagen har fokus på forskningsbasert kunnskap om fenomenet vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Vi inviterer spesialister med ulik kompetanse som gjennom forelesninger belyser fenomenet og studentene er tilhørere denne dagen. Selv om forskning har vist oss at studentene lærere best ved å selv være deltagende og aktiv i sin læringsprosess (Abrahamsen, Selvik, Moen & Kvaløy, 2020), kan det allikevel være hensiktsmessig med kunnskapsdeling gjennom forelesning. En måte å hjelpe studentene med å gripe faget og profesjonens spesialiserte kunnskap og praksis er å tilby studentene mulighet for å skape forbindelser mellom hverdagsbegreper og vitenskapelige begreper (Wittek, 2016). For å belyse hvordan saker kan håndteres og oppleves brukes casebasert læring både på den tverrprofesjonelle fagdagen og som læringsressurs på nettsiden. Fagdagen og nettsiden er ment som et supplement til allerede eksiterende undervisning, og legger vekt på at handlingskompetanse utvikles best i et aktivt læringsfellesskap der kompetansen utvikles i en veksling mellom teori og praksis.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2022-04-22