Kategorier
Arkiv Studentblogg

-FORSKERRAPPORT – En studie av Henrik Ibsens telegrammer og deres kontekst.

KREVENDE ARBEID: Forskergruppen har i løpet av dette semesteret jobbet med Ibsens telegrammer. I forskerrapporten kan du lese om gruppens arbeider og erfaringer.
KREVENDE ARBEID: Forskergruppen har i løpet av dette semesteret jobbet med Ibsens telegrammer. I forskerrapporten kan du lese om gruppens arbeid og erfaringer.

Gjennom et prosjekt som har rettet søkelyset mot dramatikerens Henrik Ibsens telegrammer, har forskergruppen undersøkt materialet og beskrevet konteksten rundt hvert enkelt telegram. Som formål har forskergruppen forsøkt å kartlegge Ibsens bruk av medieteknologiske redskaper, og da særlig tatt i betrakting den mediekulturelle endringen i Norsk historie fra 1875-1904. Vi vil i rapporten beskrive arbeidet gjennom en kritisk drøfting.

I løpet av høstsemesteret 2016 har gruppen jobbet med temaet mediekultur i det moderne gjennombrudd. Vår oppgave handlet opprinnelig om mediefrykt i litteraturen; altså, hvordan forfattere eller andre litterære personligheter blir fremstilt som et objekt i aviser eller andre medier, der de regelrett blir hengt ut, eller omtalt i skandalesammenheng. Vi gjennomgikk noen utgaver av Morgenbladet fra tidlig på 1870 – tallet og oppover mot 1890.

«Det viste seg å være mer utfordrende enn vi trodde å finne denne typen stoff, da avisens layout var relativt uoversiktlig fra et nåtidsblikk.»

Noen av funnene våre var at artiklene sjelden hadde fete overskrifter eller ingresser slik vi er vant til i dag. De manglet også ofte navnet på journalisten som skrev innlegget. Vi la også merke til at syntaksen var relativt tung, det vil si at journalistene brukte lang tid på å komme til poenget. Kanskje dette hadde sammenheng med at mange journalister også var aktive forfattere som var vant til å uttrykke seg i sirlige og omstendelige vendinger?

Forskergruppen ser på en utgave av Morgenbladet fra 1877. Foto: Ida Louise Skarsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskergruppen opplevde også at det var krevende å jobbe med en microfilmmaskin som antageligvis hadde vært på NTNU’s bibliotek på Dragvoll siden 1980-tallet. Gruppen ytret derfor et ønske til sin veileder, førsteamanuensis i nordisk litteratur, Anders Skare Malvik ved nordisk institutt ved NTNU, om å skifte oppgave. Han introduserte oss dermed for et annet tema som omhandlet telegrammets historie og påvirkning i det norske samfunnet. Han mente at det kunne være spennende for oss å se på Henrik Ibsens telegrammer. I samtale med Malvik, ble vi enig om å avgrense oppgaven til å kartlegge Ibsens telegrammer, med noen bestemte fokusområder; når sendte han sitt første telegram?; hvor mange sendte han? hvem sendte han dem til?; hva omhandlet de?; og finnes det en sammenheng mellom disse spørsmålene? Med utgangspunkt i disse spørsmålene var det viktig for forskergruppen å forme oppgaven ut i fra gruppens  funn. Det har vært viktig å kartlegge, organisere og gjøre en mest mulig, korrekt analyse av Ibsens telegrammer, dette for å forklare hvordan den nye teknologien var med på å endre og påvirke samtiden.  Telegrammet som et nytt mediemodalt fenomen ble viktig for mange kulturelle aktører innenfor litteraturen i både Norge og Danmark, såvel som i andre skandinaviske land. Med telegrammet kunne enkeltpersoner sende viktige beskjeder, i løpet av kort tid.

Som et sentralt aspekt ved forskningen, ble dermed innhenting av kildemateriale avgjørende. Det største og mest omfattende verket som er skrevet om Henrik Ibsen i Norge er “Henrik Ibsens skrifter.” De til sammen 17 bindene er utgitt av Aschehoug forlag i samarbeid med Universitet i Oslo, og dekker alt fra Ibsens skjønnlitterære produksjon og bibliografi til brever og telegrammer. I tillegg, var det viktig for forfatterne av bindene å skrive et komplett kommentarbind, der de redegjør for verkene i deres fulle kontekst. Å gjøre verkene tydeligere har vært en viktig hensikt for redaksjonen. Hovedredaktør for verket var professor i litteratur ved universitet i Oslo; Vigdis Ystad. I et intervju som forskergruppen har gjort med henne, poengterer Ystad viktigheten av kommentarbindene som rammeverk rundt Ibsens dramatikk og diktning. Med utgangspunkt i Henrik Ibsens skrifter har forskergruppen gjennomgått Ibsens brev- og telegrambind og plukket ut, skrevet ned og telt over Ibsens telegrammer, da ingen har foretatt denne sorteringen før.

SJELDNE UTGAVER: Under intervjuene i Oslo gikk forskergruppen innom Norlis Antikvariat der de fant en meget sjelden utgave av Henrik Ibsens samlede verker.
SJELDEN UTGAVE: Under intervjuene i Oslo,  gikk forskergruppen innom Norlis Antikvariat der de fant en meget sjelden utgave av Henrik Ibsens samlede verker.

Det har vært en spennende, men krevende oppgave, ikke minst grunnet det omfattende stoffet – da forskergruppen har foretatt en grundig sortering av telegrammene. I  alle bindene forekommer telegrammene på samme side som brevene og det har derfor vært viktig å skille brev fra telegram.

 

I løpet av systematiseringsprosessen oppdaget også forskergruppen veier videre å forske på. Henrik Ibsen skrev telegrammer til personer som spilte en vesentlig rolle for hans skuespill og dramatikk. Alt fra forretningsmessige avtaler til gratulasjoner ble sendt, og det ble viktig for Ibsen å følge med på resepsjonen rundt verkene hans; både det redaksjonelle, men også teaterstykkenes oppsetninger rundt om i verden. Teaterdirektører, forlagsfolk, mellommenn og litteraturvitere var personer Ibsen hadde et sterkt samarbeid med. Som interessante sidespor begynte vi å se nærmere på Ibsens mellommenn for å beskrive og skildre litt av deres historie. Som en obligatorisk del i fordypningsemnet blogget forskergruppen ukentlig for å formidle ukens funn. Dette er en annen form for semesteroppgave, noe vi har syntes er svært givende og kreativt. Ved å fortelle om Ibsens viktige aktører i hans diktning kom vi også nærmere inn på den store dramatikeren.

«Å forske på en oppgave, handler ikke bare om å finne stoff, lese og skrive om det. Å forske innebærer også å se på de underliggende strømningene og finne spor og ledetråder som driver en videre.Viktige poeng, viktige observasjoner og personer som spiller en vesentlig rolle.»

Igjennom høstsemesteret har vi sett det nødvendig å forklare den bakenforliggende historien til noen av telegrammene. Den litteraturvitenskapelige retningen historisk-biografisk lesning har dermed vært en forskermetode gruppen har tatt i bruk som et middel for å oppnå en mer forståelig kontekst. Gjennom å se på  konteksten kunne vi studere sammenhengen mellom de litterære verkene og samfunnet de sprang ut av. I vår lesning av telegrammene satt vi igjen med mange spørsmål som vi ville grave dypere i for å forstå sakens anliggende, men også for å forstå Henrik Ibsen selv som et menneske. Ystad fortalte om Ibsens brevskriving, noe som er et interessant moment å trekke frem i denne sammenhengen. Ibsen var nemlig ingen stor brevskriver, da han bare skrev 3000 brev i forhold til andre store forfattere som skrev opptil 30 og 40 000 brev, nevnte er: Bjørnstjerne Bjørnson og svenske Selma Lagerlöf. Brev- og telegramskrivingen var derfor ikke så viktig for Ibsen som mange andre forfattere, men den sier likevel noe om forholdet mellom Ibsens teaterstykker og hvordan de ble distribuert. Videre har forskergruppen knyttet sine funn opp mot biografien(ene) til Henrik Ibsen, og sett på hva som stemmer og hva som er lite skrevet om, eller helt utelatt. Blant annet fant vi ut om en interessant relasjon til Hildur Andersen som oppstod under Ibsens arbeid som teaterinstruktør og direktør ved Den Nationale Scene i Bergen. Bekjentskapet skal visstnok ha vært veldig nært, selv etter  at Ibsen møtte Suzanna Ibsen. Dette er også et poeng av særlig interesse. Det forteller noe om Ibsen som menneske.

Det første telegrammet forskergruppen oppdaget i Henrik Ibsens skrifter ble sendt i 1875, og det siste bare to år før Ibsen døde, altså i 1904. Hva sier dette oss om Ibsen som en bruker av telegrafen? Telegrafen var et nytt kommunikasjonsmiddel som hadde som formål å meddele en beskjed raskere enn et brev. Men behovet for å sende meldinger raskt, meldte seg ikke for Ibsen før en rekke år etter at telegrafen kom til Norge. Som nevnt tidligere fant vi ut at hans første telegram ble sendt året 1875, altså 20 år etter telegrafens debut i Norge. Grunnen til dette kan skyldes en økonomisk årsak, nemlig at prisen for å sende telegram var svært høy i begynnelsen. Det fantes en enhetstakst, og innenlandstaksten i 1863 som lå på omkring 30 skilling (1kr), noe som tilsvarte en dagslønn for en vanlig arbeider. Fra 1877- 1888 skjer det en endring i prisene, som gjør det litt billigere. Her fikk Ibsen mulighet til å teste ut telegrafen, og videre ser vi at han bruker den mer og mer. “Telegramspråket” skyldes også denne taksten, for man fikk bare et gitt antall ord man kunne sende, skrev man mer enn det måtte man betale for ekstraord. Derfor skriver Ibsen kort og konsist, uten punktum og komma, og med en veldig dårlig syntaks.

telegram-diagram-ferdig-2
Diagram 1: Ida Louise Skarsten
telegram-diagram-ferdig1
Diagram 2: Ida Louise Skarsten
telegram-diagram-4
Diagram 3: Ida Louise Skarsten

Det vi kan konkludere med er at Ibsen tok i bruk telegrafen sent, altså 20 år etter dens ankomst. Telegrammene han sendte var skrevet hovedsaklig på tysk eller dansk/norsk og de omhandlet for det meste hans arbeid. For forskergruppen har det vært en svært lærerik, men også arbeidskrevende prosess.

Rapporten er skrevet av:

blogg-4-forskerne

Andreas Bentzrød, Ida Louise Skarsten og Gerd Eli Hoel.

Kilder:

Rafto, Thorolf, Telegrafverkets historie 1855-1955.  (1955) Aschehoug forlag.

Ystad, Vigdis (red.) Henrik Ibsens skrifter (2005-2010) Aschehoug forlag.

Kategorier
Arkiv Studentblogg

EN FORLAGSREDAKTØRS DØD – Forlagspioneren for norske og danske forfattere

Forlegger ved Gyldendalske Boghandels Forlag, Frederik Vilhelm Hegel (1817-1887)

En mann som hadde stor betydning for litteraturen omkring det moderne gjennombrudd var den danske forleggeren og etatsråden Frederik Hegel (1817-1887). Som en av pionerene innenfor nyere forlagsvirksomhet på 1850-1880-tallet ble Hegel, ansett som en svært viktig mann – dog også som en mellomann og bindeledd mellom flere dansk – norske forfattere. Men hvordan?

Vi skal i dette blogginnlegget fortelle noe av hans historie, og knytte det opp mot en av hans viktigste samarbeidspartnere,nemlig vår egen Henrik Ibsen. Ibsen og Hegel hadde et sterkt forretningsmessig samarbeid, da Hegel har stått som ansvarlig redaktør og forlegger for  mange av Ibsens skuespill. Men hvordan har dette skjedd? Hva hadde Hegels forretningsmessige utvikling som forlagsmann å si for det moderne gjennombrudds litteratur?  Og hvilken rolle spilte Gyldendalske Boghandlers Forlag som en litterær institusjon i samtiden?

For å forstå noe av dette, må vi gå tilbake til hvordan Hegels virke i forlaget startet. Han ble født i Fredensborg i Danmark og gikk etter konfirmasjonen i lære hos Gyldendalsk Boghandlers Forlag i København. Her fikk Hegel i tidlig alder innblikk i boktrykkerkunstens verden, og ble selv satt av Kansellriråd og forlagsmann Jacob Deichmann – til å jobbe i trykkeriet. Deichmann som egentlig hadde avlagt juridisk embetseksamen og begynte å jobbe for rentekammeret i 1805/1806 – giftet seg med Søren Gyldendals datter Bolette, og ble dermed raskt tilknyttet forlaget Gyldendal. Han tok etter hvert over bedriften  som eier. Søren Gyldendal grunnla Gyldendalske Boghandel og Forlag i 1770. Frederik Hegel fikk altså sin arbeidplass under Deicmanns vinger. Han jobbet seg raskt oppover i gradene og lærte forlaget å kjenne. Hegel fikk snart ta del i forlagets handel og forretningsvirksomheter og ble etter hvert en ettertraktet forlagsmann. Da Deichmann ville trekke seg tilbake – tok han like godt over hele bedriften og kunne titulere seg som forretningsfører og senere universitetsbokhandler.

Litteraturen i Danmark (København) hadde fått en ny og stor pioner innenfor forlagsvirksomhet. Gyldendal kunne også feire 100 års jubileum i 1870 og på Hegels 70 års dag, ble han høyt ansett av både kritikere, forfattere og kollegaer i virksomheten.

Men hvordan kommer Ibsen inn i det hele? Som en døråpner står forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson under Hegels forfatterlise og han anbefaler Ibsen redaktøren. Ibsen fatter umiddelbart interesse. Vi kan blant annet nevne en liste over norske forfattere som Hegel gjerne ville arbeide med så ut:

1858:

  • Camilla Collett. (Da særlig Amtmandens Døtre, og diverse essay.

1860 og utover 70,80- tallet.

  • Bjørnstjerne Bjørnson
  • Henrik Ibsen
  • Jonas Lie
  • Alexander Kielland
  • Amalie Skram

Med både danske, så vel som norske forfattere på listen, medførte det at samarbeidet med norske forfattere ble lettere ved at Collett eller Bjørnson kunne anbefale andre nykommere innenfor litteraturen. Hegel og Ibsen stiftet på denne tiden bekjentskap, og her begynner også all brevveksling dem imellom. Dette blir starten på et langgvarig samarbeid. Her begynner en ny karriere og en ny storslått era for den skandinaviske litteraturen – for Henrik Ibsen – har kommet for å bli.

Ibsen ble en av Norges største forfattere gjennom tidene. Han var en A-kjendis innenfor litteraturmiljøet som andre forfattere som Knut Hamsun, Sigbjørn Obstfelder, Amalie Skram, Hans Jæger og Arne Garborg så veldig opp til. Mens andre fryktet ham og mislikte hans stil og mente den var for gammel, for utgått – at det trengtes ny vind i seilene. Knut Hamsun sto for denne debatten da han senere begynte sitt foredrag omkring i Norge. Hegel ble for mange forfattere svært viktig, og mange sto i et personlig tillitsforhold til ham. Danske forfattere som var på banen under det moderne gjennombrudd var: Brødrene Brandes – Edvard og Georg, Erik Skram (ektefelle til Amalie Skram, hvor hun fikk sitt forfatternavn fra) og Holger Drachmann, J. P. Jacobsen. Forlaget Gyldendal vokste seg større og større for hver år.

Hvordan fremtrer så den telegrafiske kontakten mellom Hegel og Ibsen. Vi fant totalt 8 telegrammer som Ibsen sendte til Hegel i tidsperioden 1880-1886. Hvorfor er det så få telegrammer vi finner? Bakgrunnen ser ut til å være todelt. Den ene kan være at ikke alle telegrammene er bevart. Den andre kan være at Ibsen kanskje anså telegramformen for å være for knapp i starten. For når vi har sett på brevmaterialet som er bevart så er det en omfattende brevveksling mellom Ibsen og Hegel. Hvordan er så tonen i telegrammene? Ibsen tiltaler Hegel som Justisråd Hegel eller Herr Hegel. Det virker altså som om det er en gjennomgående formell kontakt mellom dem. Når vi ser på innholdet i de 8 telegrammene så bekrefter dette førsteinntrykket. Tematikken dreier seg kun om arbeidet og betalingen for den. Fra beskjeder om at Ibsen nylig har ferdigstilt en akt i et av sine dramatiske stykker til tillatelser for ulike teater om å sette dem opp. Etter at Ibsen har fått beskjed om at Hegel har dødd av gastrisk feber den 27 desember 1887, sender han et kondolansetelegram til sønnen Jacob Hegel.

Til Jacob Hegel

München, 28 desember 1887

“Jacob Hegel Kbhv

Budskabet modtaget med dyb Sorg og inderlig Deltagelse. Den Bortgangne uforglemmelige og uerstattelige paa store Omraader.

Henrik Ibsen.” (Fulsås,2009, s.427)

Vi ser her at Ibsen sender telgrammet til Jacob dagen etter at faren Fredrik døde. Så telgrammediet gir Ibsen mulighet til å uttrykke sin kondolanse og medfølelse med Hegels familie kort tid etter at han har fått nyheten.

I neste uke vil vi se på Ibsens telegrammer fra 1890-tallet. Hva vil vi finne der mon tro?

Teksten er skrevet av Andreas Bentzrøed og Gerd Eli Hoel

14569729_1458466020846832_595508446_n
Foto: Ida Louise Skarsten

Andreas Bentzrøed, Gerd Eli Hoel og Ida Skarsten

Kilder:

Beyer, Edvard. (1975) Norges litteraturhistorie – Fra Ibsen til Garborg (bind 3) J.W.Cappelens Forlag. s.56-85,86,88.

Fulsås, Narve.(2009) Henrik Ibsens skrifter 14, Innledning og kommentarer. Oslo: Universitetet i Oslo. H. Aschehoug & Co. W.Nygaard).

Kategorier
Arkiv Studentblogg

KAPPLØPET MELLOM TEATERDIREKTØREN OG GROSSEREREN

Letingen etter Ibsens telegrammer fortsetter. Vi har nå begynt å kikke på tidsperioden 1880-1889. Tidligere fant vi kun ni telegrammer i perioden 1875-1879, og vi stilte en rekke spørsmål om i hvor stor grad Ibsen sendte telegrammer? Spiller prisene noen rolle i denne saken? Og ikke minst, vil vi finne en økning i telegram-bruken til Ibsen?

Ja, det gjør vi! Fra 1880 til 1889 finner vi hele 31 telegrammer! Vi finner blant annet en del svar på invitasjoner, og jubileums/bursdagshilsener. Men majoriteten av telegrammene er sendt i «hastesituasjoner», spesielt jobbrelaterte situasjoner.

Vi biter oss merke i en spennende sak datert 14. februar 1880. Ibsen sendte da et telegram fra München til den danske skuespilleren og teaterdirektøren Wilhelm Foght angående oppføringen av «Et Dukkehjem». Telegrammet er skrevet på tysk og oversettelsen i kommentarbindet er som følger:

14555550_1458442484182519_617181141_n
Oppføringen av Henrik Ibsens «Et dukkehjem» havner i retten.

Til Wilhelm Foght, München 14.02.80

«Så snart fem hundre kroner betalt til bokhandler Lund Kristiania, enerett til oppførelse for denne vinter innrømmet.

Ibsen.» (Fulsås, 2009, s.114)

Kort tid etter henvendelsen fra Foght får Ibsen en ny forespørsel om oppføringen av «Et Dukkehjem». Denne gang fra grosserer Oskar Salicath. Ibsen har på dette tidspunktet ikke kjennskap til hvem Salicath er, men han tror at han har tatt over stillingen etter Foght og at rettighetene må overføres til ham. Han gir Salicath en lavere pris ettersom han tror at teaterselskapet er i trøbbel og at Foght har blitt avskjediget av denne grunn. (Fulsås, 2009, s.28-29)

Til Oskar Salicath, München, 20.02.80

«Først fire hundre kroner innbetalt til bokhandler Lund Kristiania, så enerett til slutten av oktober. Senere bare delt rettighet.

Ibsen» (Fulsås, 2009, s.120)

Slik det fremgår av disse telegrammene hadde Ibsen gitt begge to rett til å oppføre «Et dukkehjem.» Både Foght og Salicath sendte flere telegram til Ibsen, hvor de skriver at de har betalt honoraret til Lund, og at stykket skal vises via deres selskap. Foght nevner også at han har Lund på sin side, når han skriver at det er han som har eneretten på stykket.

Det hele ender i et kappløp mellom Foght og Salicath, hvor de reiser rundt i Norge for å presentere stykket. Salicath hadde første forestilling i Fredrikshald, og Foghts selskap nådde på denne turneen både Tromsø og Hammerfest. Det hele førte til at begge reiste søksmål mot den andre. Da Salicath til slutt spilte langt fra Kristiania, nedla Ibsen rettslig innsigelse mot ham. Ved underrettsdom i Kristiansund i juli 1880 ble Salicath ilagt en bot på 50 kr for overtredelse av §35  i Lov om beskyttelse af den saakaldte Skrifteiendomsrett av 8.juni 1876. (Fulsås, 2009, s.122)

I neste innlegg vil vi fortsette å se på telegrammer som kan være av interesse. Vi lurer også på om det den gang nye mediet Telegrafen påvirket innhold og stil i samtidslitteraturen hos blant annet Ibsen og Bjørnson?

Teksten er skrevet av Ida Louise Skarsten (Lektor i nordisk språk og litteratur)

Kilder: Fulsås, Narve.(2009) Henrik Ibsens skrifter 14, Innledning og kommentarer. Oslo: Universitetet i Oslo. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard).

14569729_1458466020846832_595508446_n
Foto: Ida Louise Skarsten

Andreas Bentzrød, Gerd Eli Hoel og Ida Skarsten