Universitetsskolene i Trondheim (USSiT) er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og NTNU. Samarbeidet ble etablert i 2015, og har gått fra å være et midlertidig prosjekt til å få en tiårig rammeavtale. Hensikten er at alle partene skal bli styrket, og at resultatene skal deles med andre skoler i regionen og andre lærerutdanningsinstitusjoner. Dette gjør de ved å samarbeide om forsknings- og utviklingsprosjekter, som gir noe tilbake til alle de involverte.

I dag er det 15 aktive forsknings- og utviklingsprosjekter i USSiT. Alle disse prosjektene kjennetegnes av at de er samskapte, som vil si at lærerne i skolene er medforskere sammen med forskere fra lærerutdanningen. Målet med disse prosjektene er å bygge en bru mellom skolene og lærerutdanninga, mellom praksis og teori.

Ingrid Stenøien. Foto
Ingrid Stenøien, leder for Universitetsskolene i Trondheim. Foto: Privat

– På denne måten veves kunnskap fra praksisfeltet sammen med kunnskap fra forskningsfeltet i selve forskningsprosessen og resulterer i ny praksisnær og forskningsbasert kunnskap. Utvikling av skole- og lærerutdanning er to sider av samme sak, og de samskapte prosjektene viser tydelig hvordan dette henger sammen, sier leder for USSiT, Ingrid Stenøien.

Stenøien forteller videre at dette samarbeidet viser at partene får bedre kjennskap og forståelse for hverandres hverdag og praksis.

Samarbeider på tvers av skoler og trinn

Johnny Forsbakk er lærer i teknologi og industrifag (TP) ved Charlottenlund videregående skole. Han er involvert i et prosjekt, der de samarbeider med Charlottenlund ungdomsskole, der de forsker på hvordan man kan anvende fremtidsrettede teknologier for å rekruttere til TP. I dette prosjektet får en gruppe ungdomsskoleelever hospitere hos TP på Vg1 gjentatte ganger gjennom hele ungdomsskolen. Elevene får prøve seg på praktiske arbeidsoppgaver på verkstedet, slik at de får et innblikk i hva man lærer på denne studieretningen.

– Det vi har oppnådd, er at ungdomsskolen har fått et større innblikk i fagene og vi på videregående har lært litt mer om hvordan vi kan ta imot ungdomsskoleelever som ønsker å prøve seg i våre fag, forteller Forsbakk.

Lærer og elev på verksted med store maskiner. Foto
Johnny Forsbakk, lærer ved Charlottenlund videregående skole. Foto: Elin Iversen/NTNU

Flere av deres elever har begynt på TP på grunn av at de fikk delta på hospiteringsordningen da de gikk på ungdomsskolen.

Resultatene av dette prosjektet kan gi ny og større innsikt i hvordan lærere kan samarbeide på tvers av trinn og skoler for å hjelpe ungdommer til å velge rett utdanning.

Styrket samhandling

I tillegg til forsknings- og utviklingsprosjektene har USSiT flere ph.d.-stipendiater, der to stykker har fullført deres doktorgrader. En av disse er Gro Marte Strand som forsket på hvordan overgangen til ungdomstrinnet oppleves, og hvilke perspektiver elever, foresatte, lærere og ledere sitte med. At kommunen og konkrete skoler viste interesse for studien hennes, styrket prosjektets betydning. I tillegg så gjorde det å høre innunder USSiT-paraplyen at studien ble kjent for praksisfeltet og beslutningstagere.

Gro Marte Strand. Foto
Førsteamanuensis Gro Marte Strand. Foto: Elin Iversen/NTNU

– Jeg har blant annet fått muligheten til å fortelle litt om prosjektet for daværende statsråd Jan Tore Sanner, det hadde jeg nok ikke fått muligheten til om jeg ikke hadde vært tilknytta USSiT, forteller Gro Marte Strand, som i dag er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning.

I etterkant har resultatene fra hennes studie bidratt i kommunens arbeid med «Plan og rutiner for gode overganger mellom barne- og ungdomsskole i Trondheimsskolen» (vedtatt i Bystyret høsten 2020).

For å styrke samhandlingen mellom universitetsskolene og universitetet, så har USSiT i tillegg etablert en universitetslektorstilling. Det vil si at vedkommende har undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid både ved lærerutdanninga og ved Charlottenlund videregående skole. Yvonne Albrigtsen, som har stillingen, forteller at denne stillingen gir henne muligheten til å både være tett på teorifeltet og praksisfeltet.

Yvonne Albrigsted. Foto
Universitetslektor Yvonne Albrigtsen. Foto: Elin Iversen/NTNU

– Jeg får tid til å utforske faglige spørsmål, både sammen med et mangfold av dyktige kollegaer, og på egenhånd med «egne» elever i klasserommet og sammen med studenter i undervisning og praksis. Jeg får være en del av flere spennende fagmiljøer, og i dette spennet oppdager jeg nye sammenhenger, ser didaktiske muligheter og får kjennskap til flere skoleslag og praksisfelt, forteller Albrigtsen.

Nå jobber hun blant annet med et novelleprosjekt der lærere ved Charlottenlund videregående skole, masterstudenter og forskere fra NTNU er involvert. Dette samarbeidet har gitt økt kompetanse til de involverte og nye erfaringer.

Kommunikasjon, Institutt for lærerutdanning, NTNU