I Midt-Norge er det fire institusjoner som kvalifiserer til å undervise i musikk i skole, samfunn og barnehage; Institutt for lærerutdanning (ILU) og Institutt for musikk (IMU) ved NTNU, Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) og Nord universitet (NORD), campus Levanger. I mai 2018 møttes vi, en fra hver av disse institusjonen fordi vi hadde lyst til å styrke samarbeidet om musikkpedagogisk forskning; Elin Angelo fra ILU, Wenche Waagen fa IMU, Jens Knigge fra NORD og Morten Sæther fra DMMH.

Fire personer sitter rundt et bord og har et møte. Foto

Før sommerferien samme år sendte vi en e-post til våre ulike musikkolleger, med informasjon om ideen og med invitasjon til en første workshop i september. På workshopen deltok ialt 25 musikkansatte fra ILU/IMU/DMMH/NORD. Vi bestemte at vi blant annet ville jobbe frem mot en felles antologi, og at vi i forbindelse med det ville møtes til fire samlinger i løpet av 2019–2020. Tilsammen ble det skissert rundt 20 enkeltprosjekter som kunne utvikles til bidrag i antologien. I etterkant av denne workshopen opprettet vi en egen nettside under NTNUs forskningssider, med informasjon om nettverket, intensjoner, arbeider i prosess og deltakere.

16 mennesker som sitter i et klasserom. Foto

Forskningsgruppen MusTed blir etablert

I etterkant av den første workshop sendte alle deltakere inn et kort abstract om sitt/sine prosjekter. Disse abstractene ble samlet og delt med alle deltakere. En stor andel av de skisserte prosjektene omhandlet musikk og teknologi i utdanning, og ut fra dette ble forskningsgruppen «Musikkteknologi i didaktisk praksis» (MusTed) etablert, med Øyvind Johan Eiksund (ILU, NTNU) som leder.

Høsten 2018 søkte MiU interne forskningsmidler for blant annet å kunne invitere til seminarer med innleide gjesteforelesere/responsgivere. De to første MiU-seminarene ble dedikert MusTed-tematikken, og ble gjennomført i desember 2018 og februar 2019. I desember med gjesteforeleser professor Jan-Olof Gullö (Kungliga Musikhögskolan i Stockholm), og i februar 2019 med professor Petter Dyndahl (Høgskolen i Innlandet) som gjest. Totalt har MiU gjennomført 16 slike seminarer med innholdet:

  • gjesteforelesning om et forespurt emne
  • presentasjoner av og respons/diskusjon rundt tre MiU-prosjekter i prosess.

For å kunne forberede respons har alle gjesteforelesere fått tilsendt tekster som skal presenteres ca. to uker før seminaret. Alle seminarer er også lagt ut på Innsida, med åpen invitasjon til ansatte og studenter.

Jan Olof Gullö. foto
Professor Jan-Olof Gullö fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Forskningsgruppen KiS blir etablert

Et annet emne som flere av abstraktene fra første workshop konsentrerte seg rundt var ulike typer samarbeid. For eksempel samarbeid mellom musikkfag og andre fag i skole og lærerutdanning, eller samarbeid mellom skoleslag som kulturskole og grunnskole. Dette ga bakgrunn for en seminarrekke med andre gjesteforelesere og tematikker. Blant annet gjennomførte vi i januar 2019 et seminar knyttet til det store prosjektet Jedem Kind ein Instrument (samarbeid kulturskole/grunnskole) i Tyskland. Dette seminaret ble finansiert og organisert av NORD. I mars 2019 gjennomførte vi sammen med en kunstfaglig forskergruppe ved DMMH et seminar om kunstpedagogikk i spennet mellom profesjon, håndverk og kunst. Professor Øivind Varkøy (Norges musikkhøgskole), var her invitert gjesteforeleser og responsgiver og DMMH finansierte og organiserte seminaret. I september 2019 var professor Monica Lindgren (Göteborgs Universitet), gjesteforeleser og responsgiver for et MiU-seminar ved ILU, knyttet til det svenske ‘Kulturskoleklivet’ (samarbeid mellom kulturskole og høyere utdanningsinstitusjoner). Vi hadde også et seminar med professor Helene Illeris (Universitetet i Agder) som gjesteforeleser og responsgiver. Dette seminaret handlet om estetisk tilnærming til læring og bærekraftig didaktikk.

Monica Lindgren. foto
Professor Monica Lindgren fra Göteborgs Universitet

Tematikken rundt musikk/kunstfag og samarbeid førte videre til at forskningsgruppen «Kunstutdanning i samarbeid» (KiS) ble etablert, med Bjørn-Terje Bandlien (ILU, NTNU) som leder.

Høyere utdanning som kontekst for musikkpedagogisk forskning

Et tredje tema som de ulike MiU-prosjektene kretset rundt var høyere utdanning. For eksempel om hva de ulike fagene har for navn ved våre ulike institusjoner, hva slags stillingsbenevnelser vi har, hvilke innhold utdanningene bærer, hva som kan regnes som forskning, og hva som kan regnes som utøving. Problemstillinger knyttet til høyere utdanning ble også bakgrunn for mange temaer i rekken av MiU-seminarer. For eksempel gjennomførte vi i juni 2019 et seminar om multimodal publisering, og vi inviterte til flere seminarer som spesifikt handler om forskning i musikk/pedagogisk sammenheng. Blant annet et seminar med professor Anne Niessen (Musikhochschule Köln) med grounded theory som tema, et seminar med professor emerita Anna-Lena Østern (NTNU) om Ricoeur og narrativ forskning og et seminar med førsteamanuensis Mari-Ann Letnes (NTNU) om forskningsgjennomgang.

Anne Niessen. Foto
Professor Anne Niessen fra Musikhochschule Köln

I oktober 2019 gjennomførte vi også et seminar om ‘musikalitet’, et emne som er relevant for alle som arbeider med musikk. Ved dette seminaret var det professor Jens Knigge (NORD) som var foreleser og responsgiver. Kunstnerisk forskning, og veiledning og vurdering av kunstnerisk forskning var et annet emne mange var opptatt av. Dette tematiserte vi gjennom en lesegruppe knyttet til boken ‘Acts of Creation’ – der både MiU-deltakere og ansatte fra kunst & håndverksgruppen på ILU deltok. På det første seminaret med denne lesegruppen presenterte hver av oss kort ulike kapitler i boken, før vi diskuterte felles og forskjellige utfordringer og løsninger. På det andre seminaret hadde vi invitert professor Karin Johansson (Lund Universite)t og en av forfatterne av boken, som gjesteforeleser og for å gi respons på tre prosjekter i prosess.

MiU-gruppen ekspanderte etterhvert ganske kraftig fra gruppen som møttes til første workshop i september 2018. Det ble behov for flere undergrupper, og det var også behov for å tematisere andre ting enn kun forskning. Ved MiU-seminaret i mars i 2019 presenterte vi for eksempel våre ulike masterprogram i musikk, ved ILU, IMU, NORD og DMMH, og vi tematiserte også det å lede forskningsgrupper og skrivearbeider. Dette var sentrale emner i utviklingen av MiU.

Antologien som ble til en skriftserie

Det ble fort klart at skrivearbeidene som var i gang sprengte alle grenser for hva en antologi kunne omfatte. I dialog med Cappelen Damm Akademisk bestemte vi dermed å opprette en vitenskapelig og open access skriftserie: «MusPed:Research». I denne skriftserien er første antologi publisert, med bakgrunn i forskningsgruppen MusTed. Denne antologien har tittelen Music Technology in Education – Channeling and Challenging Perspectives, er redigert av Øyvind Johan Eiksund, Elin Angelo og Jens Knigge, og inneholder mange av arbeidene som ble skissert ved oppstarten av MiU. I tillegg til egne antologier fra gruppene knyttet til Kunstutdanning i samarbeid (red: Bjørn Terje Bandlien, Elin Angelo, Ingvild O. Olaussen og Mari-Ann Letnes) og til Higher Education as Context for Music Pedagogy Research (red: Elin Angelo, Jens Knigge, Morten Sæther og Wenche Waagen) er også en antologi om Samsang gjennom livsløpet (red: Regine Vesterlid Strøm og Øyvind Johan Eiksund) i prosess. Sang var også et emne mange av de først skisserte MiU-prosjektene kretset rundt, noe som blant annet er medvirkende til den digitale konferansen Vocing Dialogues, ved NORD 26 november 2020. I tillegg til disse fire antologiene har skriftserien også antologien Views on Early Music as Representation—Invitations, Congruity, Performance i gang (red: Robin Rolfhamre og Elin Angelo), med utgangspunkt i en forskningsgruppe ved Universitetet i Agder. Med «MusPed:Research» etablert ligger det åpen invitasjon til stadig nye ideer og forslag til antologier i og om musikkpedagogisk forskning.

Konferansedeltakelse

Vi har deltatt på mange internasjonale konferanser etter at MiU ble etablert, og presentert paper fra flere av prosjektene som ble skissert på den første workshopen i september 2018.

Blant annet deltok flere MiU-forskere på konferansen Knowing Music – Musical Knowing. Cross disicplinary dialogues on epistemologies, ved IMU/Grieg Research School, oktober 2018. Mange av oss deltok også på konferansen Cutting Edge Kulturskole, som i 2019 ble avholdt ved UiT i Tromsø. Videre har mange fra MiU deltatt på de to konferansene i Nordic Network for Research in Music Education (NNRME) som har vært siden MiU ble etablert – i Stockholm i 2019, og i København mars 2020.

I 2021 arrangerer NTNU, v/MiU og MusTed, den første NNRME-konferansen i Trondheim, og den første digitale NNRME-konferansen. Denne konferansen har tittelen Quality in Music Education Practice and Research, og er muliggjort av arbeidet vi har gjort i MiU gjennom årene 2018–2020.

Disputaser, midtveis- og sluttseminarer

Fra vi startet høsten 2018 har flere av deltakerne i MiU-disputert, og hatt sluttseminarer og midtveisseminarer som del av ph.d.-løp. Disse hendelsene har vært informert om og invitert til gjennom MiU. Mange har deltatt, både på de fysiske hendelsene, og på det som ble digitalt etter mars 2020, og disse hendelsene har også vært felles referansepunkter i nettverket.

MiU – videre

Prosjektperioden for MiU var 2018–2020. Planen var fire samlinger og en antologi. Forskningsnettverket ble mange ganger større, sterkere og mer handlingskraftig enn hva vi hadde den ringeste idé om. De fire samlingene ble til 16, og den ene antologien ble til en etablert skriftserie med fem antologier utgitt/i utgivelse. I den første utgitte antologien finnes et kapittel som beskriver etableringen av MiU og samlingene vi har hatt. Nye ideer til felles prosjekter og større forskningssøknader er igang, og nettverket vil blant fortsette gjennom årlige konferanser. Med MiU er det lagt et sterkt grunnlag for videre samarbeid om musikkpedagogisk utdanning og forskning i Midt-Norge.

Elin Angelo. foto
Elin Angelo
Professor i musikkpedagogikk ved NTNU | Nettside

Elin Angelo er professor i musikkpedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.