Institutt for lærerutdanning ved NTNU har fått 22 millioner til digitalisering av grunnskolelærerutdanningen.

I en digital tidsalder er kunnskap om og ferdigheter i bruk av digital teknologi en sentral del av elevers og studenters danningsprosess. Prosjektet DigGiLU skal legge til rette for en varig styrking av digitale kompetanse hos lærerutdanningens ulike aktører.

Dersom fremtidens lærere skal kunne legge til rette for elevers digitale danning i tråd med fremtidige utfordringer der kunnskap og kompetanse stadig får større betydning, må digital kompetanse inngå som en naturlig og sømløs del av lærerprofesjonen, lærerutdanningen og videreutdanning av lærere.
DigGiLU har som mål å legge til rette for en massiv digital satsning på tvers av grunnskolelærerutdanningen spesielt og hele Institutt for lærerutdanning generelt. Med DigGiLU ønsker vi å legge til rette for endring av instituttets undervisningspraksis på campus og i praksisskoler gjennom å prøve ut og revidere program og emneplaner samt endre våre vurderingsformer og eksamen.

Styrke digital kompetanse

Lærerutdanningenes håndtering av hvordan studentene tilegner seg digital kompetanse foregår primært ved at digital teknologi tas i bruk i den pedagogiske praksisen ved lærestedet. Ved at fagansatte modellerer bruken av digitale verktøy i læringsarbeidet, vil studentene lære om pedagogiske og didaktiske muligheter, og de fagansatte vil fremstå som viktige rollemodeller i lærerprofesjonen. Dette er en praksis som finnes ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, men den fremstår sporadisk og lite helhetlig forankret i lærerutdanningenes programplaner gjennom viktige komponenter som emners læringsutbyttebeskrivelser, litteratur, arbeidskrav og vurdering samt gjennomføring av studentenes praksisperioder ute i praksisskolene.
Ved Institutt for lærerutdanning finnes det flere entusiaster som brenner for å inkludere digital teknologi som en del av sin undervisningspraksis og studenters læringsrom. Entusiaster er viktige fordi de er ivrige med å prøve ut nye teknologier og metoder, og vise hva som er mulig. Samtidig vet vi at entusiaster i liten grad skaper bærekraftig utvikling i en organisasjon. Vi vet også at det å plante teknologi i et fagmiljø og å gi fagpersoner kortere kurs individuelt, heller ikke gir bærekraftig utvikling i organisasjonen. Det som derimot skaper varig endring, er systematisk arbeid med utvikling over tid. Dette har vi tenkt å gjøre noe med gjennom DigGiLU.
DigGiLUs overordnede mål er å styrke den digitale kompetansen som lærerstudentene trenger i sin fremtidige yrkesutøvelse som lærere, samt å styrke digital kompetanse i de profesjonelle felleskapene i skolen gjennom videreutdanningstilbudet for lærere. For å få til dette trenger vi en endring av praksis av lærerutdanningen ved NTNU.

Prøve ut og tenke nytt

DigGiLU har en varighet på tre år fordelt over seks semester og prosjektet inneholder fem ulike kategorier med aktiviteter.
Disse er:
  • kompetanseheving i fagseksjonene
  • implementering og utprøving av pedagogisk bruk av digital teknologi
  • erfaringsdeling
  • revidering av program- og emneplaner
  • nasjonal sluttkonferanse for spredning av erfaringer til andre utdanningsinstitusjoner
Gjennom disse fem aktivitetskategoriene ønsker vi å utvikle og å dele kunnskaper om hvordan nye teknologier og digitale tjenester kan bidra til å øke kvaliteten på undervisning og læring. Gjennom kompetanseheving og utprøving samt erfaringsdeling og revidering av program- og emneplaner legger vi opp til et prosjekt som handler om å prøve ut og tenke nytt om undervisning og læring.

Utnytte ny teknologi

For oss handler god undervisning om solide fagkunnskaper, kunnskaper om hvordan læring skjer, hvordan læreprosesser organiseres og hvordan kompetanse vurderes. Å legge til rette for variasjon og tilpasning i utvikling av studentenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger i faglige og relevante kontekster er sentrale komponenter i god undervisning. Dette innebærer også å utnytte nye teknologier og digitale tjenester til å fremme samarbeid og læring tilpasset det digitaliserte samfunnet som studenter, fremtidige lærere og elever er en del av.
Endring av måten vi underviser og tilrettelegger for læreprosesser krever motivasjon, inspirasjon, oppmerksomhet og ikke minst tid. Dersom lærerutdanningen ved NTNU skal utvikle forståelser og praksiser i undervisning ved grunnskolelærerutdanningen og videreutdanning for lærere, er det nødvendig å samarbeide systematisk over tid. DigGiLU er et utviklingsprosjekt som skal bidra til at NTNU når sine strategiske ambisjoner om at all utdanning skal være preget av faglig og pedagogisk kvalitet på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, og legge til rette for systematisk kompetanseutvikling.
Fredrik Mørk Røkenes
Fredrik Mørk Røkenes
Førsteamanuensis ved NTNU | Nettside

Engelsk fagdidaktikk, lærerstudenters digitale kompetanseutvikling

Mari-Ann Letnes
Førsteamanuensis ved NTNU | Nettside

Mari-Ann Letnes er førsteamanuensis i pedagogikk og kunst og håndverk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.