Cyber-Physical Systems Laboratory at NTNU in Ålesund, Norway

SoftICE presenting pedagogical research at STEM-conference

By on 18 March 2015 in Conferences, Education, Publications, Research with 0 Comments

SoftICE members Hans Georg Schaathun and Robin T. Bye together with first author Welie A. Schaathun will be presenting pedagogical research on “Active Learning Using Microcontrollers (Aktiv læring i Mikrokontrollarar)” at the Norwegian STEM conference in Bergen 18-19 March (MNT-konferansen 2015).
AAUC is also represented with other work, including “Development and Testing of Method to Avoid Quitting in Engineering Education (Utvikling og utprøving av metode for å hindre frafall i ingeniørutdanningene)” and “Student-Active Research in the Course Real-Time Computer Engineering (Studentaktiv forskning i emnet Sanntids datateknikk)“.
Abstract of our paper (in Norwegian only):
Aktiv læring har vore ein viktig trend i utdanningssektoren i lang tid med både klassiske og moderne proponentar. I praksis er det likevel ikkje uvanleg at aktiv læring vert sekundær til tradisjonelle førelesingar og andre former for passiv formidling. Då er det studentane som har ansvaret for å aktivisera seg sjølve, og ikkje alle klarer det like bra.
I samband med ny rammeplan for ingeniørutdanninga frå 2012 har me ved HiÅ lagt om fleire emne for å framheva og støtta opp under aktiv læring som den primære pedagogiske metoden, m.a. i programemnet Mikrokontrollarar for programområda data og elektro, der læringsmåla omfattar både elektronikk og programmering. Eit hovudelement har vore å setja studentane i gang med praktiske øvingar, og bruka røynslene derifrå som grunnlag for vidare teorilæring.
For å evaluera læringsaktivitetane, har me brukt kvalitativ, samfunnsvitskapleg
forskingsmetode, som har gjeve ei langt djupare analyse enn det som er mogleg gjennom det ordinære kvalitetssikringsarbeidet. Datamaterialet er hovudsakleg fokusgrupper med studentar, men omfattar òg lærarintervju.
Det er tydeleg at aktiv læring og praktisk labarbeid skaper både trivsel og god læring. Det er derimot like tydeleg at det ikkje fungerer optimalt. Studentane peiker på ein verdifull vekselverknad mellom førelesing og lab, og denne kan ein truleg utnytta betre. Mange studentar klagar òg over at læringsutbytet er for lite samanlikna med arbeidsmengda. Desse to observasjonane ser me i samanheng med generell teori frå litteraturen og drøftar moglege forbetringar.

My name is Robin T. Bye and I am an associate professor in automation engineering at NTNU in Ålesund, Norway. In addition to teaching and supervision, I am the head of the Cyber-Physical Systems Lab. My research interests belong to the broad areas of cybernetics, artificial intelligence, neuroengineering, and education.

Tags: , , , ,

About the Author

About the Author: My name is Robin T. Bye and I am an associate professor in automation engineering at NTNU in Ålesund, Norway. In addition to teaching and supervision, I am the head of the Cyber-Physical Systems Lab. My research interests belong to the broad areas of cybernetics, artificial intelligence, neuroengineering, and education. .

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top