Elevsamtalens mellomkroppslige, relasjonelle og eksistensielle dimensjon

En lærers opplevelse av planlagte elevsamtaler i grunnskolen i dialog med kroppslige, relasjonelle og eksistensielle teoretiske perspektiver.

Authors

  • Gro Hellesnes NTNU Norwegian University of Science and Technology

Keywords:

Elevsamtale, embodied pedagogy, mellomkroppslighet, relasjonskompetanse, fenomenologisk fortolkende metode

Abstract

Denne artikkelen har til hensikt å
undersøke læreres opplevelse av de
planlagte samtalene med elevene,
såkalte elevsamtaler. Ved bruk
av fenomenologisk fortolkende
metode har det med utgangspunkt i
problemstillingen Hvilke dimensjoner
ved elevsamtalen trer fram som særlig
betydningsfulle i en lærers opplevelse
av slike samtaler? blitt gjennomført
dybdeintervju med en lærer på
mellomtrinnet ved en middels stor
norsk skole. Analysen og fortolkningen
har åpnet for teori knyttet til embodied
pedagogy og begrepene intercorporeality
og interaffectivity, relasjonskompetanse,
gjensidighet og eksistensielt møte.
Diskusjon og konklusjon argumenterer
for at forberedte elever og fysisk nærhet
mellom lærer og elev under de planlagte
og strukturerte elevsamtalene, legger
til rette for opplevelse av større grad av
symmetri og gjensidighet i relasjonen.

http://dx.doi.org/10.18862/ps.2019.503.1

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Gro Hellesnes, NTNU Norwegian University of Science and Technology

Gro Hellesnes er universitetslektor ved
Institutt for lærerutdanning, NTNU,
hvor hun underviser i pedagogikk.
I tillegg har hun fagansvar og emneansvar
innen praksisstudiene ved grunnskolelærerutdanningen,
samt ansvar for
de vanskelige samtalene knyttet til praksis.
Hun er utdannet allmennlærer og har
mange års erfaring fra grunnskolen, i tillegg
til en master i Rådgivningsvitenskap. I
sitt vitenskapelige arbeid er hun medlem
av to forskningsgrupper med fokus på
henholdsvis kroppslig læring og kunnskap
om barn og unges livskvalitet i skole
og oppvekst (BULKIS). I sistnevnte
forskningsgruppe arbeider hun for tiden
på en artikkel knyttet til forståelser av det
gode i oppvekst og ungdomsliv.

Downloads

Published

2020-06-15