Hvordan kan spillbasert læring bidra til et trygt engasjerende læringsmiljø for nye studenter?

Authors

  • Carina Johansson Nyvoll Høyskolen Kristiania

Abstract

I denne studien ser jeg på hvordan analogt spill kan brukes for nye studenter i høyere utdannelse for å gjøre starten enklere og skape en trygg arena for selvregulert læring. Høsten 2022 ble det innført et nytt pedagogisk læringsdesign ved Høyskolen Kristiania i emnet Serviceledelse (7,5sp), som er et fag på første studieår i blant annet bachelor i ledelse og servicestrategi og årstudium i serviceledelse. Det analoge spillet «Bli en bedre serviceleder» ble en ny del i læringsdesignet for faget. Spillaktivitetene foregikk i hver økt og baserte seg på de ulike temaene fra pensum. Det ble benyttet et kvalitativt forskningsdesign i undersøkelsen. Det ble foretatt uformelle intervjuer med studentene underveis, der de ble spurt om opplevelsen av spillaktivitetene og hvordan de følte det bidro til læring. Det ble også foretatt observasjoner av undervisere og studentassistenter. Ved oppstart av emnet høsten 2022 ble det gjort en kartlegging, /spørreundersøkelse i forkant av gjennomføringen av spillet. Spørsmålene kartla  hvordan studentene tenkte de ville lære best og hvor trygge de følte de var på å ta ordet i en ny klassesammensetning. Erfaringene med spillet og resultatene av undersøkelsene viser at analogt spill skaper tilhørighet og et trygt læringsmiljø for utvikling av studentenes selvregulering gjennom å skape en arena for å diskutere fag sammen og lære av hverandre.  De som hadde deltatt på spillerundene rapporterte at de hadde blitt kjent med fler i klassen, de hadde blitt tryggere i klassemiljøet, de følte at spillet bidro til bredere læring, og de ble tryggere på å ta ordet. Ved å bli kjent med fler i klassen fant de også ut hvem de jobbet godt med, noe som skapte læringsgrupper på tvers også i andre fag, med andre ord, en kultur der studentene tok et bredere ansvar for egen læring. Læring for videre utvikling er at man må investere mer tid  til introduksjonen for å bli tydeligere på formålet og prosessen så man får med alle.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2023-04-20