Evaluering av undervisningsopplegg i arbeidsmiljø og konflikthåndtering

Authors

  • Tove Kristin Greaker NTNU
  • Beate André NTNU

Abstract

Sykepleiestudenter vil oppleve konfliktfylte situasjoner både i studiesammenheng og i sitt videre yrke som utdannet sykepleier. Det synes være av sentral verdi at studentene gis opplæring i tema som innbefatter både arbeidsmiljø, ledelse, konflikter og konflikthåndtering.
Som del av utdanning i NTNU bachelor sykepleie 3. årsenhet inngår tema ledelse, arbeidsmiljø, konflikt og konflikthåndtering. Tema er sentralt for sykepleiestudenter i videre yrkessammenheng. Det er utviklet et undervisningsopplegg hvor studentene får forelesning innen tema arbeidsmiljø og konflikt og konflikthåndtering. I tillegg skal studentene jobbe med en situasjonsbeskrivelse inkludert rollespill og diskusjon i basisgrupper i etterkant av forelesningene.
Et viktig spørsmål er imidlertid hvordan man på pedagogisk måte kan legge til rette for god læring innen dette viktige tema. Spørsmål knyttet til hva som er gode teoretiske og praktiske tilnærminger, er ofte reist i akademisk utdanning av studenter. Aktive læringsprosesser står sentralt.
Intensjonen med denne fagartikkelen er å innhente tilbakemelding for å få øket og bedre innsikt i og kunnskap om hvilke faktorer som er viktige for studenters læring knyttet til de pedagogiske tilnærmingene som er anvendt i forhold til dette tema.
Som del av en kontinuerlig pedagogisk kvalitetsforbedring er undervisningsopplegget nå evaluert av studenter, og de ansatte basisgruppelærere som tok del i studentenes diskusjon og refleksjon i basisgruppearbeidet. Som evalueringsverktøy ble det anvendt «3-5 minutters» evalueringslapper hvor det var laget åpne bokser med mulighet for å formidle sine egne positive og negative erfaringer og opplevelser med undervisningsopplegget. Deltakerne fikk også mulighet til å komme med endringsforslag til undervisningen. Evalueringen inkluderte tilbakemelding fra 143 studenter (81%) samt 4 ansatte (50%). Tilbakemeldingene ble systematisk sortert og kategorisert inspirert av Malterud`s tekstanalyse. Resultatene viser at forelesninger beskrives som lærerike om foreleser er engasjert, strukturert samt evner å formidle kunnskap om tema. Aktiv diskusjon og refleksjon i basisgrupper hvor studentene kjenner seg trygge, ser ut til å ha læringsverdi. Bruk av rollespill oppleves forskjellig. Ulike pedagogiske tilnærminger ser ut til å være positivt for måloppnåelse av læringsutbytte. Studentene opplevde undervisningsopplegget som eksamensrelevant og sentralt for videre yrkespraksis.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Tove Kristin Greaker, NTNU

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Beate André, NTNU

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Downloads

Published

2020-11-23