Hvordan skape meningsfulle sammenhenger ved hjelp av casebasert læring?

Authors

  • Cecilie Torvik Politihøgskolen
  • Trond Kyrre Simensen Politihøgskolen
  • Michelle Storakeren Politihøgskolen
  • Philip Christopher Tolloczko Politihøgskolen

Abstract

Forebyggende politiarbeid handler om å være i forkant og forhindre kriminalitet og uønskede hendelser. Da politiutdanningen skulle revideres 2018-2019 fikk dette fagområdet en betydelig større plass i rammeplanen. Dette gav faglærerne en anledning til å tenke nytt rundt hele undervisningsopplegget. Spørsmålet faglærerne da stilte seg var; hvordan kan politistudentene lære forebyggende politiarbeid som gir en bedre sammenheng mellom teori og praksis? I flere evalueringer har studentene påpekt at det har vært for mye fokus på teori og at koblingen til praksis har vært for svak. Dette var perspektiver som faglærerne ønsket å utvikle i det nye emnet. Kort skissert utviklet faglærerne en egenprodusert dokumentar om kriminalitetsutfordringer i den fiktive byen «Vallevik». Historien la utgangspunktet for studentaktive læringsaktiviteter med og uten digitale virkemidler og aktiv bruk av underveisvurdering.  Hovedtanken bak det pedagogiske læringsdesignet var casebasert læring. Studenten skulle begrunne og foreslå forebyggende tiltak for å forebygge kriminalitetsutfordringene. De fikk tre ulike underveisvurderinger på sine løsningsforslag; veiledning fra faglærer, medstudentrespons og egenvurdering. Studentene fikk også utdelt eksamensoppgaven, sammen med vurderingskriteriene første undervisningstime. Tanken var at studentene både skulle jobbe med eksamensoppgaven under semesteret opp mot eksamen, samt at de også skulle få øvet seg på eksamensformen før eksamen. Læringsdesignet skulle favne tre elementer. For det første en bedre sammenheng mellom teori og praksis i emnet. For det andre en åpenhet rundt eksamensoppgaven og vurderingskriteriene, og for det tredje en systematisk anvendelse av underveisvurderinger for fremme læring og metarefleksjon over egen læring hos studentene, og dermed legge til rette for dybdelæring. Ved å gjøre eksamensoppgaven kjent allerede første undervisningstime la både valg av vurderingsform og de tre tilbakemeldingene på studentenes arbeid opp til at den avsluttende vurderingen skulle forsterke studentenes læring. Oppsummert har man lykkes med læringsdesignets intensjoner. Men det er også noen utfordringer som det må jobbes mer med skal man lykkes i enda større grad. Dette gjelder særlig studentens behov for en oppbygging av en tilbakemeldingskompetanse, og et økt fokus på dette hos alle faglærere i utdanningen.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-04-28