Læringsutbytte i tverrfaglig problembasert undervisningsopplegg i planleggingsfag

Authors

  • Elin Børrud Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Terje Holsen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Lillin Knudtzon Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Abstract

Artikkelen beskriver og diskuterer erfaringer med tverrfaglig problembaserte undervisningsopplegg for studier innen planlegging av byutvikling. I profesjonsutdanninger som byplanlegging, landskapsarkitektur og eiendomsutvikling vil en vesentlig del av opplæringen bestå av å utforske mulige løsninger på problemstillinger hentet fra virkelighetsnære case. I slike undervisningsopplegg kan ikke studentene lene seg på et gitt pensum eller innlærte metoder og teknikker, men innta en søkende og utforskende tilnærming og uten forventning om en lineær og forutsigbar læringsprosess. De mest designorienterte profesjonsutdanningene som arkitektur og landskapsarkitektur har lang erfaring med problembasert læring i studioundervisning, men uten det tverrfaglige møtet med andre profesjoner. Erfaringer fra tverrfaglig problembasert undervisningsopplegg på tvers av ulike studieprogram, er at studentene oppgir at det gir stort læringsutbytte ved å arbeide i tverrfaglige team, men at det problembaserte og åpne undervisningsopplegget, er krevende, dels frustrerende og uvant for mange. Med dette utgangspunktet gjennomførte vi en følgeforskning av to likeartede emner for å få mer systematisk kunnskap om hvordan studentene lærer og hvilke undervisnings- og læringsaktiviteter som bidrar til størst læringsutbytte. Artikkelen oppsummerer resultatene fra følgeforskningen med noen refleksjoner omkring overføringsverdi.  

 

Søkeord: problembasert læring, gruppearbeid, planlegging, fagdidaktikk, tverrfaglig   

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-04-21