Medstudentrespons

Authors

  • Lisbeth Elvebakk OsloMet-storbyuniversitetet
  • Pål Lundberg OsloMet-storbyuniversitetet
  • Omid Mirmotahari OsloMet-storbyuniversitetet

Abstract

Flere studier peker mot at egenvurdering og hverandrevurdering har stor betydning for læring, og i skrivepedagogikken trekkes særlig skriverens delaktighet i vurderingsprosessen fram som betydningsfullt for skriveutviklingen. Både egenvurdering og hverandrevurdering knyttes til metakognisjon, og i samband med skriving vil det si å kunne innta en kritisk distanse til egen skriving, analysere den og vurdere ulike strategier for å videreutvikle egen tekst både når det gjelder form og innhold. I denne studien undersøker vi å undersøke betydningen av medstudentrespons i forbindelse med studenters skriving av en fagartikkel. Problemstillingen vi utforsker er følgende: Hvordan kan potensialet i medstudentrespons utnyttes?

Studien er gjennomført ved Grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn med studenter som har valgt norsk som studiefag. Funnene peker mot at flertallet av studentene har positive holdninger til og erfaringer med medstudentrespons. De stoler i utgangspunktet på hverandres vurderinger, og de mener arbeidet med medstudentrespons har vært lærerikt. Likevel peker mange studenter på svakheter ved den responsen de har mottatt og mener de lærer mer av å gi enn å motta respons.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-04-17