1. januar 2017 fikk NTNU en samlet lærerutdanning. Institutt for lærerutdanning utdanner lærere for hele skoleløpet, 1.–13. trinn, innen et bredt spekter av skole- og yrkesfag. Læreryrket utøves ulikt gjennom det 13-årige skoleløpet fordi elevene blir eldre og læringsmålene dermed endrer seg. Det reflekteres i de ulike lærerutdanningene, og det må den kommende studenten vurdere for å finne ut hvilken lærerutdanning som er mest interessant for seg. Forskningen viser at for eleven er de første årene i skolen viktigst. Manglende læring i disse årene er vanskelig å hente inn på et senere tidspunkt. Det er i løpet av disse årene elevene skal opparbeide seg basisferdigheter i lesing, skriving og regning, som er ferdigheter som er nødvendig for all senere læring.

5-årig grunnskolelærerutdanning

Fra høsten 2017 blir grunnskolelærerutdanningen et 5-årig masterstudium. Hovedårsaken til endringen er en erkjennelse av at alle lærere i norsk skole må ha større grad av faglig fordypning og kunnskap. Det framtidige læreryrket er et kompetanseyrke som krever solide teoretiske og profesjonsfaglige kunnskaper. Det er et yrke som vil kreve kontinuerlig utvikling, og utdanning på masternivå gir de nødvendige verktøyene til å møte framtidige endringer.

Den nye grunnskolelærerutdanningen kombinerer det faglige, fagdidaktiske og pedagogiske med praksiserfaring gjennom hele studiet. Læreryrket er annerledes og mer krevende når det utøves enn slik det ofte kan oppleves fra en elevs pult. Lærerens jobb kan beskrives på mange måter. Den kan for eksempel forstås som en lederjobb; ledelse av elevenes læringsprosesser. Den kan også forstås som demokratiets garantist; utvikling av samfunnsengasjement, demokratiforståelse og verdiskapingsevne hos framtidens borgere.  Lærerens jobb er den viktigste investeringen i framtidig velstand og demokrati som et samfunn gjør.

Studentene spesialiserer seg i undervisningsfag, og på NTNU er det mulig å spesialisere seg i alle grunnskolens fag. Institutt for lærerutdanning har det største fagmiljøet for lærerutdanning i landet. I tillegg samarbeider vi med andre sterke fagmiljø på NTNU.

Grunnskolelærerutdanningen legger stor vekt på å opparbeide studentenes kompetanse i forsknings- og utviklingsarbeid som er tett knyttet til skolenes utfordringer og endringer. Norsk skole har endret seg i stor grad de siste 10-20 årene, og dermed også lærernes arbeidshverdag. Det er all grunn til å tro at endringene vil fortsette fordi det internasjonale samfunnet må håndtere klimautfordringer, flyktningkriser, ny teknologi og politiske vinder. I tillegg gir digitalisering og ny læringsteknologi muligheter som man ikke hadde tidligere. Dette stiller klare krav til oss som lærerutdannere. Vi må demonstrere og praktisere forskningsbasert og god undervisning ved blant annet å ta i bruk varierte og studieintensive arbeids- og vurderingsformer og bruke ulike digitale verktøy. Det arbeider vi kontinuerlig med å utvikle og forbedre.

Tegninger av Lærerbygget på Kalvskinnet
SAMLET I SENTRUM: Tegninger av det nye lærerbygget på Kalvskinnet som er under oppføring. Klikk på bildet for fakta om lærerbygget.

Samlokalisering i 2018

NTNU gir en komplett utdanning for all kompetanse som kreves i grunnskolen og den videregående skolen. Fra 2018 samlokaliseres Institutt for lærerutdanning i sentrum av Trondheim og får nær tilgang på byens mange læringsarenaer. En felles campus gir gode muligheter for alle lærerstudenter til å se hele utdanningsløpet fra 1. til 13. trinn i sammenheng. Norge trenger lærere som samarbeider godt, som ser sammenhengene mellom utdanningene, og som har forståelse for helhetsbildet i norsk skole.

 

Torberg Falch
Torberg Falch
Instituttleder ved NTNU

Institutt for lærerutdanning