Noen ganger er det ikke lett å være forsker. Vi har forsket på sjalusi i mange år, men vi har bare hatt muligheten til å undersøke prosesser hos heterofile – fordi vi har hatt for få deltakere med seksuell minoritetsbakgrunn i studiene våre.

Samtidig har noen hevdet at vi ikke er interessert i seksuelle minoriteter. Det er ikke tilfellet, verken faglig eller politisk. Nå søker vi derfor etter forsøkspersoner som identifiserer seg som LHBT, altså lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Vi håper du vil delta i studien vår!

Viktig med forskningsbasert rosa kompetanse

Gjennom forskningsprosjektet skal vi studere reaksjoner på utroskap hos seksuelle minoriteter (LHBT-personer) i Norge. Vi skal undersøke forskjeller mellom ulike grupper, ut fra biologisk kjønn, kjønnsidentitet, sosialt kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Målet med prosjektet er at vi bedre skal kunne forstå individuelle forskjeller i reaksjoner på utroskap.

Gjennom våre tidligere studier vet vi nokså mye om sjalusi hos heteroseksuelle, men tilsvarende studier er til nå ikke gjennomført for personer med annen seksuell orientering eller kjønnsuttrykk. Vi vil derfor se om vi kan finne tilsvarende mønstre hos seksuelle minoriteter.

For å delta i forskningsprosjektet, må du fylle ut et elektronisk spørreskjema.

Du vil bli spurt om hvordan du ville reagert i bestemte situasjoner, om seksuell erfaring, seksuelle preferanser, og preferanser for aktiviteter og yrker. Du vil også bli spurt om hvor maskulin og feminin du opplever å være.

Noen av spørsmålene berører følsomme temaer, og noen vil kunne oppleve dette som ubehagelig. Vi anbefaler derfor at alle deltakere sitter i skjermede omgivelser når spørsmålene besvares.

Deltakerne kan ikke identifiseres

Når du svarer på spørreskjemaet, registreres ingen opplysninger som vil gjøre det mulig å identifisere deg. Datamaskinens IP-adresse registreres automatisk, men denne fjernes når dataene overføres, og den vil ikke være tilgjengelig for forskerne. Datamaterialet blir dessuten anonymisert.

Det er helt frivillig å delta i prosjektet, og du kan når som helst trekke deg eller avbryte uten å måtte begrunne dette nærmere.

Alle spørsmål i skjemaet er hentet fra validerte måleinstrumenter og oversatt til norsk. Prosjektet er meldt til personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. Spørsmålene som stilles, er gjennomgått av personer innen LHBT-miljøet med god kunnskap om seksuelle minoriteter.

Portrett av Leif Edward Ottesen Kennair
Leif Edward Ottesen Kennair

Leif Edward Ottesen Kennair er professor ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Portrett av Mons Bendixen
Mons Bendixen

Mons Bendixen er førsteamanuensis ved Institutt for psykologi, NTNU.