NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                           NB møtetidspunkt

universitet                                                                                                 

                   

                                              

                      

S T Y R E T

 

 

har møte torsdag 12. juni 2014, kl. 08.00

 

Møtested: Styrerommet, rom 224,  Hovedbygningen

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 12/14     NTNU Visjonsarbeid. Strategisk grunnlag for videre utvikling av Campus NTNU

                        Notat

 

S-sak 13/14     Virksomhetsrapport 1. tertial 2014

                        Notat

 

S-sak 14/14     Planleggingsrammer og budsjettfordeling for 2015, samt langtidsutsikter

                        Notat

 

S-sak 15/14     Klagesak ordensstraff

                        Notat. U.off. offl. § 13 jfr fvtl. § 13 (1) nr. 1

 

S-sak 16/14     Klage på vedtak om oppsigelse i prøvetid

                        Notat. U.off. offl. § 13 jfr fvtl. § 13 (1) nr. 1

                        Saken ettersendes

 

S-sak  17/14    NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2013

                        Notat

 

S-sak  18/14    Utvikling av studieprogramporteføljen

                        Notat

 

S-sak  19/14    Skikkethetsnemnda  -  Oppnevning av leder

                        Notat

 

S-sak 20/14     Godkjenning av protokoll fra styrets møte 12.06.2014  

 

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak  13/14   Rektors orienteringer

 

O-sak  14/14   Opprettelse av nytt Forskningsetisk utvalg ved NTNU

                        Notat

 

O-sak 15/14    Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner:

                        Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren

                        Brev fra Kunnskapsdepartementet  26.5. 2014

 

 

 

Eventuelt

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag/torsdag 27./28.08. 2014

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret

 

* * * * *