Folkegrupper uten skriftspråk hindres i å ta del i moderniseringen av Vietnam. Databaseverktøyet TypeCraft  fra NTNU tas nå i bruk for å kunne gi barn lærebøker på sine egne morsmål.

Prosjektet Ethnic Minorities Written Language Development  – EM WLD – har sin opprinnelse i Per Frosts masteroppgave i sosialantropologi fra 2012 hvor han satte fokus på folkegruppen cơ tu i Vietnam. Forskningsspørsmålet var å kartlegge bakgrunnen for at denne gruppen på cirka 60000 personer ikke lyktes i å få del moderniseringen av Vietnam, en de såkalte asiatiske tigrene hvor den årlige økonomiske veksten har vært blant de høyeste i verden. Årsaken til etterslepet ble primært knyttet til dårlig læringsutbytte i grunnskolen. Siden cơ tu-førsteklassingene i provinsene Quảng Nam og Thừa Thiên-Huế  i det sentrale høylandet i Vietnam ikke var tospråklige, ble de raskt hengende etter siden undervisningsspråk og lærebøker var på majoritetsspråket vietnamesisk.

Løsningen på problemet var for så vidt enkel, og kan formuleres som et spørsmål: Hvorfor ikke tilby grunnskoleutdanningen på barnas morsmål, cơ tu​? Svaret er todelt: For det første fantes det ikke læremidler på cơ tu. Tilfanget av skriftlig materiale er faktisk så lite at en nærmest kan kalle denne gruppen skriftløs. For det andre tillot ikke vietnamesisk lovgivning at  grunnskoleopplæringen ble gitt  på minoritetsspråk.

Førsteamanuensis Olaf Husby jobber med språkverktøyet TypeCraft sammen med en gruppe forskere fra Vietnam. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes
Førsteamanuensis Olaf Husby jobber med språkverktøyet TypeCraft sammen med en gruppe forskere fra Vietnam. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes

Ethnic Minorities Written Language Development

Etter forhandlinger med vietnamesiske myndigheter og med støtte fra Frost-fondet har saken nå tatt en helt annen vending. Vietnamesiske myndigheter har nå gitt grønt lys til at prosjekt Ethnic Minorities Written Language Development –  EM WLD – kan iverksettes. Prosjektet har finansiert oversettelse av seks bøker som dekker de tre første skoleårene. Arbeidet er utført  av professor Nguyen Huu Hoanh ved  Institute of Linguistics,  Vietnam Academy of Social Sciences . Læremidlene er allerede tatt i bruk, og de første elevene er nå akkurat begynt på andre skoleår. Det er et stort behov for å systematisere språkmaterialet på cơ tu. I første omgang skal skolebøkene danne grunnlag for ordlister og grammatiske beskrivelser av språket. Og her er lenken til Trondheim.

TypeCraft

Databaseverktøyet TypeCraft, som er utviklet av professor Dorothee Beermann ved NTNU, ble funnet å være særlig godt egent for å dokumentere cơ tu. Det er inngått samarbeidsavtaler med Vietnam Academy of Social Sciences i Hanoi, og ledelsen ved det over 50 mann store Institute of Linguistics har i særlig grad omfavnet prosjektet og dokumentasjonsverktøyet som er valgt. Instituttleder Nguyen Van Hiep og nestleder Nguyen Huu Hoanh besøkte i februar 2018 Trondheim med en delegasjon på seks personer, det vil si fire lingvister, en morsmålslærer i cơ tu og en sosialantropolog.

Seminar ved NTNU

I to uker fikk den vietnamesiske delegasjonen under veiledning av Fredrik Sandbakk og Olaf Husby arbeide med å tilegne seg de rutinene som kreves i arbeid med TypeCraft. Det er nå tatt avgjørelser om at verktøyet skal tas i bruk i Vietnam for å skaffe ytterligere dokumentasjon om cơ tu. Tospråklige lokale «barfot-lingvister» skal få opplæring i en forenklet versjon av verktøyet slik at de kan samle inn og oversette språkmateriale fra cơ tu til vietnamesisk. Materialet vil deretter gå videre til instituttet i Hanoi for videre analyser og utarbeidelse av ordlister og grammatiske beskrivelser som kan tas i bruk av lokale lærere. Begeistringen over verktøyet har vært så stor at det er vedtatt at verktøyet også skal brukes for å dokumentere andre minoritetsspråk, i første omgang pa kô og tà ôi. Hver av disse minoritetene består av omkring 50 000 personer. Barn fra disse minoritetene vil være de neste som får opplæring på morsmålet.

Prosjektets potensiale er enormt. Mens det Vietnam finnes flere titalls minoritetsspråk som ikke er dokumentert, er tallet for hele verden rundt 1800.

Forskere fra Vietnam, Per Frost og Olaf Husby. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes
En gruppe forskere fra Vietnam er i Trondheim for å lære seg å bruke språkverktøyet TypeCraft.
Olaf Husby
Olaf Anders Husby
Førsteamanuensis ved NTNU | Nettside

Språkforsker ved NTNU. Har jobbet mye med norsk som andrespråk og verktøy for språklæring.