NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                              

universitet                                                                                                                                                     

                                                                                                       

                          

 

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte torsdag 8. oktober 2009, kl. 10.00

 

Møtested:  Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 51/09    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 28.08.2009

 

S-sak 52/09    Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet filmvitenskap –

søknadsrunde 2008

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 53/09    Opprykk til professor etter kompetanse, fagområde fysikk - 

                        oppnevning av nasjonal bedømmelseskomité

                        Notat

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 54/09     Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet rytmisk musikk - søknadsrunde 2008

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt 

 

S-sak 55/09     Utsatt offentliggjøring av forskningsresultater  -  utvidet fullmakt til rektor

                        Notat.  Kfr. S-sak 10/09     

 

S-sak 56/09    KMB-prosjektet COSTT - utsatt publisering utover 6 måneder

                        Notat

 

S-sak 57/09    Delegasjon av myndighet

                        Notat

 

S-sak 58/09    Studieprogramporteføljen 2010/2011

Notat          

 

S-sak 59/09    Rapportering 2. tertial 2009 NTNU

                        Notat           

 

S-sak 60/09    HUNT BioSciences AS, aksjekapitalutvidelse

                        Notat.  U. off., Offl. § 23.1

 

S-sak 61/09    NTNU Technology Transfer AS – styrking av finansiell handlekraft

                        Notat.  U. off., Offl. § 23.1

 

S-sak 62/09    Trådløse Trondheim AS – NTNUs eierskap i selskapet

                        Notat.  U. off., Offl. § 23.1

 

S-sak 63/09    Æresdoktor 2010  - 1. behandling.

                        Redegjørelse i møtet

                        U.off., Offl. § 26, 2. ledd

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 7/09      Selskaper hvor NTNU har eierandeler

                        Notat.  U. off., Offl. § 23.1

 

O-sak 8/09      Læringsmiljøutvalget  -  årsrapport 2008

                        Notat

 

O-sak 9/09      NTNU 100 skapende år – prosjektstatus for jubileum 2010 

                        Notat

 

 

 

Eventuelt

 

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er torsdag 12. november 2009

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

 

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007