Et tve-egget sverd. En diskusjon av kulturkompetansebegrepets konsekvenser i profesjonelt arbeid med minoritetsetniske barn og familier

Forfattere

  • Marianne Rugkåsa
  • Signe Ylvisaker
  • Ketil Eide

DOI:

https://doi.org/10.5324/barn.v35i2-3.3677

Sammendrag

I Norge har det siden 1990-årene vært vanlig å tilby kurs og videreutdanninger som skal gjøre profesjonsutøvere bedre i stand til å møte mennesker med en minoritetsetnisk bakgrunn. Fokus på og forståelse for minoriteters kultur blir her tillagt stor betydning og behovet for «kulturkompetanse»
etterspørres stadig i profesjonell yrkesutøvelse. Det er imidlertid ikke tydelig hva denne kompetansen
skal bygge på. Vårt empiriske utgangspunkt for å diskutere kulturkompetanse i profesjonell yrkesutøvelse er videreutdanningen «Barnevern i et minoritetsperspektiv». Barnevernsarbeidernes uttalte
behov for kunnskap, slik dette kommer til uttrykk i en evaluering av videreutdanningen, ligger til grunn
for vår diskusjon i artikkelen. Vi diskuterer hva en kulturkompetansetilnærming innebærer i praksis
og noen konsekvenser en slik tilnærming kan gi for profesjonell yrkesutøvelse overfor barn og deres
foreldre. Vi er spesielt opptatt av hvordan fokus på kulturkompetanse kan bidra til annengjøring og essensialisering, og på denne måten skyggelegge forhold som marginalisering og diskriminering.

Downloads

Download data is not yet available.

Nedlastinger

Publisert

2020-06-17