En mangfoldig møteplass. Åpen barnehage som integreringsarena

Forfattere

  • Ingunn Skjesol Bulling

DOI:

https://doi.org/10.5324/barn.v35i2-3.3670

Sammendrag

Integrering er en uttalt målsetning i norsk innvandringspolitikk. Denne artikkelen ser på integrering
på det relasjonelle nivået, og diskuterer hvordan Åpen barnehage kan fremmeointegreringsprosesser.
De åpne barnehagene i denne studien er møteplasser for barn og deres omsorgspersoner. Artikkelen
bygger på deltakende observasjon, i tillegg til intervju av både foreldre og ansatte i fem åpne
barnehager. Tre kategorier presenteres for å synliggjøre hovedtrekk ved settingen som kan ha betydning
for integrering: Mangfoldet i gruppa, fellesskap gjennom hverdagsaktivitet og dynamisk språkmiljø.
Gjennom samhandling der både barn og voksne deltar dannes det et mulighetsrom for ulike integreringsprosesser. De utvikler språkkompetanse, blir kjent med ulike kulturer og tradisjoner, forhandler identitet og bygger nettverk. De åpne barnehagene framstår som møteplasser som oppleves
som attraktive både for minoritets- og majoritetsbefolkningen.

Downloads

Download data is not yet available.

Nedlastinger

Publisert

2020-06-15