News

10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research

av 18. desember 2017 i Conferences, News med Ingen kommentarer

We welcome you to the European conference “Implementing Health Promotion in the Life Course – User Involvement in Practice and Research”, taking place 24-26 September 2018 in Trondheim, Norway. The conference aims to strengthen the role of health promotion in Europe as a source of innovative practices that are based on solid evidence by gathering health promotion practitioners, researchers and policy makers.

The conference welcomes abstracts for oral presentations, workshops and poster presentations in a number of areas and settings, such as local communities, work places and health services, as well as schools, other educational settings and families.

The conference is jointly organized by the International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) and the Center for Health Promotion Research at the Norwegian University for Science and Technology (NTNU-CHPR) and constitutes the 10th European IUHPE Conference and the 4th Forum for Health Promotion Research.

For more information, please visit the conference website.

INHERIT press release 19 July 2017: Inherit your future! 80 ways to a more sustainable future

av 19. juli 2017 i News med Ingen kommentarer

80 ways to a more sustainable future

Girl jumping, illustration

More than 80 practices that promote environmental sustainability, health, and contribute to health equity in the EU have been brought together in INHERIT’s promising practices database. It shows sustainable ways to action in the way we live (green space and housing), move (transport) and consume (food) which encourage behaviour and lifestyle change. These examples will help those interested in such initiatives to explore and build on existing work. The database has been developed by PROLEPSIS, partner of INHERIT (2016-2019), an EU-funded initiative developing scenarios and stimulating effective interventions for a more sustainable future.

We hope that what we now refer to as ‘promising’ practice in the database will in the not too distant future be considered ‘common’ practice, as we move closer towards achieving the Sustainable Development Goals. INHERIT’s aim is to normalise the use of active modes of transport for short trips, and democratise the availability of good quality green space and healthy food, produced in ways that don’t harm the environment and our health.

  • Caroline Costongs, EuroHealthNet Director & INHERIT Coordinator.

The database was launched on the last day of the United Nations high-level political forum on sustainable development in New York (10-19 July), where delegates reviewed progress that has been made by Sustainable Development Goal signatories in relation to specific goals in the Convention, including Goal 3, Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. Contributing to the achievement of these goals, the European Parliament recently adopted a report calling for the European Commission to be more ambitious in implementing the SDGs, and for the exchange of best practice and innovative ideas. In addition, the 6th WHO Europe Ministerial Conference on Environment and Health, where INHERIT was presented, recently culminated with the signing of the Ostrava Declaration, committing signatories to action in seven key areas to improve the environment and thereby health.

The INHERIT promising practice database supports these international initiatives to promote sustainable development by providing concrete examples of intersectoral actions which enable citizens to live and behave in more sustainable ways. The promising practices reflect a growing understanding that environmental sustainability, health, and equity are interlinked and that action in one of these areas benefits the others, though it is important to recognise and maximise these mutual benefits.

 

Notes:

The INHERIT (INter-sectoral Health and Environment Research for InnovaTion) initiative is stimulating effective policies, practices and innovations that address key environmental stressors of health and the underlying causes of health inequity.
This Horizon 2020 research project aims to encourage us to modify our current lifestyles and behaviours, characterized by a ‘take, make, consume, dispose’ models of growth, to formulate scenarios for a more sustainable future, and to design, implement and test inter-sectoral initiatives to achieve the desired change.

For background information and evidence underpinning the promising practices, please see the INHERIT baseline report: ‘Exploring triple-win solutions for living, moving and consuming that encourage behavioural change, protect the environment, promote health and health equity.’

On 26th September a workshop to identify what policy measures are needed to achieve healthy and sustainable lifestyles in Europe in 2040 will be held in Brussels. To register interest in taking part contact Ingrid Stegeman, Programme Manager: i.stegeman@eurohealthnet.eu

The INHERIT promising practice database was developed by the Institute of Preventive Medicine Environmental and Occupational Health (PROLEPSIS), Greece, on behalf of INHERIT.

 

Press Contacts

Alexandra Latham, Communication Coordinator
a.latham@eurohealthnet.eu / + 32 2 235 03 28

Savina Cenuse, Executive Manager
savina@revolve.media / +32 2 318 39 84

For more information please visit the INHERIT webpage.

Ny rapport viser at bare moderat endring i atferd i befolkningen kan skape et sunt og bærekraftig Europa

av 6. juni 2017 i News med Ingen kommentarer

Miljø, helse og sosial likhet er nært knyttet til hverandre. Men det at vår atferd og livsstil er en av hovednøklene til å skape et mer bærekraftig samfunn, har ikke vært vektlagt nok tidligere. Samtidig er det også slik at tiltak som skal beskytte miljøet også kan bidra til å forbedre helsa vår og redusere sosial ulikhet. Mer/større innsats kreves imidlertid for å få til disse doble gevinstene.

Dette er noe av det som kommer frem i INHERIT Baseline Report som ble nylig offentliggjort. Rapporten undersøker forbindelsen mellom atferd, helse, miljø og sosial bærekraft og søker svar på hva som kan gjøres for å oppmuntre til at vi lever på måter som beskytter miljøet og samtidig fremmer sosial utjevning i helse. Hvordan kan vi reise/forflytte oss og konsumere slik at vi bedrer egen helse og beskytter miljøet? Rapporten er basert på en gjennomgang av faglitteratur og den presenterer en teoretisk modell for hvordan helse og miljø og sosial ulikhet er forbundet med hverandre.

Det er det nederlandske insituttet for miljø og folkehelse (RIVM) som er ansvarlig for rapporten, som er resultatet av et samarbeid mellom 18 organisasjoner og eksperter fra en rekke fagområder (folkehelse, miljøstudier, økonomi, teknologi, samfunnsfag, psykologi og kommunikasjon). Arbeidet er en del av forskningsprosjektet INHERIT som er finansiert av Horizon2020 og koordinert av EuroHealthNet.

For å skape vekst i Europa og nå de internasjonale målsetningene om bærekraft må vi legge til rette for atferdsendring og integrere den i Europas strategiske planer. Å utvikle helsefremmende miljøer er avgjørende for en rettferdig og bærekraftig fremtid«, sier Caroline Costongs, leder av EuroHealthNet.

Rapporten viser hvordan vår ‘bruk-og-kast’-versjon av økonomisk vekst skaper forurensing og livsstiler som bygger på overforbruk, for lite fysisk aktivitet, høyt energiforbruk og mangel på kontakt med grøntarealer. Dette fører til en økning av kroniske sykdommer som kardiovaskulære sykdommer, spesielt i de fattigste befolkningsgruppene. For de som mangler ressurser er det vanskelig å unngå konsekvensene av en dårlig livskvalitet, og dette førerer i neste omgang til større helsemessige klasseskiller.

Det er rom for optimisme. Den økende erkjennelsen av at det er behov for endring vitner om dette. Forholdet mellom individers og samfunnets atferd og mellom offentlig og privat sektor må ses i sammenheng hvis vi skal få til endringer. Nye politiske løsninger og handling må til. Folk har en tendens til å endre atferd når de er motivert for det og har gis evner og muligheter til det.

Brigit Staatsen ved RIVM, som er hovedansvarlig for rapporten, legger til: “En rekke politiske løsninger beskrevet i INHERIT Baseline Report, som f.eks. det å øke tilgjengeligheten og bruk av grøntarealer i byer, legge til rette for mer sykling og redusere kjøtt-forbruket, vil skape grunnlag for endring. Utfordringen er å styrke og oppgradere de tiltakene som fremmer miljø, helse og sosial rettferdighet samtidig”.

For å lese rapporten, eller et utdrag av den, og lære mer om INHERIT, kan du gå til hjemmesiden til INHERIT.
For å abonnere på INHERITs nyhetsbrev klikk her.

 

Merknad
Målet til INHERIT (Inter-sectoral health and Environment Research for InnovaTion) er å påvirke livsstil og atferd i retning av mer bærekraftige samfunn. Vi gjør dette ved å identifisere lovende politiske ideer, praksiser og innovasjoner som kan bidra til en tredobbel gevinst: beskytte miljøet, forbedre folks helse og skape mer sosial utjevning innen helse. Tiltakene vi vurderer omfatter bo-arealer (grøntarealer, energi-sparende boformer), forflytning (aktiv reising) og forbruk (mat og matavfall). INHERIT velger ut 12 tiltak for videre evaluering og/eller tilpasning, overføring eller oppgradering.

EuroHealthNet er et europeisk samarbeid om helse, sosial utjevning og livskvalitet. EuroHealthNet er et ideelt samarbeid sorgan bestående av offentlige institusjoner som jobber lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt over hele Europa. EuroHealthNets samfunnsoppdrag er å bidra til sunnere samfunn og å bekjempe sosial ulikhet innen helse både i og mellom nasjoner.

 

INHERIT-samarbeidet omfatter: 

• EuroHealthNet
• National Institute for Public health and the Environment- Ministry of Health, Welfare, and Sport (NL)
• University College London
• Prolepsis (GR)
• University of Exeter (UK)
• Riga City Council
• Collaborating Centre on Sustainable consumption and Production (DE)
• Public Health Agency of Sweden
• National Institute of Public Health (Makedonia)
• Basque Centre for Climate Change
• Lisbon University Institute
• Charles University Environment Centre (CZ)
• University of Alcala (ES)
• REVOLVE
• Philips
• Flemish Institute for Health Promotion and Disease Prevention
• Federal Centre for Health Education (DE)
• Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet

 

Kontaktpersoner: Revolve Media (Savina Cenuse) eller EuroHealthNet – (Alexandra Latham)

New INHERIT report shows it’s time to change: adapting behaviours for a sustainable and healthy Europe

av 23. april 2017 i News med Ingen kommentarer

INHERIT News release

The state of the environment, our health, and levels of social equity are closely interrelated. The role that individual behaviours play in moving to more sustainable societies has been under-emphasised and can be a powerful entry point for change. Many measures to protect the environment also improve our health and at the same time reduce inequalities, but work is needed to fully harness and develop the combined benefits.

These are some of the findings presented in the INHERIT Baseline Report launched on April 19, which investigates the links between behaviour, health, environmental and social resilience. The report looks at what can be done to encourage lifestyles, which protect the environment and promote health equity by focusing on the way we live, move, and consume. It is based on a review of scientific literature and framed by the INHERIT model which is presented in the report.

The INHERIT Baseline Report, led by RIVM, the Netherlands Institute for Public Health and the Environment, has been produced by a consortium of 18 organisations and experts from a range of disciplines (public health, environment, economics, technology, social sciences, psychology, communications) as part of the Horizon2020 funded INHERIT project, coordinated by EuroHealthNet.

“To create European growth, and meet international sustainability goals, behaviour change needs to be enabled and incorporated into Europe’s strategic plans. The development of healthy environments is key for a fair and sustainable future” said Caroline Costongs, EuroHealthNet Director.

The report explains how our ‘take, make, consume, dispose’ models of economic growth generate pollutants and shape lifestyles that are characterised by overconsumption, a lack of physical activity, high levels of energy use and a lack of contact with green space.  As a consequence, we face growing levels of chronic diseases like cardiovascular diseases, particularly amongst poorer groups. Those who are less affluent cannot escape the consequences of poor living quality, fuelling health inequalities.

There is room for optimism, as there is an increasing realisation of the need for change. The relationship between individual and societal behaviour and public and private sectors is interconnected and amendable by policies and actions; people change behaviours when they have the motivation, capability, and opportunity to do so.

Brigit Staatsen, lead author from RIVM, added: “A number of policies and practices described in the INHERIT Baseline Report to e.g. increase the availability and use of green space in urban areas, promote cycling and reduce levels of meat consumption, aim to create such environments for change. The challenge is to strengthen and scale-up the most promising ‘triple-win’ initiatives – those that support the environment, good health, and equity at the same time”.

To view the Baseline Report, the accompanying Summary Report, and to find out more about INHERIT, visit the website of INHERIT.
To subscribe to the INHERIT newsletter click here.

PhD students Karoline Grødal and Eva Rinnan at the National Conference in Aging and Nursing Home Medicine

av 8. mars 2017 i Conferences, News med Ingen kommentarer

On March 7,  PhD students Eva Rinnan and Karoline Grødal presented some findings from the project Health Promotion Worthwhile? (SHP) at the National Conference in Aging and Nursing Home Medicine.

 

Karoline Grødal and Eva Rinnan presenting some findings from their PhD projects on «Joy of Life» Nursing Homes

 

Topp