Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DENNE WIKI-SIDEN ER UTDATERT FRA OG MED HØST 2019. BRUK BLACKBOARD-SIDENE FOR ITGK FOR OPPDATERT INFORMASJON.

Ingen henvendelser angående wiki-sidene til fagstaben vil bli besvart


Dette er en oversikt over python-videoene i kurset. Du finner link til youtube-spillelisten her, og den vil ha samme rekkefølge som oppgitt under.

1. Matteoperatorer i python

1.1: Matteoperatorer
Vi går gjennom noen av matteoperatorene i python. Deretter snakker vi om operatorpresedens, og avslutter med et eksempel.
Stikkord: operatorer, operatorpresedens

1.2: Heltallsdivisjon og modulo
Denne filmen handler om operatorene heltallsdivisjon og modulo, og hva det er. Deretter følger noen eksempler.
Stikkord: Heltallsdivisjon, //, modulo, %

2. Variabler og printing

2: Variabler og printing
Vi snakker om hva en variabel er og hvordan vi kan opprette en variabel. Deretter snakker vi om hvordan vi kan bruke print-funksjonen til å skrive ut ting til skjerm.
Stikkord: variabel, print(), end, sep

3. Heltall (int) og flyttall (float)

3: Heltall og flyttall
I denne videoen går vi først kort gjennom de 8 datatypene vi kommer til å bruke i dette kurset. Deretter så snakker vi om int og float, eller heltall og flyttall; hvordan vi kan konvertere mellom dem, bruk av type-funksjonen og hva resultatet blir når vi regner med heltall og flyttall.
Stikkord: int(), float(), type()

4. Strenger og input-funksjonen

4.1: Strenger
Vi snakker om datatypen str (eller strenger), og hvordan vi oppretter en streng med fnutter. Deretter snakker vi om hva escape-tegn er, og hvordan vi kan konvertere mellom tall og strenger.
Stikkord: str(), int(), float(), fnutter, escape-tegn, \n, \t

4.2: Input-funksjonen
I denne videoen snakker vi om hvordan vi kan få input fra brukeren, og også om tilfeller der det passer å kunne konvertere til og fra strenger. Til slutt snakker vi om hvordan vi kan sette sammen strenger med pluss-operatoren.
Stikkord: input()

5. Boolske verdier

5: Boolske verdier
Filmen handler om datatypen bool, og hvordan vi kan konvertere andre datatyper til en boolsk verdi. Deretter snakker vi boolske likhetsoperatorer og in-operatoren.
Stikkord: bool(), True, False, in, not in, <, >, <=, >=, ==, !=

6. If-betingelser og flere logiske operatorer

6.1: if - betingelser
Vi tar for oss if-betingelser. Hvordan if, elif og else fungerer og hvordan vi kan bruke dem i koden. 
Stikkord: if, else, elif, betingelser 

6.2: Logiske operatorer
I denne videoen snakker vi om hvordan vi kan bruke logiske operatorer som and, or og not i betingelser for å gjøre dem mer konkrete.
Stikkord: And, or, not, logiske operatorer

7. Funksjoner

 7.1: Definering og kalling
 I denne videoen snakker vi om hva funksjoner er, hva de kan brukes til, hvordan de defineres og hvordan man kaller dem.
Stikkord: definering, def, kall

7.2: Parametre og argumenter
I denne videoen tar vi for oss parametere og argumenter. Hva de brukes, hvordan og hvorfor.
Stikkord: parameter, argument

7.3: Void og return
 
I denne videoen vil vi ta for oss funksjon med fokus på void-funksjoner og returnerende funksjoner.
Stikkord: return, void

8. Skop (scope), lokale og globale variabler

8.1: Skoping
I denne videoen tar vi for oss konseptet skop.
Stikkord: skop, scope

8.2: Lokale og globale variabler
Vi fortsetter med skop-konseptet, og videre med fokus på lokale og globale variabler.
Stikkord: skop, scope, local, global, lokal, global

9. Importering av biblioteker

9: Å importere biblioteker
Filmen handler om hvordan vi kan importere biblioteker i python, med utgangspunkt i mattebiblioteket math og biblioteket som kan generere tilfeldige nummer, random.
Stikkord: from, import, as, math, random, bibliotek, importering

10. Indeksering og slicing

10: Indeksering og slicing
I denne videoen snakker vi om hvordan vi kan bruke indeksering og slicing på strenger. Dette fungerer også veldig likt på lister og tupler.
Stikkord: indeksering, slicing, indeks

11. Løkker (loops)

11.1: For og while
Vi tar for oss løkker. for-løkker og while-løkker, og hva som er forskjellen mellom de.
Stikkord: loop, for, while, løkker

11.2: Pass, break og continue
I denne videoen går vi nærmere inn på de innebygde funksjonene pass, break og continue.
Stikkord: pass, break, continue

12. Intro til lagringsstrukturer

12: Intro til lister, tupler, mengder og dictionaries
Vi ser nærmere på lister, tupler, mengder og dictionaries. Denne filmen er ment for å øke forståelsen av hvordan disse ulike lagringsstrukturene fungerer, og det er derfor ikke særlig med koding.
Stikkord: liste, list, mengde, set, dictionary, tuppel, tuple

13. Lister

13.1: Lister
I denne filmen går vi gjennom en del ting vi kan gjøre med lister, som det er nyttig å kunne.
Stikkord: opprette liste, tom liste, list(), len(), indexerror

13.2: Lister og funksjoner
Vi ser litt på python-dokumentasjon, og deretter på ulike funksjoner vi kan utføre på ei liste. Merk at flere av disse funksjonene vil gjøre endringer på selve lista.
Stikkord: append, insert, index, pop, del, remove, min, max, sort, sorted, reverse, reversed, dokumentasjon

13.3: Lister og for-løkker
Denne filmen består av to deler. I del 1 snakker vi om hvordan vi kan iterere over ei liste, ved å iterere over elementene eller indeksene. Deretter snakker vi om bruk av variabelnavn og når det passer seg å bruke det ene eller det andre. I del 2 snakker vi mer om hvorfor det passer seg å bruke det ene eller det andre.
Stikkord: for element in liste, for indeks in range(len(liste))

13.4: Hvordan en liste er lagret i en variabel
Vi ser på hvordan en liste er lagret i en variabel, og deretter ser vi på et eksempel på hva slags konsekvens dette kan gi. Merk at dette vil gjelde for alle datatyper som er "mutable".
Stikkord: mutable, immutable, pekere

14. Tupler

14: Tupler
I denne videoen snakker vi om hva en tuppel er og hva vi kan gjøre med tupler. Deretter snakker vi om oppretting og konvertering av tupler, og hvorfor vi vil bruke tupler, når vi like gjerne kan bruke lister.
Stikkord: opprette tupler, tuple(), hvorfor tupler?  

15. Matriser

15: Matriser
Vi ser på hva en matrise er, og hvordan vi kan opprette, iterere, printe og endre på en matrise.
Stikkord: matrise, matrix

16. Unntakshåndtering

16: Unntakshåndtering
I denne filmen snakker vi om unntakshåndtering, og hvordan du kan bruke try/except for å unngå at feilmeldinger stopper programmet. Vi snakker også om else og finally.
Stikkord: try, except, else, finally

17. Mengder

17.1: Mengder
Vi ser nærmere på lagringsstrukturen mengde, og når det passer seg å bruke denne. Deretter så snakker vi litt om hvordan vi kan opprette mengder med innhold og tomme mengder, og hvordan vi kan legge til og fjerne elementer fra en mengde. 
Stikkord: add, update, remove, discard, clear

17.2: Mengdeoperasjoner
I denne filmen snakker vi om mengdeoperasjonene union, intersection (snitt), difference, symmetric_difference, issuperset og issubset, som vi kan utføre på mengder.
Stikkord: union, intersection, difference, symmetric_difference, issuperset, issubset

18. Dictionaries

18: Dictionaries
Vi ser på hva en dictionary er, og forskjellige operasjoner vi kan gjøre på en dictionary.
Stikkord: nøkkel, verdi, key, value, len()

19. Filhåndtering

19: Filhåndtering
I denne videoen tar vi for oss filhåndtering (tekstfiler, ikke byte). Vi tar for oss hvordan vi åpner en fil, skriver til en fil og leser en fil.
Stikkord: open, 'a', 'r', 'w', read, write

20. Rekursjon

20: Rekursjon
Vi avslutter med rekursjon og hva dette er. Deretter viser jeg et eksempel med binærsøk.
Stikkord: rekursjon, binærsøk

 

  • No labels