Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dette er et felles nettsted om SAKS-prosessen ved fire UH-institusjoner (SAKS = Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon, Sammenslåing) / This is a joint website on the SAKS process at four higher education institutions in Norway (the Norwegian acronym SAKS stands for Cooperation, Division of Work, Concentration, Merger).

Jobber for sammenslåing. Fra venstre  Gunnar Bovim (NTNU), Helge Klungland (HiST), Marianne Synnes (HiÅ), Jørn Wroldsen (HiG) / Four rectors who want to merge. From left: Gunnar Bovim of the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Helge Klungland of Sør-Trøndelag University College, Marianne Synnes of Aalesund University College and Jørn Wroldsen of Gjøvik University College.  


28.1.2015: NTNU ønsker fusjon med tre høyskoler

NTNUs styre vedtok i dag med knapt flertall at de ønsker å fusjonere med høyskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Høgskolen i Narvik ble ikke en del av vedtaket.


22.1.2015: Rektorene svarer på dine spørsmål / The Rectors answer your questions

Er du klar for å bli en del av Norges største universitet? Rektorene fra de fem institusjonene svarer på spørsmål fra ansatte og studenter på denne nettsiden. / Are you ready to be a part of Norway's largest university? The five rectors promise to answer your questions about the SAKS process on this web page.  


22.1.2015: Følg nyhetsdekningen av SAKS-prosessen

Mediene følger fusjonsplanene tett, og vi legger fortløpende ut lenker til de nyeste artiklene.


20.1.2015: Les saksfremlegget til NTNUs styremøte 28.januar

Saksnotatet om struktur i høyere utdanning (SAKS) ble i dag sendt ut til NTNUs styremedlemmer. Notatet inneholder en grundig drøfting av fordeler og ulemper ved de tre ulike modellene som har blitt utredet. Rektors tilråding i saken vil bli lagt fram senere. 


19.1.2015: Styret i Ålesund rangerer NTNU øverst 
I styremøte 19. januar 2015 har Høgskolen i Ålesund vedtatt en rangering av aktuelle alternativer ved fusjon. Vedtaket var enstemmig.


16.1.2015: HiST ser fremdeles mot NTNU

I ekstraordinært styremøte i dag opprettholdes vedtaket om at NTNU vil være HiSTs naturlige fusjonspartner i et nytt utdanningslandskap. Styret er delt når det gjelder synet på en utvidet fusjon hvor også høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Narvik inngår. 


16.1.2015: Les alle høringsuttalelsene om SAKS ved NTNU / Read internal feedback regarding the SAKS process 

Synet på fusjon spriker hos NTNUs fakulteter, studenter og fagforeninger. Samtlige høringsuttalelser er nå lagt ut, sammen med innspillene fra høgskolene. / NTNUs faculties, students and labour unions have differing views about the SAKS process.  


7.1.2015: Se video-opptak fra samlingen på NTNU / Watch videos from seminar at NTNU

Denne dagen var omlag 130 ledere fra de fem institusjonene samlet for å diskutere mulighetene for en sammenslåing. Overordnet tema for seminaret var "å identifisere de langsiktige strategiske muligheter for en ny felles flercampus NTNU-struktur".
About 130 leaders from the five institutions gathered on this date to discuss the potential for a merger. The overarching topic of the seminar was ‘to identify the long-term strategic opportunities for a new common multi-campus NTNU structure’.

Første del av opptaket (63 min.) viser innledningene til de fem rektorene. / The first part of the video (63 minutes) shows the introductory presentations by the five rectors. 

Andre del (42 min.) viser avslutningen av seminaret hvor inntrykk fra dagens diskusjoner ble oppsummert. / The second part (42 minutes) shows the conclusion of the seminar summarizing impressions from the day’s discussions.

 

 


Kort om institusjonene  / Brief information about the institutions  
 

Nøkkeltall for alle fem fra 2013 (pdf) Key figures for all five institutions from 2013 (norwegian text only)


Viktige datoer i SAKS-prosessen / Important dates in the SAKS process

5.februar: Ekstra styremøte ved Høgskolen i Gjøvik / Board meeting at Gjøvik University College.

20.mars: Tentativ dato for fremlegging av forslaget fra Kunnskapsdepartementet til fremtidens struktur i U&H-sektoren / Tentative date for presentation of the proposal from the Ministry of Education and Research for the future structure of the university and university college sector.


Nyttig (only available in norwegian)

Vil ha flere reformer og mer effektivitet i UH-sektoren, Khrono 16.12.2014

DIFIs rapport med erfaringer fra fusjonen til Miljødirektoratet 1.juli 2013 (pdf)  

Kritisk søkelys på fusjoner i høyere utdanning (27.5.2014) Referat fra NOKUT-møte om fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark.

Rapport om fusjoner i høyere utdanning , av Svein Møthe Høgskolen i Buiskerud, 2010.

 

  • No labels