Russisk Arktis: Enorme oppgaver for forskerne

Bærekraftig utvikling og konsekvensene av industriell utvikling i arktiske strøk var nylig temaet for en internasjonal konferanse på Dragvoll.

Arbeidsgruppen for polarforsking i Trondheim var vertskap for forskere, forvaltere og industrirepresentanter fra Russland, Finland, Sverige og Danmark. Formålet med konferansen var å skape internasjonale nettverk som grunnlag for å drive forskning om bærekraftig utvikling i europeisk Arktis. ­ Hvem tjener på økonomisk utvikling i Arktis? spurte geografen Elena N. Andreeva fra Institutt for systemanalyse i Moskva.

Arktiske strøk i Russland har vært utsatt for en økonomisk kolonisering fra entreprenører i mer sentrale strøk, og politikken har vært styrt fra sentralt hold. Befolkningen i nord har ikke hatt innflytelse på utviklingen i sine egne samfunn. ­ Mens andre land med arktiske områder har utnyttet de rike ressursene i nord til beste for sine sørlige regioner, har Russland ­ eller rettere sagt det tidligere Sovjetunionen ­ heller ikke maktet å bedre den sosioøkonomiske situasjonen i de sørlige områdene, understreker Andreeva.

Utnyttingen av naturressursene i russisk Arktis har ført til lokalsamfunn i ubalanse. Redusert levealder, høyt nivå av kroniske sykdommer, høy barnedødelighet, økt tilflytting til byene og avfolking av landområder. Urbefolkningsgrupper er blitt tvangsflyttet og gamle kulturer ødelagt. De sosiale konsekvensene har gått hånd i hånd med miljømessige ødeleggelser, kriser og katastrofer. ­ Arbeidet for å sikre en bærekraftig utvikling bør starte i de regionene som ikke allerede er hardt belastet med gamle problemer, men som står overfor ny industriutvikling, understreker Andreeva. Hun legger vekt på at forskningen bør konsentreres i områder hvor myndighetene er innstilt på å sikre en bærekraftig utvikling.

Nye lover ­ nye muligheter

Det nye lovverket i Russland åpner for at regionale institusjoner får bedre muligheter til å delta i forhandlinger med føderale myndigheter og industriselskaper, og dermed mulighet til å påvirke utviklingen. Enorme olje- og gassfelt i flere av Russlands arktiske regioner står foran produksjonsstart de nærmeste årene, og russiske og utenlandske selskaper kniver om å få sette i gang produksjon. Blant disse er Statoil og Hydro, som begge er i gang med prøveboring. En rekke fagretninger var representert på konferansen, blant annet historie, arkeologi, biologi, geografi og petroleumsteknologi. Arrangørene, Arbeidsgruppen for polarforskning i Trondheim er tverrfaglig og består av forskere fra NTNU, Sintef og Nina-Niku, med Senter for miljø og utvikling som sekretariat. Gruppen har arbeidet for å få i gang et tverrfaglig forskningsprogram om industriutvikling i Nenets-området i arktisk del av Russland, men har så langt ikke fått gjennomslag for forslaget i Forskningsrådet.

Ikke prioritert i Forskningsrådet

­Vi opplever at det er vanskelig å få gjennomslag for tverrfaglig/flerfaglig tilnærming i forskningsprogammer overfor Forskningsrådet, sier rådgiver ned NTNU, Thor Bjørn Arlov i arbeidsgruppen for polarforskning. Forskningsrådet har hittil valgt å satse på et program for biologi og geofysikk i Arktis, mens forslaget fra Trondheimsmiljøet dreier seg om den industrielle utviklingen, og har sterkere vekt på teknologi.

­ Nenets-området står på terskelen til petroleumsindustriens tidsalder. Den neste store utbyggingen i Arktis vil skje der. Vi ser muligheten til å starte forskning i forkant av dette, for dermed å kunne påvirke utviklingen i mer miljøvennlig retning, forteller Arlov. ­ Selv om alle mener tverrfaglighet er viktig, så finnes det åpenbart ikke apparat til å håndtere dette i Forskningsrådet. Vi opplever å bli kasteball mellom de forskjellige områdene. Tverrfaglige tilnærminger når sjelden lenger enn til festtalene og stortingsdokumentene, sier han. Det er et stort behov for å utvikle felles metodikk for miljøforskning i Arktis. I tillegg til at naturen er sårbar, må også samfunnsmessige konsekvenser og kostnader av industriutvikling i området kartlegges. Det er derfor nødvendig med et sterkt samarbeid på tvers av geografiske og faglige grenser.

Helén Eliassen

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu