Visjoner for StudentersamfundetDet er ikke bare Emil Spjøtvoll og ledelsen ved universitetet som for tida tumler med visjoner for framtida. Også ledende krefter i Studentersamfundet i Trondheim ønsker å foreta dyptgripende endringer i Samfundets organisasjonsstruktur og indre liv. Representanter for ledelsen i Studentersamfundet har nå satt ned et utvalg som skal legge til rette for å omorganisere ansvaret og bedre kommunikasjonen i huset.

Det såkalte Strategiutvalget har satt seg som mål å bygge bro mellom de ulike visjonene som eksisterer i miljøet. Det snakkes for tida om en positiv trend innad på Huset, og det finnes det mange indikasjoner på at bråket rundt AS Bevertning og indre konflikter i Samfundets ledelse for noen år siden, nå er en saga blott.

Trenger flere

Avtroppende leder i Samfundet, Are Strøm, bekrefter at en positiv trend nå gjør det mulig å tenke nytt. Men organisasjonen er i følge Strøm tung og lite effektiv. Han framhever også nødvendigheten av nytenkning i forhold til at Samfundet gjerne skulle hatt flere medlemmer.

For selv om Samfundet selger medlemskort som aldri før, er det ikke på langt nær solgt tilstrekkelig utfra potensialet i den voksende studentmassen. Og det er nettopp den enorme studentmassen som skal trekkes til huset. ­ Det er ikke noe nytt at ledende personer har visjoner om driften og framtida for Samfundet, forskjellen nå er at vi ønsker å lage en strategi som kan overleve lederne. Ildsjelene er her for kort tid til å få forandret noe, og vi vil legge planer som kan bedre kontinuiteten. Et viktig moment i den sammenheng er å involvere så mange som mulig i beslutningene på de ulike plan.

Opprustning.

­ De ferskeste besøkstallene er en indikator på at arbeidet nå gir resultater. Det samme gjelder den enorme interessen for ledervalget 15. mars. Det har slik jeg kjenner det, aldri før vært en slik interesse for ledervalget på huset som i år, mener Strøm, som ikke legger skjul på at NTNUs bevilgning på 15 millioner til oppussing av huset også var en kraftig oppmuntring.

Pengeavhengig som Samfundet er, reiser spørsmålet seg om Samfundet kan forholde seg til en overordnet visjon eller om man ender opp med å arrangerer fester og konserter for arrangementenes del ? ­ Vår primære oppgave er å legge til rette for å samle den aktivitet som allerede eksisterer blant studenter i Trondheim, men vi skal også bidra til å utvikle ny aktivitet. I den forbindelse mener jeg det er innlysende at vi skal utvide driften og gjerne også arealet i framtida. Når det gjelder det konkrete spørsmålet om utbygging på Fengselstomta, er dette foreløpig en visjon, men om vi fyller opp huset, vil spørsmålet straks bli mere aktuelt, sier Are Strøm.
Lars K. Iversen

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu