Nok en gjennomgang av administrasjonen

Enda en gang skal administrasjonen ved NTNU evalueres. Som tidligere er målet effektivisering og kvalitetsheving i hele organisasjonen, men mange er skeptiske til om det blir resultatet.

Dette er den tredje omfattende organisasjonsgjennomgangen siden 1991. Den siste var i forbindelse med overgangen fra Unit til NTNU, hvor ett forvaltningsnivå, høgskolenivået, falt bort.

Årsaken til at man igjen ønsker en gjennomgang, er bekymringen fra vitenskapelige ansatte over at de administrative miljøene vokser raskere enn fagmiljøene. Samtidig har det heller ikke skjedd noen ressursbesparelser i forbindelse med opprettelsen av NTNU. Både Kollegiet og Kollegierådet har derfor gjort beslutninger om at det organisatoriske og administrative systemet ved NTNU må gjennomgås på nytt.

­ Ikke optimistisk

Foreløpig er prosjektet «Organisasjonsutvikling ved NTNU» bare i startfasen, og styringsgruppa med rektor i spissen, er på jakt etter gode ideer. Faren for at det hele skal bli «en papirutøvelse» har ved flere anledninger blitt tatt opp, senest på Kollegierådsmøte forrige torsdag. Der ble det stilt spørsmålstegn ved hvor omfattende gjennomgangen, bør være, og hvilke resultater man bør bestrebe.

Universitetsdirektøren Tor H. Johansen sa nokså betegnende at han ikke var «overordnet optimistisk» til hva man kan få til, fordi effektivitet og kvalitet ikke nødvendigvis går hånd i hånd med innsparelser, og fordi erfaringer fra tidligere gjennomganger både her i Trondheim og ved de andre universitetene, ikke har ført til de store ressursbesparelsene.

Ingen oppsigelser

Styringsgruppa på elleve personer består av Emil Spjøtvoll, Tor H. Johansen, Roar Arntzen, Anne Karin Sveinall, Lars Øksendal, Sturla Søpstad, Torlaug L. Hoel, Per M. Schiefloe, Katrine Skretting, Olav Egeland og Anne-Ma Hogstad. De regner med å bruke våren til å se på grunnlagsmaterialet fra tidligere omorganiseringer og innhente opplysninger fra lignende prosjekter.

Hvilke konkrete forslag og resultater gruppa vil ende opp med, er det naturligvis alt for tidlig å ha noen oppfatning om. Det som imidlertid er klart, er at gjennomgangen ikke skal endre på institutt- og fakultetsstruktur, og at det ikke skal skje oppsigelser. Det er ennå ikke bestemt hvorvidt man skal bruke ekstern konsulentbistand i gjennomgangen. Universitetet i Oslo benyttet seg av konsulentfirmaet A. T. Kearney i sitt effektiviseringsprosjekt, men rektor Spjøtvoll sa senest på Kollegierådsmøtet, at han har liten tro på ekstern evaluering. Prosjektet «Organisasjonsutvikling ved NTNU» vil bli fulgt av mange både med forventninger og skepsis, og Universitetsavisa vil følge arbeidet framover våren.

KJERSTI T. MORSTØL

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu