«Damer og data» i hovedsak
godkjent av Likestillingsombudet

Men justeringer blir nødvendige for at tiltaket kan gjennomføres på lovlig vis

Likestillingsombudet har vurdert rekrutteringstiltaket «Damer og data», der Kollegiet har vedtatt å opprette inntil 30 ekstra studieplasser i datateknikk, forbeholdt jenter. Det var Studenttinget NTNU som ba ombudet se på saken, og svaret er nå avgitt: Det ekstraordinære opptaket ligger i hovedsak innenfor Likestillingslovens intensjoner og paragrafer; men det må sikres at lovens krav om positiv særbehandling på tilnærmet like vilkår overholdes. NTNU må derfor etablere en kontrollordning som påser at så skjer, sier likestillingsombud Anne Lise Ryel. Tre av fire vilkår oppfylt Likestillingslovens §6, tredje ledd, oppstiller vilkår for positiv særbehandling av det ene kjønn ved utdanning. Adgangen til positiv særbehandling er noe snevrere på dette området enn i lovens hovedregel, og ordlyden er slik: «Ved opptak til kurs, skole og studium, og ved andre tiltak med sikte på rekruttering til yrke eller profesjon, er det på ellers tilnærmet like vilkår adgang til å gi fordeler til det ene kjønn dersom det på sikt er egnet til å rette opp en mangel på likevekt mellom kjønnene i vedkommende yrke eller profesjon.»

Etter Likestillingsombudets oppfatning er tre av lovens vilkår oppfylt. 1: Vi har å gjøre med opptak til et studium. 2: Det eksisterer en mangel på likevekt mellom kjønnene innenfor sivilingeniøryrket. 3: Tiltaket kan være egnet til å rette opp en mangel på likevekt. Ombudet tror ikke kvotering vil føre til noen kvalitetsmessig nivåsenkning på studiet, og skriver: «Så vidt jeg vet, er det ikke noen entydig sammenheng mellom karakternivået ved inntak og endelige eksamensresultater.» På tide med lovendringer? Det er vilkåret om «på ellers tilnærmet like vilkår» som ifølge ombudet kan bli problematisk. Studenttinget har hevdet at dersom det ble tatt opp 30 kvinner ved fjorårets inntak, ville den nedre grensen for kvinner ligge på ca 43 poeng. Differansen mellom den best kvalifiserte mannen som ikke kom inn og den dårligst kvalifiserte kvinnen som fikk plass på faget, ville da vært på ca 15 poeng. «En differanse på 15 poeng innebærer at karakterkravet senkes med ca 25 % for de dårligst kvalifiserte kvinnene. Etter min mening vil dette være en for stor differanse til at lovens vilkår kan sies å være oppfylt», skriver Likestillingsombudet.

Anne Lise Ryel antar at en forskjell på ti prosent vil ligge innenfor lovens krav om opptak på tilnærmet like vilkår. Dersom det ordinære opptaket er på 58 poeng, vil man altså kunne ta inn kvinner med 52,2 poeng. Likestillingsombudet mener at denne saken klart viser hvilke grenser likestillingslovens §6, tredje ledd, setter for positiv særbehandling av det ene kjønn ved utdanning, og vil ta opp spørsmålet med Barne- og familiedepartementet for å drøfte om paragrafen bør oppheves.

LISA OLSTAD
Forvirrende i Kveldsnytt Studenttinget ber om klart svar

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu