Fire satsingsområder for NTNU

NTNU satser på tverrfaglig forskning.

desember i fjor vedtok Kollegiet å peke ut fire satsingsområder for tverrfaglig forskning. Denne satsingen er et ledd i NTNUs strategiarbeid, og et svar på Stortingets og Underdalsutvalgets utfordringer om økt samhandling mellom universitetets hovedområder. Universitetsledelsen har sendt ut en informasjonsfolder til samtlige vitenskapelig ansatte ved universitetet. Her inviteres man til å komme med innspill og delta i prosessen. I folderen står det blant annet å lese: «NTNU ønsker særlig å styrke samarbeidet mellom teknologi og naturvitenskap på den ene side og samfunnsvitenskap, humaniora, medisin og kunstfag på den andre.» Frist for ferdigstillelse av programnotatet er satt til 1. november. Interne midler vil etter planen bli lyst ut i etterkant av denne datoen. Programlederne har et hovedansvar for å utarbeide programnotatene, i dialog med fagmiljøene og det Sentrale Forskningsutvalg SFU. Avdeling for faglig utvikling og forskning er sekretariat for områdene og programlederne. De enkelte områdene og programlederne velger selv framgangsmåte, men det vil bli arrangert seminarer og åpne møter for å kartlegge fagmiljøenes interesser og kompetanse i forhold til områdene. Flere av dem har allerede arrangert åpne seminarer. SFU har laget korte programskisser for områdene som utgangspunkt for det videre arbeidet. Det understrekes at dette kun er foreløpige utkast som har til formål å få igang debatten om innholdet.

De fire områdene:

Bærekraftig produksjon og forbruk Området fokuserer på produksjons- og forbruksmønstre som i dag representer en trussel mot jordas miljø og ressurser. Ved satsing på dette virksomhetsområdet ønsker NTNU å generere forskning som bidrar til mer helhetlig forståelse av bærekraftig produksjon og forbruk, samt utvikle en bedre teoretisk, analytisk og metodisk beredskap på feltet.

Aktuelle tema: € Bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv € Bærekraftig vareproduksjon i et globalt perspektiv € Bærekraftig energisystem og alternative energikilder € Industriell økologi og restpro-duktteknologi € Bærekraftig bruk av skog-, land- og havressurser.

Infrastruktur og livskvalitet «Ved satsing på dette virksomhetsområdet ønsker NTNU å generere forskning som bidrar til økt kunnskap og forståelse av infrastruktur og livskvalitet hver for seg, og samspillet mellom dem.» Infrastruktur: Bør ha en bred definisjon der det er naturlig å legge følgende momenter inn: Areal og bygninger, bosetting og bomiljø, offentlig tjenestetilbud, transport- og kommunikasjonssystemer. Under infrastruktur kommer også en rekke miljøfaktorer som ulike typer av forurensninger. Livskvalitet: Ett av flere samfunnsrettede mål for norsk forskning. Inneholder helsefaglig forskning og forskning som retter søkelys mot samspill mellom teknologi og miljø på den ene sida og mennesket på den andre. Bevirke til økt kunnskap om hvordan samfunnsutvikling og teknologiske nyvinninger påvirker livskvaliteten.

Aktuelle tema: € Transportsystemet og sikkerhet, miljøvennlig teknologi i transport og forsyningssektoren € Framtidas bomiljø og inneklima i boliger € Planlegging, bygging og vedlikehold av infrastruktur € Samspill mellom miljøfaktorer og helse € Teknologi for bedre diagnose og behandling av alvorlige sykdommer

Teknologi, kunst og kulturendring Området fokuserer på sammenhenger mellom samfunnsendringer, teknologiske nyvinninger og nye kunstneriske uttrykk. Både teknologi og kunst er kulturelle ytringer i den forstand at de former menneskenes opplevelse av sine omgivelser og sitt eget forhold til omgivelsene. På den andre side vil andre historiske prosesser også føre med seg endringer i teknologisk nivå og kunstnerisk form. Gjennom dette ønsker NTNU å fremme forskning som kan øke forståelsen av dette samspillet mellom samfunnsendringer, kultur, teknologisk nivå og kunstnerisk form. Aktuelle tema: € Kunst og teknologi som årsak eller resultat av samfunnsendring € Gjensidig påvirkning mellom kunst og teknologi € Teknologi som en del av kulturarven € Idéhistoriske og sosialhistoriske faktorer i utviklingen av teknologi og kunst € Forholdet mellom kunst og teknologi i europeisk historie

Informasjon, kommunikasjon og kompetanse «Det som mest skiller mennesket fra andre skapninger er evnen til å bruke og utvikle kompetanse og ta ny kompetanse i bruk.» Slik innleder info-folderen presentasjonen av dette området. Forskning på hvordan denne evnen er oppbygd og fungerer samt på tekniske hjelpemidler for lagring og effektiv formidling av informasjon, er sentrale fundamenter i denne sammenhengen. Det heter videre at området må gi en god balanse mellom instrumentalisme og problematisering fordi det på den ene sida er nødvendig å utvikle produkter som grunnlag for framtidig næringsliv, men på den andre sida må virkningen av ny teknologi på samfunn og mennesker forstås slik at dette kan påvirke utviklingsprosessen.

Aktuelle tema: € Planlegging for et bedre samfunn € Hvordan endres og hvordan ønsker vi at samfunnet og menneskelige relasjoner skal endres på bakgrunn av til gang på ny teknologi: Hvem styrer informasjonsstrømmen og hvem er i stand til å nyttig gjøre seg de nye mulighetene? € Det virtuelle universitet. € Informasjonsteknologi i helsetjenesten € Menneske/maskingrensesnitt

Tore Oksholen

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu