Tverrfaglighet
­ eller flerfaglighet?

Sosiolog Margrethe Aune er stipendiat ved Senter for teknologi og samfunn, et senter som satte tverrfaglighet ut i livet flere år før NTNU var påtenkt. I så måte er hun nærmest programforpliktet til å være positiv til dette initiativet fra universitetsledelsen?

­ Jeg ser så absolutt positivt på at universitetet satser mer på dette. Det er spennende, og det skal bli interessant å se hva som kommer ut av initiativet, sier Aune. Men hun er ikke uten reservasjoner. ­ Foreløpig er det ikke helt greit å få øye på hva det egentlig er de vil. Ønsker man seg tverrfaglighet ­ eller er det flerfaglighet de tenker på? Det jeg har sett så langt, peker vel helst i retning av det siste. Det gjenstår utvilsomt mye arbeid med å konkretisere tankene som hittil er presentert, sier Aune.

«Tverrfaglighet» er blitt et hyppig brukt honnørord. Har vi egentlig bruk for det, kan ikke akademikerne få fortsette å jobbe som før innenfor sine institutter? ­ Tverrfaglige innfallsvinkler er nødvendige for utviklingen av både faget og for å innhente ny kunnskap om ulike samfunnsfenomen. Et fag er ikke innstiftet av de høyere makter ­ og må ikke fortsette som før for evig tid. Tverrfaglighet kan bidra til å dreie faget, tilpasse det den løpende utvikling. Ikke minst er det viktig å kunne belyse problemer med nye innfallsvinkler, sier Margrethe Aune.

­ Hvilke erfaringer har du personlig gjort deg? ­ Jeg har jobbet litt sammen med teknologer, og det fungerer helt OK. ­ Er det lettere å samarbeide med teknologer enn med folk nær ditt eget fag? ­ Du kan kanskje si det. Jeg kan godt jobbe sammen med en teknolog uten at vi blir konkurrenter ­ til det er fagene våre for ulike. Ellers er jeg blitt mer respektert av teknologer enn av enkelte sosialøkonomer, som ofte har en svært teknisk-rasjonell tilnærming til mitt eget fagområde. Stipendiat Aune er i ferd med å levere sin doktorgradsavhandling. Som forsker uten lang fartstid ved NTNU tilhører hun den akademiske «grasrota» ved universitetet. Ledelsesvisjoner om mer tverrfaglighet er det hun og hennes kolleger som skal sette ut i livet. Og Aune poengterer sterkt at dette er noe som må gro fram nedenfra. ­ Man kan ikke tre tverrfaglighet nedover hodene på folk. Fagmennesker fra ulike miljøer må bli gitt muligheter til å bli kjent med hverandre. Så kan det etter hvert bli aktuelt også å jobbe sammen. Slik sett kan man kanskje si at veien til tverrfaglighet går via flerfaglighet.

Tore Oksholen

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu