NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
ECTS

«Karakterskalaens esperanto»

* Fra og med høstsemesteret 2001 går NTNU over til å sensurere alle sine eksamener etter en karakterskala basert på ECTS (European Credit Transfer System) som består av bokstavkarakterer fra A til F, populært kalt karakterskalaens svar på esperanto.

* Hovednøkkelen i bruken av ECTS er basert på en kvantitativ betraktning om hvordan karakterene fordeler seg for det enkelte fagområdet. Over tid og innenfor samme type studier skal karakterene for bestått eksamen være fordelt slik: A - 10 prosent, B - 25 prosent, C - 30 prosent, D - 25 prosent og E - 10 prosent. For å ta høyde med fag med få kandidater samt gi en mer detaljert veiledning, følger det også med en kvalitativ beskrivelse av karakterene.

* Som ett av de første fakultetene, har Samfunnsvitenskap og teknologiledelse foretatt nybrottsarbeidet med å utvikle konverteringstabeller. Nå vil disse sette standarden for andre fakultets utvikling av slike tabeller, samt hvordan tallkarakterene skal stå i forhold til de nye bokstavkarakterene.

* I Kollegiets vedtak om innføring av nytt karaktersystem, forutsettes det en avklaring med de andre universitetene i Norgesnettet slik at ordningen ikke blir til hinder for NTNU-studentenes mobilitet. I forrige uke tok Universitetsrådets studieutvalg første skritt i retning av opprettelsen av en nasjonal komité som skal se på innføringen av ECTS-systemet på landsbasis.
 

Les også: Elitestudenter taper karakterkampen