Idrettsbygget snart ferdig

bilde5
To håndballbaner, et velutstyrt treningssenter og en gedigen klatrevegg over tre etasjer. Dette er litt av hva det nye Idrettsbygget på Dragvoll byr på når studiene starter til høsten.

Det nye idrettsbygget er et tilbud til hele studentmassen ved NTNU, og vil utvilsomt befeste Trondheims ry som god studentby. Men først og fremst vil det forandre hverdagen for Idrettsvitenskapelig institutt. Når dørene åpnes til høsten, er det definitivt slutt på et stra-
basiøst omstreiferliv for studentene innen denne fagdisiplinen. Tidligere har de måttet flakke byen rundt til forskjellige idrettsanlegg, og mer og mindre egnede undervisningsrom.

Allsidig tilbud

Bygget er på 10600 kvadratmeter over fire etasjer. Første etasje inneholder en idrettshall på 2000 kvadratmeter. Her fins et velutstyrt treningssenter, garderober, seks dusjanlegg samt idrettslaboratorier til forskning og undervisning.

Andre etasje har gymnastikksal, dansesal, tre squashbaner, spesialrom for matteaktiviteter, diverse undervisningsrom og kontorer for administrasjon. Tredje etasje skal disponeres av Idrettsvitenskapelig institutt til kontorer, lesesaler og bibliotek. Fjerde etasje skal huse Pedagogisk institutt som i dag holder til på Lade. Bygget skal innflyttes i to omganger. Idretts-vitenskap tar sikte på å komme innomhus i august mens Peda-gogisk må vente til litt lenger ut på høsten.

Utendørsaktiviteter

Nybygget har fire ganger større kapasitet enn det gamle Idretts-bygget ved Gløshaugen. Opptil 500 personer kan trene i bygget samtidig. I tillegg til allsidige tilbud for innendørs trening har Dragvoll også unike muligheter for utendørsaktiviteter. Fra før fins ei fotballøkke som er flittig brukt både av studenter og nærmiljøet. En ny fotballbane står likevel høyt på ønskelista. Den nære beliggenheten til Esten-stadmarka skal også utnyttes. Det er snakk om å opparbeide turløyper som skal kobles til lysløypenettet i marka.

Byggekostnaden er 80 millioner kroner. Samskipnaden er byggherre, arkitekt er Per Knudsens arkitektkontor.

 

Femårsplan for byggeprosjekter

Byggeprosjekter for omlag 150 millioner kroner legges fram i et forslag til ny generalplan for NTNUs arealdisponering.  Realfagprosjektet er ikke med i dette regnestykket. Ett av målene med planen er å få avviklet leiforhold som i dag koster universitetet et 20-talls millioner kroner årlig.

Generalplanen skal gjelde for en femårsperiode og ligger nå hos Kollegiet. Planen omfatter også flyttekabalen for Realfagbygget. Realfagutbyggingen gjør det mulig å avvikle leieforholdene på Lade og i Elgesetergate 10. Leieavtalen på Lade er allerede sagt opp. Fraflyttinga er planlagt over flere etapper og kan avsluttes 1. oktober 2003.

Realfagprosjektet omfatter flere påbygg og ombygginger av eksisterende bygningsmasse. I tillegg planlegges byggeprosjekter som er kostnadsberegnet til ca 150 millioner kroner.

VM-paviljongen

I nær framtid vil den omdiskuterte VM-paviljongen bli satt opp på Gløshaugen. Paviljongen ble brukt som pressesenter under VM på ski og ble kjøpt av NTNU for å settes opp på Dragvoll. Dette ble stoppet av kommunen, og bygningen blir istedet reist ved Institutt for Geologi og bergteknikk. Der får den få lov til å stå til Realfagbygget er innflyttet. Generalplanen foreslår å bruke paviljongen til studieformål innen IT.

Nytt servicebygg

Universitetets eiendommer i Korsgata og Vollabakken er under salg. Deriblant er også lokaler som i dag disponeres av Teknisk avdeling og Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst. Flere løsninger blir undersøkt for å erstatte disse. Blant annet vurderes å bygge et nytt servicebygg som kan samle transportsentralen, internt vaskeri og låsesmed. I nær framtid vil Vannkraftlabo-ratoriet bli ledig og peker seg ut som en mulighet for arkitektstudiet.

Bygg 11 på Dragvoll

Planene for et bygg 11 på Dragvoll ligger nå til vurdering i Departementet. Dette byggeprosjektet hører med til byggetrinn III av Dragvoll og har gjennomgått mange planleggings- og behandlingsrunder. Bygget skal være et rent undervisningsbygg og skal brukes av Pedagogisk institutt.

Valgrinda

Sintef har planlagt storstilt utbygging på Valgrinda, som også vil komme NTNU til gode. Turbinlaboratoriet får et tilbygg som gir plass til den virksomheten som i dag foregår i Vann-kraftlaboratoriet på Gløshaugen. Sintef vil samle sine avdelinger for energiforskning og teknologiledelse på Valgrinda. Det er også meningen at tilhørende NTNU-aktiviteter skal følge med. Dette vil frigjøre arealer i Verkstedtek-nisk og Varmetekniske laboratorier samt EFI-bygget på Gløs-haugen. Frigjorte arealer i Verk-stedteknisk laboratorium tenkes brukt til å samle Sintefs fagområder innen materialteknologi. EFI-bygget kan bli brukt til forskning og undervisning innen IT.

Budsjetterte prosjekter

Byggetrinn III på Dragvoll med bibliotek og nytt bibliotek på Gløshaugen har lenge stått på prioriteringslista over NTNUs utbyggingsprosjekter. Prosjektene er kostnadsberegnet til henholdsvis 525 og 300 millioner kroner. I følge NTNUs budsjettforslag for 1999 er begge ført opp med byggestart i år 2000.

RiT 2000

Samlet arealbehov for RiT 2000 er 167500 kvadratmeter. Av disse skal Det medisinske fakultet disponere ca 45000 kvadratmeter. NTNUs interesser i RiT 2000 blir ivaretatt i en egen brukergruppe og et brukerstyre.

Innfløkt flyttekabal

Utbyggingsprosjektene innebærer mange flytteprosesser og involverer mange fagmiljøer de nærmeste årene. Når Realfag-prosjektet er ferdig, planlegges en avvikling av leieforholdene på Lade og i Elgeseter gate 10. Fagmiljøene på Lade skal fordeles mellom Rosenborg, Drag-voll og Gløshaugen. Pedagogisk institutt flyttes til Dragvoll. Psykologisk institutt skal inn på Rosenborg. Her kan det også bli aktuelt å lokalisere kursvirksomhet og etterutdanning. Fakultet for bygningsingeniørfag flytter fra Hovedbygningen og Sentralbygget til påbygg av Bygningstekniske laboratorier og til Valgrinda. Institutt for organisasjon og arbeidslivsfag flytter fra Sentralbygg II. Det nye Institutt for datateknikk plasseres i de arealene som blir ledige i fysikkbygningene, med unntak av lokalene til Teoretisk fysikk. Frigjorte lokaler i Elek-trobyggene skal disponeres av Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon. Nåværende lokaler for Teoretisk fysikk foreslås brukt til representative eller administrative formål.

SYNNØVE RESSEM
FOTO: LARS KR. IVERSEN


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt