NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Brukar nettet til fag 

Halvparten av studentane på Steinan søkjer seg dit på grunn av internettoppkoplinga, viser IT-rapport. 

- Nettbruken har auka mykje blant dei som har netttilgang på hybelen. Internettet blir brukt til fritid, men mest til fag. Heile 97,5 prosent av studentane ved NTNU brukar internettet i fagleg samanheng, seier Ole Kristen Solbjørg som står bak kartlegginga av IT-bruk på studentbyane på Moholt og Steinan. 

Menn best peiling på data 

Det er likevel store skilnader frå fag til fag. Medan 55 prosent av studentane ved Historisk-filosofisk fakultet (HF) aldri har internettkontakt med førelesar eller institutt, er det tilsvarande talet på Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk (FIM) berre 6,5 prosent. 

Tala frå undersøkinga viser at menn har større utbytte av internett enn kvinner, og at menn har betre datakunnskapar enn kvinner. Solbjørg forklarar dette med at det på Steinan bur mange mannlege studentar frå fag som førutset inngåande datakunnskap. Heile 41,3 prosent ved FIM bur på Steinan. Desse utgjer ein fjerdedel av alle bebuarane. FIM er samstundes det fakultetet ved NTNU som har størst del mannlege studentar. 

- Tala viser også at kvinner med same datakunnskap som menn har like godt og for somme betre utbytte av internett som menn. 

Mannsbastion 

Av bebuarane på Steinan er berre éi av fem kvinne. 33 prosent av kvinnene har ikkje datamaskin, men alle oppgir behov for datamaskin. Medan kvinnene vel bustad på bakgrunn av pris, plassering, vener/miljø, vel menn i større grad på bakgrunn av bustandard og internettoppkopling. 

- Det er tre gonger fleire menn enn kvinner som oppgjev internettoppkopling som årsak for at dei flytta til Steinan. Kvinnene buset seg heller på Moholt på grunn av nærleik til sentrum, skulen og vener, seier Solbjørg. Når også hyblane på Moholt no har fått internettoppkopling, trur Solbjørg at det skeive kjønnsmønsteret vil jamna seg ut: 

- Nyhendeeffekten har gjort at mange menn har flytta til Steinan. 

Det er blitt hevda at internett fører til avhengigheit og sosial isolasjon. Undersøkinga til Solbjørg viser at ein ikkje utan vidare kan trekkja denne konklusjonen: 

- Studentar med tilgang til internett har meir kontakt med vener på internett. Dei har også meir direkte personleg kontakt med vener. 
     

TEKST: NORALV PEDERSEN
Les også: Bruker millioner på data
Les også: På nettet døgnet rundt