NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Mye ansvar - mye stress

På oppdrag fra Transportbedriftenes Landsforbund (TL) har fem forskere fra Sintef Bygg og Miljøteknikk utarbeidet en rapport om hvilke faktorer som påvirker bussjåførenes kjøreatferd og sikkerhet. 


Ragnhild Wahl er en av fem SINTEF-forskere med bakgrunn fra NTNU, som har sett på rammebetingelsene til dagens bussjåfører. Foto: Lars Kr. Iversen

Først og fremst er det forhold som kan føre til stress og ulykker, forskerne har ønsket å klarlegge. Målet for undersøkelsen er å sette fokus på helse, miljø og sikkerhet i denne delen av transportnæringen. I tillegge til en omfattende studie av kjøreatferd og sikkerhet, har forskerne gjort dybdeintervjuer av sjåfører og deres sjefer i tre ulike norske bussselskaper. Intervjuene omfatter tema som arbeidsmiljø, arbeidsbetingelser, rekruttering og ansettelsesrutiner, trafikk, kjøretøy og ulykker.Rapporten inneholder en oversikt over hva forskerne mener er generelle rammebetingelser for kollektivtrafikken, men den gir også et unikt innblikk i bussjåførenes hverdag. Skal vi tro funnene i rapporten, står det forholdsvis dårlig til med bransjen som sliter med økt konkurranse, dårlig rekruttering, lave lønninger og høyt sykefravær. Likevel er arbeidsmiljøet blant sjåførene godt, og de trives med jobben sin. 

Stressende hverdag

Ragnhild Wahl er en av de fem Sintef-forskerne med bakgrunn fra NTNU, som har jobbet med prosjektet, og hun sier til Universitetsavisa at hun i løpet av undersøkelsene har fått erfare at bussjåførenes arbeidsdag er blitt mer krevende. 
- Sjåførene opplever yrket sitt som stadig mer belastende. Det er mange krav de skal oppfylle - i forhold til busselskapets ledelse, passasjerene, trafikken for øvrig og eget privatliv. Bussjåfører har en kompleks arbeidssituasjon, og et stort ansvar. De intervjuede sjåførene sier selv de opplever arbeidet sitt som meget stressende. Undersøkelsene vi har gjort, viser at utviklingen har gått i negativ retning for sjåførenes del når det gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet, sier Wahl. 

Stor forskjell

Noe entydig bilde av sjåførenes hverdag er vanskelig å fastslå da forskjellene mellom ulike selskaper er stor. Rapporten deler busselskapene inn i tre hovedgrupper alt etter hvilken type busskjøring det er snakk om. Rammebetingelsene er vidt forskjellige for bussjåføren som kjører turbuss over lang distanse, og sjåføren som kjører skolebuss eller bybuss. Store bussulykker med mange skadde skjer hovedsakelig utenfor tettbygde strøk, mens et flertall av de mindre ulykkene skjer innenfor tettbygde strøk. Videre skjer en større andel av bussulykkene om vinteren, og særlig i månedene fra januar til mars. Turbussene viser seg å være nyere og mer komfortable enn bybussene og skolebussene. Skolebussene er eldst og av dårligst kvalitet sammenlignet med de to andre busstypene, men også bybussene er i følge sjåførene dårlig vedlikeholdt og gamle. Dessverre er det blitt slik at hensynet til lave kostnader og lønnsom drift av busselskapene i mange tilfeller overskygger hensynet til sikkerhet, skriver forskerne i rapporten. Wahl understreker dette poenget overfor Universitetsavisa. 
- De intervjuene vi hadde med ledelsen i busselskapene og de intervjuene vi hadde med sjåførene, var veldig lite sammenfallende. Det er tydelig at de to gruppene vektlegger helt forskjellige sider ved bussdriften. Sjåføren er opptatt av sin arbeidshverdag mens ledelsen er mest opptatt av økonomi, sier Wahl. 

Framtidsutsikter

Forskerne skriver avslutningsvis i rapporten at det bør utredes hvilke konsekvenser økt konkurranse og anbudsinnføring vil medføre for bussjåførenes jobbsituasjon. Det vil være viktig å følge utviklingen nøye med hensyn til skader på person og materiell, arbeidsbetingelser og kvalitetsstandarder i selskapene, etter hvert som anbud blir stadig vanligere innen busstransportnæringen. Videre heter det at samferdselsmyndighetenes ansvar for sikkerheten og enkeltsjåførers arbeidsmiljø bør vektlegges sterkt i fremtiden. Myndighetene har mulighet til å stille strenge krav til anbyderen, både hva gjelder generell kompetanse hos sjåførene og selskapets interne opplæring og kvalitetssikring. Selskapene selv frykter at innføring av anbud og sterkere konkurranse selskapene imellom kan ha en negativ effekt på sikkerheten. 
 

TEKST: LARS KR. IVERSEN
 Les også: Effektivisering fører til stress