NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                   

universitet                                                                     

 

                                     

 

           S T Y R E T

 

                                                  har møte

 

Onsdag  15. juni 2016, kl. 16.00 – ca 20.00 

Torsdag 16. juni 2016, kl.   8.30 – ca 17.00

 

Møtested begge dager: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen, møterom 220

(Hvis mulig vil også saker fra 16.6. bli behandlet 15.6.)                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Onsdag 15.06.:

 

S-sak 31/16     Faglig organisering – ny instituttstruktur ved NTNU

                        Første behandling

                        Notat

 

S-sak 32/16     NTNUs administrative organisering

                        Første behandling   

                        Notat

 

 

Torsdag 16.06.:

 

S-sak 33/16     Mindretallsanke – vedtak om oppsigelse              

                        Notat. Unntatt off. jf offl. § 13, jf. fvl. § 13

 

S-sak 34/16     Klagesak på vedtak om oppsigelse

                        Notat. Unntatt off. jf offl. § 13, jf. fvl. § 13    

 

S-sak 35/16     Tilsetting av viserektor ved NTNU i Gjøvik

                        Notat. Unntatt offentlighet, Offl. § 25        

 

S-sak 36/16     Tilsetting av dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

                        Notat. Unntatt offentlighet, Offl. § 25        

 

S-sak 37/16     Tilsetting av dekan ved Fakultet for økonomi

                        Notat. Unntatt offentlighet, Offl. § 25        

 

S-sak 38/16     Virksomhetsrapport 1. tertial 2016

                        Notat    

 

S-sak 39/16     Tilsetting av rektor ved NTNU  -  Kunngjøringstekst og oppnevning av innstillingsutvalg                                     

                        Notat

 

S-sak 40/16     Artsdatabanken  -  Kunngjøring av stilling som daglig leder

                        Notat                                                            

 

S-sak 41/16     Lærlinger og lærekandidater ved NTNU

                        Notat                                                              

 

S-sak 42/16     Studieporteføljeutvikling og faglig integrasjon

                        Notat                                                            

 

S-sak 43/16     Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

                        Notat                                                            

 

S-sak 44/16     Bedre sammen -  Felles styrefremlegg ved NTNU og SINTEF

                        Notat                                                           

 

S-sak 45/16     Godkjenning av protokoll fra styrets møte 16.6. 2016      

                       

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 13/16    Rektors orienteringer

 

O-sak 14/16    Videreutvikling av det integrerte universitetssykehuset – integrasjonen                      mellom St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet

                        Notat 

 

O-sak 15/16    Tilsetting av dekan, Fakultet for økonomi og Fakultet for medisin og helsevitenskap, og tilsetting av viserektor ved NTNU i Gjøvik

                        Notat 

 

O-sak 16/16    Campusutvikling ved NTNU  -  prosess for prinsipper, kriterier og overordnet lokalisering

                        Notat             

 

O-sak 17/16    Gjenoppstartstipend for midlertidig tilsatte

                        Notat

 

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er torsdag 25.08.2016

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på

http://www.ntnu.no/adm/styret